WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim realizuje szereg inwestycji w zakresie zarządzania infrastrukturą, które mają wpływ na zapewnienie ciągłej, bezawaryjnej i skutecznej dostawy wody i odbioru ścieków. Jest to również znaczący udział spółki w rozwoju całego miasta.

WODKAN S.A. to firma o 120-letniej tradycji, w obecnej formie powstała w 1992 r. w wyniku prywatyzacji ówczesnego przedsiębiorstwa państwowego. Dziś akcje firmy są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Źródłem zaopatrzenia Ostrowa Wielkopolskiego w wodę są ujęcia podziemne. Technologia uzdatniania oparta jest na systemie nowoczesnej, dwustopniowej filtracji, która gwarantuje bezpieczne spożywanie wody prosto z kranu. W ramach akcji „Pijmy kranówkę” WODKAN S.A. montuje zdroje wodne w szkołach i wielu miejscach ogólnodostępnych na terenie Ostrowa Wielkopolskiego.
Z kolei Oczyszczalnia Ścieków WODKAN, o łącznej przepustowości 26 tys. m3 na dobę, współpracuje z przepompownią główną i lokalnymi. Infrastrukturę przedsiębiorstwa stanowi ponadto m.in. blisko 440 km sieci wodociągowej i 460 km kanalizacyjnej. Pozwala to w pełni pokryć obecne zapotrzebowanie na zakres świadczonych usług, ze sporym naddatkiem dla przyszłych odbiorców.
Wszelkie działania spółki odbywają się w oparciu o wdrożone i stale udoskonalane systemy zarządzania jakością i środowiskiem oraz normy kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
WODKAN S.A. w ostatnich latach zrealizował ważny projekt uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski, współfinansowany z Funduszu Spójności (wartość ponad 80 mln zł brutto, w tym dotacja 41 mln zł). Projekt wpisuje się w bardzo ważny element w ostrowskiej strategii działania miasta i komunalnej grupy kapitałowej, jakim jest ciągłe zmniejszanie wpływu procesów na środowisko. W ramach tego zadania rozbudowano sieć kanalizacyjną, przeprowadzono renowację rurociągów tłocznych między przepompownią główną a oczyszczalnią, zmodernizowano stację uzdatniania wody oraz wybudowano linię do higienizacji i odwadniania osadów. W trakcie realizacji jest budowa suszarni komunalnych osadów ściekowych. Ważnym elementem projektu jest wdrożenie systemu monitoringu sieci – elementarnego narzędzia zarządzania pracą, prowadzenia analiz technicznych i ekonomicznych. Pozwoli on na szybkie reagowanie na powstałe nieprawidłowości, co w konsekwencji spowoduje obniżenie strat wody, skróci czas przerw w jej dostawach, ochroni zasoby wodne, zmniejszy też skutki podtopień na terenie miasta i obszarach zalewowych.
WODKAN S.A. jest także w trakcie wdrażania systemu zarządzania strukturą majątku przedsiębiorstwa. To kolejny moduł Zintegrowanego Systemu Informatycznego opartego o informacje geoprzestrzenne. Wizualizacja danych z uwzględnieniem bilansu sprzedaży wody oraz jej ciśnienia i przepływu pomoże stworzyć model hydrauliczny pracy sieci wodno-kanalizacyjnej, co z kolei da możliwość tworzenia symulacji na potrzeby inwestycyjne i modernizacyjne. Ważnym aspektem jest również szybki dostęp do informacji o stanie sieci wodno-kanalizacyjnej.
W celu optymalizacji kosztów WODKAN S.A. stał się także producentem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w kogeneracji pracującej na biogazie powstałym w oczyszczalni ścieków. Przepompownię główną zasila z kolei instalacja fotowoltaiczna. Wdrożone technologie zabezpieczają prawie w 100 proc. zapotrzebowanie przedsiębiorstwa w energię elektryczną na tych obiektach.
Joanna Chrustek
ikona lupy />
Materiały prasowe