Jeśli podatnik zameldowany przez rok w domu nabytym przed końcem 2008 r. sprzeda go z gruntem i innymi budynkami, nie zapłaci PIT.
Skarżąca przejęła w 2007 r. w spadku działkę z budynkiem mieszkalnym, garażem i budynkiem gospodarczym. Od lipca 2007 r. do lutego 2009 r. była tam zameldowana, po czym zbyła nieruchomość. Złożyła w urzędzie skarbowym oświadczenie, zgodnie z którym uzyskany przychód jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż przed datą transakcji była zameldowana w sprzedanym domu przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
Kobieta zapewniła tym samym, że spełniła warunki niezbędne do skorzystania z ulgi meldunkowej w PIT, która obowiązywała do końca 2008 r. (dla jej zastosowania liczy się dzień nabycia nieruchomości). Polega ona na tym, że podatnicy, którzy byli zameldowani przez co najmniej 12 miesięcy w nieruchomości przed jej zbyciem i ją sprzedają, nie mają obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Spór dotyczył tego, czy ulgą objęty jest jedynie przychód ze sprzedaży budynku mieszkalnego, czy też innych powiązanych budynków.
Organ podatkowy uznał, że zwolniony będzie tylko przychód ze sprzedaży domu oraz gruntu, który dom zajmuje. Przychód ze sprzedaży pozostałej części gruntu oraz ze sprzedaży garażu i budynku gospodarczego należy opodatkować PIT.
Sąd się z tym nie zgodził. Przypomniał, że zgodnie z uchwałą NSA z 2 kwietnia 2012 r. (sygn. akt II FPS 3/11) celem wprowadzenia ulgi meldunkowej było objęcie zwolnieniem każdego z podatników, którzy korzystali z budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej zgodnie z przeznaczeniem i byli tam zameldowani przez wymagany ustawą, odpowiednio długi czas. Ulga meldunkowa obejmowała więc grunt związany ze zbywanym budynkiem mieszkalnym, w tym także tę jego część, która nie znajdowała się pod domem. Zgodnie bowiem z art. 47 par. 1 w związku z art. 48 kodeksu cywilnego budynek mieszkalny, jego część lub udział w nim nie mogą być odrębnym od gruntu przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Sąd zwrócił też uwagę, że w omawianej sprawie budynki o charakterze niemieszkalnym są formalnie i faktycznie powiązane ze zbywanym budynkiem mieszkalnym. Z art. 2 ust. 4 ustawy o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.) wynika, że do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal. W szczególności chodzi o: piwnicę, strych, komórkę, garaż. Ulga meldunkowa – orzekł sąd – dotyczy więc również pomieszczeń przynależnych. Skarżąca nie musi zatem płacić PIT. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Olsztynie z 11 kwietnia 2013 r., sygn. akt I SA/Ol 81/13.