Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu noweli ustawy o kredycie konsumenckim, której celem jest ograniczenie obciążeń związanych z zawieranymi umowami pożyczek i kredytów konsumenckich poprzez obniżenie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego do co najwyżej 45% całkowitej kwoty kredytu. Za projektem głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, a jeden wstrzymał się od głosu.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim ma przyczynić się do zwiększenia ochrony osób korzystających z usług finansowych firm udzielających kredytów konsumenckich. Zmierza do ograniczenia ich obciążeń związanych z zawieranymi umowami pożyczek i kredytów konsumenckich poprzez obniżenie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego.

Zgodnie z projektem, koszty te nie mogłyby być wyższe niż 45% całkowitej kwoty kredytu. Zmodyfikowano też przepis, określający parametry obliczeń w przypadku udzielania kolejnych kredytów w celu wyeliminowania tzw. rolowania kredytu przez pośredników. Parametry te dotyczyłyby kolejnych kredytów udzielanych w ciągu 120 dni od dnia wypłaty pierwszego z kredytów, zarówno przez pierwotnego kredytodawcę, jak i przez podmiot z nim powiązany.

Dotychczas taka regulacja obowiązywała do końca czerwca 2021 r. na mocy nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.