Media
Media

Czym dla Państwa jest patriotyzm gospodarczy?

W powszechnej świadomości patriotyzm gospodarczy sprowadza się do kupowania polskich produktów czy korzystania z usług oferowanych przez polskie firmy. Dla nas, firmy prowadzącej poszukiwania surowców energetycznych, patriotyzm gospodarczy to jednak nie tylko podstawowe wybory obywateli, ale ukierunkowanie polskiego biznesu na rozwój, a tym samym budowanie silnej konkurencyjnej marki. Patriotyzm gospodarczy to także stosunek państwa polskiego do rodzimych przedsiębiorców na wielu płaszczyznach, takich jak: wspieranie polskiej przedsiębiorczości i myśli naukowej, wspieranie projektów innowacyjnych czy wsparcie marki na szczeblu międzynarodowym za pośrednictwem np. własnych przedstawicielstw zagranicznych.

Jakie znaczenie ma dla Państwa promowanie patriotyzmu gospodarczego?

EXALO jako firma z wieloletnim doświadczeniem, powstała z połączenia pięciu odrębnych spółek wiertniczo-serwisowych działających w Grupie PGNiG, stale buduje swoją markę zarówno na rynku polskim jak i rynkach zagranicznych, przyczyniając się do rozwoju sektora wierceń lądowych w Polsce oraz budując silne fundamenty dla obecnych prac w zakresie poszukiwań ropy i gazu. Stabilne podstawy wynikające z dotychczasowego doświadczenia, odwołanie do tradycji, która w obecnych czasach jest jednym z elementów budowania marki, nastawienie na technologiczny rozwój oraz inwestycja w kapitał ludzki tworzą konkurencyjność i atrakcyjność firmy, a tym samym przyczyniają się do promowania krajowej przedsiębiorczości i gospodarczego patriotyzmu.

Co możemy zyskać dzięki promocji patriotyzmu gospodarczego?

W naszej kulturze zdrowy patriotyzm gospodarczy polega na umacnianiu polskiej gospodarki poprzez:

· budowanie silnej marki w oparciu o własną kadrę pracowniczą,

· współpracę z polskimi instytutami naukowo-technicznymi oraz uczelniami wyższymi,

· rozwój myśli technologicznej

· rozwój w obszarze zatrudnienia, przejawiający się inwestowaniem w kapitał ludzki, zwiększeniem liczby pracowników firmy czy wzrostem płac.

Wszystkie wymienione aspekty przyczyniają się do wzrostu PKB, a tym samym umocnienia pozycji gospodarczej kraju.

Kapitał polski czy zagraniczny?

Pierwszy etap inwestycji zagranicznych miał miejsce w drugiej połowie lat 90-tych. Gospodarka wolnorynkowa oraz postępująca prywatyzacja przyczyniły się do inwestycji kapitału zagranicznego w polskie przedsiębiorstwa. Druga fala napływu zagranicznego kapitału przypadła na okres po wejściu do Unii Europejskiej, a Polska stała się atrakcyjnym rynkiem inwestycyjnym. Ogrom wkładu zagranicznych firm bez wątpienia wpłynął zatem na kształt polskiej gospodarki. Jego obecność nie jest bez znaczenia także dla naszej firmy, która w latach 90-tych, działając jako odrębne spółki, aktywnie korzystała z kredytów udzielanych przez Bank Światowy, przeznaczając pozyskane środki na zakup urządzeń wiertniczych i serwisowych.

Dokonując więc analizy wyboru pomiędzy kapitałem polskim a zagranicznym powinna ona uwzględniać zarówno aspekty ekonomiczne jak i pozaekonomiczne, takie jak: wpływ inwestycji na PKB, nakłady finansowe przeznaczone na badania, rozwój, innowacje, inwestycje w kapitał ludzki, czyli mówiąc wprost w dobrze wykształconych polskich pracowników. Nasza firma obecnie całkowicie korzysta z kapitału krajowego.

Czy pochodzenie kapitału ma dzisiaj jakiekolwiek znaczenie dla klienta?

„Made in Poland” dla wielu osób ma coraz większe znaczenie. W dzisiejszych czasach nie zwracamy już jedynie uwagi na cenę, ale dokonując wyborów konsumenckich skupiamy się na jakości produktów, a także na ich pochodzeniu. Ważne jest zatem dokonywanie świadomych wyborów oraz niezbędna ku temu edukacja społeczeństwa. Wybierając produkty czy usługi polskich firm bez wątpienia przyczyniamy się do budowania ich marki, mając realny wpływ na ich przyszły rozwój.

Czy polskie firmy potrzebują dzisiaj wsparcia ze strony rządzących poprzez działania promujące polską przedsiębiorczość, czy raczej zmiany zachowania konsumentów?

Polskie firmy bez wątpienia potrzebują dzisiaj wsparcia ze strony rządzących. Największe gospodarki świata: amerykańska, niemiecka czy francuska wspierają rodzime przedsiębiorstwa, co przekłada się także na świadomość konsumentów w dokonywaniu wyborów. Dobry produkt, usługa czy dostęp do możliwości finansowania nie są gwarantem sukcesu. Z naszego punktu widzenia niezbędna jest także polityka makroekonomiczna Państwa, a co za tym idzie wsparcie w pozyskiwaniu kontraktów zagranicznych oraz promocja marki na arenie międzynarodowej, np. za pośrednictwem przedstawicielstw zagranicznych, a także budowanie przez Państwo gospodarczej świadomości społecznej, która w przypadku naszej branży odnosi się do sektora energetycznego, opierając się na wykorzystaniu gazu ziemnego jako nośnika czystej energii pierwotnej.

Innowacja jest wyznacznikiem jakości. Jak Państwo odwołujecie się do tej tezy?

Projekty innowacyjne są jednym z elementów strategii Exalo, systematycznie realizowanym od wielu lat. Innowacyjność równa się jakość. Projekty innowacyjne budują konkurencyjność marki, wpływają na ulepszenie i modernizację procedur, przyrost efektywności czy wzrost bezpieczeństwa i warunków pracy. Innowacyjność, szczególnie w takim obszarze działania jakim jest sektor wierceń lądowych, jest elementem niezbędnym w rozwoju firmy. W 2017 roku Exalo Drilling rozpoczęło prace nad 12 projektami innowacyjnymi, takimi jak: "gas separator", czyli zestaw narzędzi wgłębnych do prac w odwiertach o niskim gradiencie złożowych, nowym rodzajem płuczki wiertniczej na bazie nanotechnologii czy opracowaniem nowych receptur płynów kwasujących. Stawiając innowacyjność za priorytet, w roku ubiegłym Exalo Drilling wzięło udział w II edycji kampanii Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. z zakresu Open Innovation, pt. „PGNiG Polskie Innowacje”. Kampania skierowana została do polskiego środowiska akademickiego, a jej celem było przybliżenie studentom zakresu działalności Spółki, ze szczególnym naciskiem na te projekty, które odpowiadają aktualnym potrzebom innowacyjnych rozwiązań.

Jak kształtuje się obecnie pozycja marki w odniesieniu do rynku polskiego i zagranicznego? Z jakimi kontrahentami obecnie firma współpracuje?

Exalo Drilling jest liderem na rynku polskim w dziedzinie poszukiwań surowców mineralnych (w tym zwłaszcza węglowodorów i rud miedzi), biorąc udział w największych projektach realizowanych na zlecenie takich czołowych firm jak: PGNiG, PKN Orlen, LOTOS czy KGHM. Dzięki bogatej flocie urządzeń wiertniczych pozwalających na wykonywanie odwiertów o głębokości nawet 8000 m oraz szerokiej ofercie serwisów otworowych, elastycznie realizujemy i dostosowujemy swoje usługi do każdego projektu. Nieustannie rozwijamy także swoją pozycję na rynkach zagranicznych. W swojej długoletniej historii poszukiwania węglowodorów możemy pochwalić się realizacjami w ponad 20 krajach Europy, Azji i Afryki, aktualnie realizując usługi dla takich firm jak: Pakistan Oilfields Limited, KazMunai Gas czy MOL Pakistan. Działalność firmy na rynkach zagranicznych jest możliwa dzięki posiadanym oddziałom, m.in. w Pakistanie, Kazachstanie, Czechach czy na Ukrainie.

Jak spółka przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości w Polsce?

Działalność Exalo Drilling opiera się głównie na realizacji usług wiertniczo-serwisowych prowadzonych na zlecenie inwestorów. Naszym celem jest zatem sprawna realizacja powierzonych projektów przy udziale nowoczesnego sprzętu, w pełni wykwalifikowanej kadry oraz w oparciu o najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Jaką rolę odgrywa spółka w swoim środowisku lokalnym? Czy podejmuje aktywności na rzecz społeczności i ochrony środowiska naturalnego?

Zgodnie z polityką CSR Exalo Drilling traktuje społeczną odpowiedzialność biznesu jako element swojej misji oraz aktywny udział w kształtowaniu otoczenia firmy. Na każdym etapie działalności koncentrujemy się na prawidłowym budowaniu relacji z poszczególnymi grupami interesariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem interesów społecznych i ochrony środowiska naturalnego. Nie jesteśmy obojętni wobec lokalnych społeczności, w których funkcjonujemy. Przed rozpoczęciem każdego projektu rozmawiamy z miejscową ludnością oraz władzami i przedstawiamy im potencjalne korzyści płynące z odkrywanych surowców mineralnych. Prezentujemy również podejmowane przez nas działania minimalizujące wpływ prac wiertniczych na ich najbliższe otoczenie. Dbamy również o bezpieczeństwo naszych pracowników w myśl zasady Safety First. Wszelkie działania operacyjne prowadzimy w oparciu o system zarządzania QHSE, promujący kulturę bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska naturalnego.

Jak oceniają Państwo 2017 rok w kontekście biznesowym?

W roku 2017 jako firma zrealizowaliśmy 58 projektów wiertniczych oraz 1355 projektów serwisowych, zarówno w kraju jak i zagranicą. Na swoim koncie posiadamy ponad 105 tys. metrów odwierconych otworów. Wśród najważniejszych projektów w poszukiwaniu złóż ropy i gazu dla naszych inwestorów, znalazły się takie otwory jak: Miłosław 5KH, Kramarzówka 2H, Przemyśl oraz Jhandial 1 w Pakistanie czy Ansagan 4 w Kazachstanie. Wykorzystanie urządzeń wiertniczych rozłożyło się dość proporcjonalnie, w udziale 45,8% - prace krajowe i 46,6% prace zagraniczne. Uruchomiliśmy nową spółkę o nazwie Exalo Ukraine, mającą na celu rozwinięcie działalności firmy, a tym samym prowadzenie prac wiertniczo-serwisowych na rynku ukraińskim.Rozpoczęliśmy prace nad 12 projektami innowacyjnymi, z których znaczna część została z sukcesem wdrożona. Położyliśmy ogromny nacisk na politykę „Safety First”, dzięki czemu znacząco ograniczyliśmy liczbę wypadków wśród naszych pracowników. Rok 2017 to także nowe inwestycje, wśród których można wymienić System Top Drive, umożliwiający realizację głębokich otworów na terenie Kazachstanu. W roku 2017 zaangażowaliśmy się także w wiele akcji o charakterze społeczno-kulturalnym, takich jak: akcja krwiodawcza „Dar Krwi na Dzień Dziecka”, „Świet(l)ne Miasto Krosno” będące świętem upamiętniającym rozpalenie pierwszej lampy naftowej na świecie, patronat nad filmem „Wydarzenia Zielonogórskie”, a także zostaliśmy mecenasem Muzeum Ziemi Lubuskiej. Wdrożyliśmy także akcje wewnętrzne w postaci różnorodnych konkursów, mających na celu aktywizację pracowników i ich rodzin oraz zainteresowanie działalnością firmy.

Rozmawiał: Tomasz Popławski