Jak pisze w komunikacie resort finansów, rozwiązania zaproponowane w projekcie "mają na celu usprawnienie procesu nadzoru nad rynkiem finansowym", a dotyczą banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

"Nowelizacja przyznaje KNF uprawnienie polegające na możliwości zlecenia ponownego badania wyceny zabezpieczeń wierzytelności w stosunku do wszystkich podmiotów prowadzących działalność depozytowo-kredytową" - zaznacza MF.

Zwraca uwagę, że "brak jest aktualnie podstaw umożliwiających zlecenie podmiotom nadzorowanym lub bezpośrednio wybranemu przez KNF rzeczoznawcy ponownej wyceny, nawet wówczas, gdy istnieją przesłanki pozwalające uznać, że przedkładana przez podmiot wycena jest dokonana w sposób nierzetelny i nie odzwierciedla rzeczywistej wartości przedmiotu zabezpieczenia".

Jak informuje resort finansów, właśnie taka sytuacja miała miejsce m.in. w przypadku Spółdzielczego Banku Rolnictwa i Rzemiosła (SK Banku) w Wołominie, gdzie "uprawnienia KNF pozwalające na zalecenie Bankowi weryfikacji wielkości operatów szacunkowych nie spowodowało utworzenia przez Bank adekwatnego poziomu odpisów (pomimo wykazania wzrostu wartości kredytów z utratą wartości) do czego podstawą dla Banku były kolejne, budzące wątpliwości wyceny".

Jednocześnie w projekcie ustawy, zaznacza MF, przewidziano rozszerzenie katalogu przesłanek powołania przez KNF zarządu komisarycznego w banku, na wzór przepisów ustawy o SKOK. Obecnie przesłankami ustanowienia zarządcy komisarycznego w kasie są: powstanie groźby zaprzestania spłacania zobowiązań, nieprzekazanie przez zarząd programu naprawczego, nieskuteczność realizacji programu naprawczego oraz rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa w działalności.

Natomiast w prawie bankowym takich przesłanek jest mniej - to jedynie brak przekazania przez zarząd programu postępowania naprawczego oraz nieskuteczność realizacji takiego programu - informuje MF.

Projekt ustawy, dodaje resort finansów, został wysłany do resortów i organizacji skupiających banki komercyjne oraz spółdzielcze kasy z prośbą o uwagi.