Właściwa, zgodna z obowiązującymi przepisami gospodarka odpadami oraz rosnąca presja społeczna na szeroko pojętą ekologię, wpływa na rozwój działalności innowacyjnej. BEST-EKO wpisując się w ten trend, poszukuje ale również wdraża nowe sposoby przetwarzania odpadów.
Media

BEST-EKO Sp. z o.o. (Rybnik, woj. śląskie) jest nietypową spółką komunalną na rynku polskim, świadcząc usługi oczyszczania ścieków oraz przetwarzania odpadów komunalnych jako prywatny podmiot. Spółka została założona w 1995 r., a cztery lata później, stała się właścicielem obiektów oczyszczalni ścieków „Boguszowice” w Rybniku, wraz z łączącymi ją kolektorami i sieciami kanalizacyjnymi. BEST-EKO, jako nowy właściciel tej infrastruktury, kompleksowo zmodernizował oczyszczalnię, dostosowując ją do rygorystycznych wymogów krajowych i unijnych, dzięki czemu stała się ona tym samym jednym z najnowocześniejszych obiektów w regionie. Kolejnym wyzwaniem dla spółki były inwestycje, związane z gospodarką osadową, które pozwoliły na rozszerzenie działalności o unieszkodliwianie i odzysk odpadów biodegradowalnych. W konsekwencji została wpisana na listę instalacji RIPOK dla odpadów biodegradowalnych.

Jak mówi Bernard Jaskulski, Prezes Zarządu BEST-EKO Sp. z o.o.:
– Zdecydowaliśmy się na przetwarzanie odpadów komunalnych przede wszystkim dlatego, że dysponowaliśmy wolnymi mocami przerobowymi oraz technologią do ich utylizacji. Skłoniło nas do tego również duże zainteresowanie firm produkcyjnych, które chciały pozbyć się niewygodnych, ubocznych skutków swojej działalności. Obecnie przyjmujemy również odpady kuchenne-biodegradowalne oraz przeterminowane owoce i warzywa z placówek handlowych. Od mieszkańców przyjmujemy tzw. „odpady zielone”, jak np. skoszoną trawę, gałęzie, liście, które są łączone z osadami pościekowymi i poddawane procesom technologicznym oraz obróbce biologicznej (kompostowaniu). W wyniku kilkuletnich starań uzyskaliśmy pozwolenie Ministerstwa Rolnictwa na wprowadzenie do obrotu innowacyjnego nawozu organicznego pod handlową nazwą BEST-TERRA.

Liczymy, że wzrost świadomości ekologicznej rolników, jak i końcowych konsumentów produktów rolnych spowoduje, że będzie rósł popyt na innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska.

BEST-TERRA, wyprodukowany z organicznych składników, bez środków chemicznych, posiada bardzo dużą wartość nawozową i jest w pełni ekologiczny: powoduje wzrost ilości i różnorodności życia glebowego, wpływa na aktywność biologiczną gleby i procesy w niej zachodzące. Wzrost materii organicznej, poprawa struktury gleby, wzrost dostępności wody i składników pokarmowych – są atutami przemawiającymi za stosowaniem tego typu nawozów. Praktycznie, można go stosować do wszystkich prawie roślin. W celu zwiększenia zakresu zastosowania, prowadzone są obecnie badania i rozwijana współpraca m.in. z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. Odbiorcami produktu są nie tylko rolnicy, ale również gminy, firmy realizujące inwestycje drogowe czy kopalnie, wykorzystujące go przy rewitalizacji hałd i innych terenów zdegradowanych.

Jak podkreśla B. Jaskulski: – Dużym atutem jest również atrakcyjna cena, negocjowana z dużymi odbiorcami. Produkt powstający z przyjmowanych przez nas odpadów, w całości wkomponowuje się, w szczególnie nam bliską ideę gospodarki obiegu zamkniętego. W naszej działalności wciąż jesteśmy nastawieni na rozwój, nieustannie obserwujemy rynek i szukamy nowych pomysłów, działając na rzecz ochrony środowiska.

Joanna Jakoweńko