Ostatnie dwadzieścia lat w bydgoskich wodociągach to czas intensywnej modernizacji, ulepszania i wprowadzania w życie nowych projektów. Dzięki akcesji Polski do UE, wodociągi bydgoskie uzyskały jako pierwsze w Polsce wsparcie finasowe ze środków unijnych w ramach programu ISPA i Funduszu Spójności na realizację dwóch projektów inwestycyjnych dla Bydgoskiego Systemu Wodociągowo-Kanalizacyjnego (BSWiK oraz BSWiK II), które kompleksowo modernizowały gospodarkę wodno-ściekową w Bydgoszczy. Niemal równolegle z tymi projektami, rozpoczęto restrukturyzację spółki, a podstawą zmian były m.in. dwie fazy strategii inwestycyjnych w MWiK. Efektem tych działań jest nie tylko nowoczesna infrastruktura i świadomość optymalizacji wdrażanych w spółce procesów, utrzymujące się od wielu lat stabilne ceny za wodę, ale także nowy produkt, jakim jest „Woda bydgoska" – zdrowa, smaczna, dobra i bezpieczna dla zdrowia.

    Pomimo zakończenia najważniejszych projektów, bydgoski MWiK nie osiada na laurach, angażując się w kolejne, ważne inicjatywy. A ta najważniejsza na dziś – to realizacja projektu pn. “Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy”. Projekt został wysoko oceniony w konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za kompleksowość i nowatorskie rozwiązania. Efektem tego uznania jest m.in. blisko 50-proc. jego dofinansowanie z funduszy unijnych.
   
Jak podkreśla Stanisław Drzewiecki, Prezes Zarządu MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.: – Ciągle się doskonalimy, redukujemy koszty, optymalizujemy systemy, usprawniamy i ulepszamy organizację. Tylko stały rozwój daje gwarancję zadowolenia klientów i pracowników. Nie chcemy zatrzymać się na tym, co już osiągnęliśmy, bo przed nami wiele nowych wyzwań. Dostosowanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta do obecnego i planowanego sposobu zagospodarowania terenu – jest jednym z nich. Ideą projektu jest to, by miasto funkcjonowało jak gąbka – akumulując nadmiar wód opadowych, jak i roztopowych i umożliwiając jej wykorzystanie w okresach suszy. Wraz z miastem rozpoczęliśmy promowanie tworzenia „zielono-niebieskiej” infrastruktury w celu retencji i wykorzystania wód opadowych.
W ramach tych działań przeprowadzamy gruntowną renowację, jak i przebudowę istniejących kanałów. Innowacyjne rozwiązanie, koncepcję rozproszonej retencji realizujemy poprzez budowę zbiorników retencyjnych, oczyszczalni ścieków deszczowych oraz urządzeń umożliwiających zagospodarowanie wody deszczowej na terenach zielonych.

Joanna Chrustek, Joanna Jakoweńko

źródło: Materiały Prasowe