Projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, nad którym pracować ma Komisja Finansów Publicznych, złożyła grupa posłów PO. Przewiduje on m.in. obowiązek udzielenia klientowi przez instytucje finansowe pełnej informacji o postępowaniu reklamacyjnym, wprowadzenie procedur rozpatrywania reklamacji, a także powołanie Rzecznika Finansowego, który miałby służyć pomocą klientom instytucji finansowych, m.in. banków, SKOK-ów czy towarzystw ubezpieczeniowych.

Jak poinformował UOKiK w odpowiedzi na pytania PAP, projekt ten nie był konsultowany z Urzędem.

Tymczasem w UOKiK trwają obecnie prace nad kilkoma projektami aktów prawnych, które mają poprawić sytuację konsumentów w sporze z przedsiębiorcami, w tym z instytucjami finansowymi. Chodzi m.in. o ustawę o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, której intencją jest stworzenie systemu sądownictwa polubownego w Polsce. W sieć tę miał być włączony Arbiter Bankowy, Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego czy Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych.

Projekt PO bezpośrednio dotyka tej samej sfery, przewidując np. likwidację instytucji Rzecznika Ubezpieczonych, którego obowiązki miałyby przejść na nowego Rzecznika Finansowego.

UOKiK wraz z Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Sprawiedliwości przygotowuje także nowelę ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która m.in. ma nadawać Urzędowi nowe prerogatywy, jeśli chodzi o ochronę konsumentów usług finansowych.

Wg projektu poselskiego także do obowiązków nowego Rzecznika Finansowego należałaby nie tylko pomoc konkretnym osobom, ale także działania systemowe, m.in. miałby on informować właściwe organy nadzoru i kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działaniu podmiotów rynku finansowego, występować z inicjatywą ustawodawczą bądź o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania rynku finansowego w razie zaistnienia takiej potrzeby, czy opiniować projekty aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania podmiotów rynku finansowego.

Odpowiadając na pytanie PAP o ocenę poselskiego projektu, Urząd napisał: "Z naszego punktu widzenia istotny jest cały system ochrony konsumentów od rzeczników konsumentów począwszy poprzez organizacje społeczne, ruchy konsumenckie na organach publicznych skończywszy – cała sieć na rzecz ochrony konsumentów. Dziś ważna jest integracja wszystkich jej elementów dookoła wspólnego celu, jakim jest ochrona konsumentów na rynku usług finansowych. Propozycja powołania odrębnego organu, który nie będzie częścią tej sieci budzi obawy, że może okazać się on nieskuteczny".