Rząd planuje przyjęcie projektu noweli o ubezpieczeniach obowiązkowych, którego celem jest zapewnienie ochrony poszkodowanych w razie niewypłacalności zakładu ubezpieczeń, w odniesieniu do szkód wynikających z wypadków drogowych w państwie członkowskim ich miejsca zamieszkania, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej planowane jest na I kw. 2023r.

"Zakłada się przede wszystkim wprowadzenie […] zapewnienie ochrony poszkodowanych w razie niewypłacalności zakładu ubezpieczeń, w odniesieniu do szkód wynikających z wypadków drogowych w państwie członkowskim ich miejsca zamieszkania oraz w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie ich miejsca zamieszkania" - czytamy w wykazie.

Obecnie już istnieją częściowe regulacje krajowe przyznające kompetencję Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (UFG) w zakresie upadłości zakładu ubezpieczeń w odniesieniu do szkód powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; regulacje te zostaną dostosowane i zmodyfikowane do wymagań zawartych w dyrektywie, podano także.

Projektowana regulacja ma na celu dostosowanie wysokości minimalnych sum gwarancyjnych w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - dyrektywa określa minimalne wysokości sumy gwarancyjnej/sum gwarancyjnych na poziomie:

a) szkody na osobie: 6,45 mln euro w odniesieniu do jednego wypadku bez względu na liczbę osób poszkodowanych lub 1,3 mln EUR w odniesieniu do jednej osoby poszkodowanej,

b) szkody majątkowej: 1,3 mln EUR w odniesieniu do jednego wypadku bez względu na liczbę osób poszkodowanych,

- uregulowanie wydawania i wykorzystywania zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia,

- dostosowanie określeń użytych w ustawie do definicji "pojazdu" i "ruchu pojazdu" zawartych w ww. dyrektywie,

- określenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej umiejscowienia ryzyka w przypadku pojazdów wysyłanych z jednego państwa członkowskiego do drugiego.

Ponadto zaproponowano wprowadzenie regulacji, która w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej pozwalałaby na zaspokojenie roszczeń przez UFG. Już w chwili obecnej UFG spełnia świadczenia w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej na podstawie ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r.

Ze względu jednak na specyfikę takiego rozwiązania, które skutkować będzie dodatkowym zaangażowaniem finansowym UFG, szczegółowe zmiany w tym zakresie będą poprzedzone konsultacją z podmiotami i instytucjami rynku ubezpieczeniowego.