Procedura prowadząca do rezerwacji częstotliwości jest złożona i obejmuje szereg działań, z których część może być kwestionowana w toku całego postępo­wania. Prawo telekomunikacyjne przewiduje publiczne konsultacje poprzedza­jące ogłoszenie o aukcji. Konsultacje umożliwiają zainteresowanym wyrażenie stanowiska co do projektu rozstrzygnięcia. W konsultacjach może uczestniczyć każdy. Postępowanie konsultacyjne poprzedza udostępnienie projektu rozstrzy­gnięcia wraz z uzasadnieniem. Z treści ustawy wynika, że konsultacji winny być poddane projekty wszystkich dokumentów składających się na ogłoszenie o prze­targu, w tym projekt rozstrzygnięcia decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości. Z kolei projekt rozstrzygnięcia winien być poprzedzony wydaniem przez Kole­gium do spraw Cyberbezpieczeństwa opinii co do projektu rozstrzygnięcia decy­zji, która będzie potem poddana konsultacjom. W gruncie rzeczy mamy więc do czynienia z wieloetapowym postępowaniem, gdzie pojawia się szereg czynności organów administracji o różnym charakterze i różnych możliwościach ich kwe­stionowania – np. do samej aukcji nie stosuje się przepisów k.p.a.

Charakter opinii Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa nie jest jasno określony przepisami. Choć zapewne nie przyjmuje ona formy decyzji ani postanowienia, stanowi jednak akt z zakresu administracji publicznej wydawany przez organ administracji na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Akt ten zapewne będzie przy tym dotyczyć uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Projekt decyzji rezerwacyjnej (stanowiącej nieodzowny element ogłoszenia o aukcji), w tym zawarte w tym projekcie wszelkie wymagania dot. bezpieczeń­stwa infrastruktury i usług powinny spełniać wymagania zarówno przepisów krajowych, jak i unijnych – ewentualne wyłączenia powinny być uzasadnione i proporcjonalne. Oznacza to możliwość kwestionowania projektu nie tylko przez uczestników aukcji, ale także dostawców sprzętu czy oprogramowania, jeśli takie rozstrzygnięcie dotyczyłoby ich uprawnień i obowiązków wynikających z przepi­sów prawa, w tym konstytucyjnie gwarantowanej swobody działalności gospodar­czej.

Reklama
Dr Mariusz Rypina Doktor nauk prawnych. Adwokat specjalizujący się w prawie gospodarczym. Associate partner w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni. / Materiały prasowe

Uczestnikom aukcji przysługują środki odwoławcze wprost wskazane w przepi­sach Prawa telekomunikacyjnego. Mogą oni wnosić o unieważnienie już prze­prowadzonej aukcji. Przesłanki unieważnienia aukcji zostały sformułowane w następujący sposób: „jeżeli zostały rażąco naruszone przepisy prawa lub inte­resy uczestników aukcji” lub „gdy projekt rozstrzygnięcia decyzji w sprawie re­zerwacji częstotliwości opublikowany wraz z ogłoszeniem o przetargu, aukcji albo konkursie i dokumentacją przetargu, aukcji albo konkursu nie zawiera wszyst­kich wymaganych przez prawo elementów”. Uczestnikowi aukcji nie przysługuje inny tryb kontroli rozstrzygnięć podejmowanych w aukcji niż określony w prawie telekomunikacyjnym. Ponadto strona postępowania rezerwacyjnego (a więc uczestnik aukcji, a przy tym jej „zwycięzca”– podmiot wyłoniony w trybie aukcji), w stosunku do której wydana zostanie decyzja rezerwacyjna, ma możliwość za­skarżenia decyzji (a więc wydanej już po przeprowadzeniu aukcji oraz jurysdyk­cyjnego postępowania administracyjnego, którego stroną jest podmiot wyłoniony w aukcji) w zwykłym trybie administracyjnym.

Ewentualne inne podmioty zainteresowane, takie jak dostawcy sprzętu telekomu­nikacyjnego, muszą poszukiwać środków ochrony swoich praw w innym trybie. Nie będą one uczestnikami postępowania, ani tym bardziej stroną postępowania rezerwacyjnego – a więc nie będą mogły ani wnosić o unieważnienie aukcji, ani środków zaskarżenia od decyzji rezerwacyjnej. Kierując się potrzebą zapewnienia takim podmiotom prawa do sądu (zagwarantowanego Konstytucją oraz przepisa­mi prawa międzynarodowego i unijnego), należy przyjąć, że będą one uprawnione na wniesienia skargi do sądu administracyjnego w oparciu o przepisy Prawa o po­stępowaniu przed sądami administracyjnymi, które dają możliwość wniesienia skargi na inne (niż decyzje i postanowienia) akty lub czynności z zakresu admi­nistracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z prze­pisów prawa. Skoro dostawcy sprzętu i oprogramowania nie będą uprawnieni do wnioskowania o unieważnienie aukcji już po jej zakończeniu, to będą oni mogli wnieść środek zaskarżenia w trybie prawa o postępowaniu przed sądami admini­stracyjnymi w terminach tam przewidzianych, a więc – w zależności od przedmio­tu skargi – w terminie 30 dni, w którym dowiedzą się o wydaniu skarżonego aktu (jak opinia Kolegium) lub podjęciu skarżonej czynności (jak ogłoszenie o aukcji, którego elementem jest projekt decyzji). A zatem możliwe jest wniesienie skargi na ten akt lub czynność, jeszcze przed ogłoszeniem wyników aukcji.

Wraz z wniesieniem skargi, skarżący może wnosić o wstrzymanie zaskarżone­go aktu lub czynności. Należy wówczas wykazać, że w przypadku braku wstrzy­mania wykonania aktu lub czynności zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Powyższe rozważania dotyczące postępowania aukcyjnego, które dopiero ma na­stąpić, obrazują prawne jego skomplikowanie. Należy się jednak liczyć, że to, co dzisiaj stanowi spekulacje co do możliwych działań zainteresowanych podmio­tów, może się zmaterializować na którymś z etapów zbliżającego się postępowa­nia aukcyjnego. Taka perspektywa stawia szczególne wymagania przed osobami przygotowującymi dokumentację postępowań prowadzących do rezerwacji częstotliwości.