Co oznacza optymalizacja w transporcie energii cieplnej? To przede wszystkim niższe koszty eksploatacji oraz mniejsze zużycie zasobów naturalnych.

Energooszczędny transport jest możliwy za pomocą systemu rur preizolowanych, których wiodącym na świecie producentem jest firma LOGSTOR – Laureat Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności w kategorii Eko Firma 2019.

– Nasze rozwiązania bez wątpienia przyczyniają się do ograniczania negatywnego wpływu na środowisko oraz redukcji emisji CO2 – podkreśla Rafał Wyszomirski, Prezes Zarządu LOGSTOR Sp. z o.o., i dodaje: – Poza zastosowaniem naszych wyrobów w ciepłownictwie, wspieramy rozwój stosowania sieci preizolowanych w systemach centralnego chłodzenia. Zajmujemy się również produkcją systemów do transportu gazu i ropy naftowej.

LOGSTOR aktywnie rozwija swoją proekologiczną działalność na wielu płaszczyznach, m.in. w ograniczaniu strat energetycznych, długim okresie eksploatacji systemów oraz ich zróżnicowanych możliwościach zastosowania, a także aktywnym zaangażowaniu firmy na etapie projektowania sieci przez inwestora, poprzez wsparcie techniczne w optymalnym planowaniu konstrukcji oraz przebiegu rurociągów.

Ograniczanie strat energii rozumiane jest jako redukcja kosztów zużycia energii podczas transportu. To podstawowy cel, który może być osiągany jedynie przy zachowaniu wysokiej jakości sieci preizolowanych o niskim współczynniku przewodzenia ciepła. To również minimalizowanie awarii, wczesne wykrywanie ewentualnych wycieków i strat samego czynnika grzewczego lub chłodzącego. Zapobiega temu wysoki standard stosowanych materiałów, wysoka jakość wyrobów końcowych oraz systemy wspomagające monitorowanie oraz sygnalizację nieszczelności. LOGSTOR stosuje zaawansowane rozwiązania, takie jak bariera dyfuzyjna, która przedłuża zachowanie parametrów izolacji w okresie eksploatacji rurociągów, czy systemy rur podwójnych, gdzie w jednej rurze osłonowej znajduje się zarówno rura zasilająca jak i rura powrotu.

– Z kolei długa żywotność systemów preizolowanych odgrywa istotną rolę dla środowiska, ponieważ systemy LOGSTOR projektowane są pod kątem efektywnej pracy w okresie do 50 lat. Osiągnięcie tego jest możliwe tylko przy stosowaniu bardzo restrykcyjnych wymagań jakościowych, zarówno obejmujących stosowane materiały jak i proces wytwarzania – zaznacza prezes Rafał Wyszomirski. Docelową żywotność wspierają systemy wczesnej sygnalizacji wycieków w sieci, co pozwala na szybkie usuwanie usterek, a zastosowanie wspomnianej bariery dyfuzyjnej pozwala na znaczne opóźnienie procesu starzenia izolacji.

Oprócz podstawowego zastosowania rur preizolowanych LOGSTOR w sieciach ciepłowniczych oraz centralnego chłodzenia (zarówno dla indywidualnych odbiorców, jak i w dużych obiektach architektonicznych), służą one również do transportu substancji w instalacjach, w których izolacja czynnika przesyłanego ma istotne znaczenie, czy też w instalacjach do pozyskiwania energii słonecznej, będących alternatywnym źródłem energii na potrzeby centralnego ogrzewania.

W celu zapewnienia ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, LOGSTOR posiada certyfikowany system środowiskowy we wszystkich swoich zakładach. Oparty jest on na normie ISO 14001, a jego wdrożone założenia obejmują m.in. ograniczanie zużycia materiałów do produkcji, takich jak polietylen oraz składniki pianki poliuretanowej, stosowanie materiałów z recyklingu (przykładem jest instalacja do odzysku stali, pianki i polietylenu z rur preizolowanych w zakładzie LOGSTOR w Danii), ograniczenie zużycia energii elektrycznej w oparciu o wdrożony i certyfikowany system energetyczny ISO 50001 (monitoring zużycia energii, oświetlenie LED, optymalizacja kompresorów sprężonego powietrza, elektryczne wózki widłowe czy optymalizacja systemów ogrzewania zakładów), a także systematyczne zmniejszanie ilości odpadów, substancji niebezpiecznych lub zastępowanie ich substancjami przyjaznymi środowisku oraz zmniejszanie emisji CO2 poprzez optymalne planowanie transportu.

LOGSTOR partycypuje jako kluczowy partner technologiczny w kilku globalnych projektach proekologicznych. Jednym z nich jest projekt o nazwie Cool DH, realizowany w ramach największego programu badawczo-innowacyjnego UE Horyzont 2020, mający na celu podniesienie globalnej konkurencyjności Europy, poprzez zwiększenie wykorzystywania ciepła odpadowego. – Potencjał ten przekracza ilość ciepła potrzebną do ogrzania wszystkich budynków w Unii. Gdyby to ciepło pokryło jedynie 50 proc. zapotrzebowania, przyniosłoby to oszczędności od 30 do 50 mld euro rocznie przy zakupie paliw kopalnych i dałoby możliwość zastąpienia w 100 proc. zużycia gazu ziemnego wykorzystywanego do ogrzewania budynków. Cieszymy się, że jako strategiczny partner biznesowy uczestniczymy w tym oraz kilku innych kluczowych europejskich inicjatywach, mających na celu znaczne bezpośrednie zmniejszenie strat ciepła oraz zastosowanie materiałów bio-pochodnych, które skutecznie zastąpią substancje ropopochodne. Nasze zaangażowanie odzwierciedla filozofię firmy LOGSTOR, której nadrzędnym celem jest poprawa bilansu energetycznego oraz stanu środowiska naturalnego na rzecz przyszłych pokoleń – podsumowuje R. Wyszomirski.

Maria Leżucha