Będący przedmiotem sporu art. 19a ust. 3 ustawy VAT, stanowi, że usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Przepis nie powinien pozostawić wątpliwości interpretacyjnych i należałoby go stosować wprost. Jeżeli więc strony ustaliły w związku ze świadczonymi usługami następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, usługę należy uznać za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia.
Możliwość ta nie jest zastrzeżona wyłącznie dla usług ciągłych i obejmuje wszelkie inne usługi, o ile tylko strony zdecydowały się na rozliczanie ich w okresach rozliczeniowych lub ustaliły następujące po sobie terminy płatności. Potwierdza to również broszura Ministerstwa Finansów: Zmiany w zakresie określania momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Nie zastosowały się do niej organy podatkowe, zawężając stosowanie tego przepisu wyłącznie do usług, których poszczególnych czynności nie można wyodrębnić i, co zaskakujące, taka wykładnia znalazła uznanie w części składów orzekających NSA.

Niemniej jednak, w orzecznictwie NSA wskazywano również, że brak jest podstaw do przypisania pojęciu dostawy świadczonej w sposób ciągły wyłącznie takiego znaczenia, w myśl którego chodzi w nim o usługi/dostawy, dla których nie można wyodrębnić poszczególnych świadczeń cząstkowych. W konsekwencji brak jest podstaw do przypisania pojęciu dostawy świadczonej w sposób ciągły, wyłącznie takiego znaczenia, w myśl którego chodzi w nim o takie świadczenia, dla których nie można wyodrębnić poszczególnych świadczeń cząstkowych. 

Tomasz Strzałkowski,
doradca podatkowy