Przychodem pracownika nie jest tylko ta część składki, która dotyczy niezbędnych kosztów leczenia za granicą. Od reszty wykupionej przez pracodawcę polisy powinna być potrącona zaliczka na podatek dochodowy – stwierdził dyrektor KIS.
Z pytaniem zwróciła się firma, która wykupuje dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne pracownikom wyjeżdżającym w zagraniczne podróże służbowe. Spytała, czy dla pracownika jest to przychód i czy w związku z tym powinna ona – jako płatnik – potrącić zaliczkę na podatek dochodowy.
Wyjaśniła, że w praktyce występują dwie sytuacje. Jedna jest wtedy, gdy pracownik wyjeżdża do jednego z krajów Unii Europejskiej i ma ze sobą ważną kartę EKUZ. Wówczas zafundowane przez pracodawcę dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne jest przychodem – uważała firma. Co innego – twierdziła – gdy pracownik wyjeżdża do krajów poza UE, ponieważ tam nie obowiązuje karta EKUZ i pracownik musi mieć wykupioną polisę. Nie jest to zatem żaden jego przychód – przekonywała.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że przychód powstaje w obu przypadkach. Nie jest nim jednak cała wartość polisy wykupionej przez pracodawcę, tylko ta jej część, która nie dotyczy kosztów leczenia za granicą – wyjaśnił. Wskazał przy tym na par. 19 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 167). Przepis ten mówi, że w razie choroby powstałej podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot udokumentowanych, niezbędnych kosztów leczenia za granicą.
Ponosząc wydatek na ten cel, pracodawca zabezpiecza zatem samego siebie, w związku z czym jest to wydatek ponoszony w jego interesie i nie może być traktowany jako przychód pracownika – wyjaśnił dyrektor KIS, nawiązując do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13) w sprawie przychodu z nieodpłatnych świadczeń.
Natomiast w pozostałym zakresie wykupione przez pracodawcę ubezpieczenie zdrowotne jest przychodem pracownika – podsumował dyrektor KIS.
Podobne stanowisko zaprezentował już wcześniej, m.in. w interpretacji z 7 lutego 2020 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011. 621.2019.2.SJ).
Interpretacje indywidualna dyrektora KIS z 26 czerwca 2020 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.242.2020.4.ES