Niewielki udział PIT w dochodach budżetowych nie może stanowić argumentu za likwidacją tego podatku. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 19790/13). Poseł Twojego Ruchu postulował w niej likwidację PIT w obecnej formule i zastąpienie go np. podatkiem od funduszu płac.
MF odpowiada, że podatek dochodowy od osób fizycznych funkcjonuje we wszystkich krajach UE i OECD. Argumentuje, że PIT stanowi źródło dochodów budżetu państwa. Udziały w podatkach dochodowych mają też jednostki samorządu terytorialnego. Ewentualna likwidacja PIT mogłaby więc istotnie zaburzyć funkcjonowanie finansów publicznych.
Resort podaje, że ze struktury dochodów podatkowych budżetu państwa za 2012 r. wynika, że udział PIT w nich stanowi 10,1 proc. W odniesieniu do dochodów ogółem wskaźnik ten wynosi 8,7 proc. W opinii MF Polska jest jednym z krajów UE o niskim udziale PIT w globalnych dochodach podatkowych (w rankingu za 2011 r. na 27 krajów UE nasz kraj znalazł się na 20. miejscu).
Mały udział PIT w dochodach bud- żetu państwa wynika przede wszystkim z relatywnie niskich stawek tego podatku. Według MF efektywna stawka tej daniny po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła w 2011 r. 7,86 proc., podczas gdy stawki nominalne to odpowiednio 18 proc. i 32 proc.
W porównaniu z innymi krajami UE maksymalna stawka w Polsce nie jest wysoka. W wielu krajach unijnych mieści się ona w przedziale 40–60 proc. (np. w Szwecji – 56,6 proc., w Belgii – 53,7 proc., w Danii – 55,4 proc.). Zdaniem MF relatywnie niski udział PIT w dochodach budżetowych w ogóle, który wynika z niskich stawek podatku, nie może przemawiać za jego likwidacją. Niskie stawki są zaletą dla podatników – podkreśla resort.