Powołanie Rzecznika Finansowego przewiduje przygotowany przez posłów PO projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

"Wypełniamy lukę w prawie, bowiem dziś nie ma przepisów, które regulowałyby procedurę rozpatrywania reklamacji przez podmioty z rynku finansowego. W praktyce wygląda to tak, że instytucja nie odpowiada na reklamację, albo odpowiada w taki sposób, że z tej odpowiedzi nic nie wynika" - powiedziała Leszczyna. Wyjaśniła, że projekt przewiduje, iż instytucje rynku finansowego będą miały 30 dni na rozpatrzenie reklamacji (maksymalnie 60 dni), a jeżeli tego nie zrobią, to będzie oznaczać, że problem poruszony w reklamacji jest rozwiązywany zgodnie z intencją klienta.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, klient będzie musiał być poinformowany, że ma prawo odwołać się do Rzecznika Finansowego. "To były Rzecznik Ubezpieczonych, którego kompetencje zostaną rozszerzone na inne sektory rynku finansowego, a także wzmocnione, m.in. o instytucję mediacji, która będzie obligatoryjna dla instytucji finansowych. Myślę, że rzecznik zacznie funkcjonować w miarę szybko, od przyszłego roku" - powiedziała wiceminister.

Leszczyna pytana była, czy planów tych nie pokrzyżuje obowiązek notyfikacji projektu Europejskiemu Bankowi Centralnemu. "To nie notyfikacja, a raczej zapytanie o opinię EBC, zresztą odpowiedź nie byłaby dla nas wiążąca, bo regulacje nie dotyczą implementacji prawa unijnego, ani nie wpływają na stabilność systemu bankowego. To rozwiązania dedykowane konsumentom" - powiedziała.

"Jesteśmy bardzo zdeterminowani w Ministerstwie Finansów, żeby te prokonsumenckie ustawy weszły w życie jak najszybciej" - dodała. Zaznaczyła, że są one w pewnym sensie pokłosiem światowego kryzysu finansowego i mają sprawić, że sektor finansowy będzie bezpieczniejszy przede wszystkim dla jego klientów, których pozycja ulegnie wzmocnieniu.

Projekt nie budzi entuzjazmu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według UOKiK instytucja Rzecznika Finansowego nie została włączona w sieć ochrony konsumentów na rynku usług finansowych i może okazać się nieskuteczna. Jak poinformował UOKiK w odpowiedzi na pytania PAP, projekt ten nie był konsultowany z Urzędem.

Tymczasem w UOKiK trwają obecnie prace nad kilkoma projektami aktów prawnych, które mają poprawić sytuację konsumentów w sporze z przedsiębiorcami, w tym z instytucjami finansowymi. Chodzi m.in. o ustawę o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, której intencją jest stworzenie systemu sądownictwa polubownego w Polsce. W sieć tę miał być włączony Arbiter Bankowy, Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego czy Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych.

UOKiK wraz z Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Sprawiedliwości przygotowuje także nowelę ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która m.in. ma nadawać Urzędowi nowe prerogatywy, jeśli chodzi o ochronę konsumentów usług finansowych.