W II kw. 2012 r. spadły realne dochody do dyspozycji gospodarstw domowych - wynika z raportu opublikowanego w poniedziałek przez Narodowy Bank Polski. Zdaniem NBP perspektywy dla tempa wzrostu dochodów gospodarstw domowych wydają się mało optymistyczne.

"W II kw. 2012 r. realne dochody do dyspozycji brutto (pomniejszone o np. o podatki i obowiązkowe składki - PAP) spadły o 2,3 proc. r/r wobec spadku o 2,6 proc. w poprzednim kwartale" - poinformował NBP w raporcie "Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w II kwartale 2012 r.

Mniejsze płace, świadczenia, większe obciążenia

" Złożyły się na to m.in.: ujemne tempo wzrostu dochodów z pracy najemnej oraz dochodów ze świadczeń społecznych, a także obciążenia składkami na ubezpieczenia społeczne".

Bank centralny wskazał, że spożycie prywatne w II kw. 2012 r. wzrosło realnie o 1,2 proc. r/r, najwolniej od początku 2010 r., co oznacza, że od 2011 r. dynamika spożycia prywatnego słabnie. "Ze względu na pogarszającą się aktywność gospodarczą w Polsce oraz tendencje recesyjne w strefie euro, perspektywy dla tempa wzrostu dochodów do dyspozycji brutto w najbliższym czasie wydają się mało optymistyczne, choć charakter dostosowań na rynku pracy (...) pozwala oczekiwać niezbyt gwałtownych zmian w tym zakresie" - napisano w komunikacie NBP.

Rezygnacja z kredytów

W raporcie wskazano, że wobec zaostrzania się polityki kredytowej banków odnośnie kredytów konsumpcyjnych i ich niewielkiego znaczenia w finansowaniu konsumpcji, tempo wzrostu spożycia prywatnego wyraźnie przewyższające dynamikę dochodów będzie trudne do utrzymania.

"Dynamika sprzedaży detalicznej w III kwartale 2012 r. uległa dalszemu obniżeniu (do 1,9 proc. r/r wobec 2,7 proc. r/r w II kw. 2012 r. i 8,4 proc. r/r w I kw. ub. r.), co wskazywałoby na dalsze osłabienie dynamiki spożycia prywatnego w najbliższym kwartale" - ocenia NBP.

W dokumencie napisano, że stopa oszczędzania w II kw. 2012 r. (stanowiąca relację oszczędności brutto gospodarstw domowych do ich dochodów do dyspozycji), wyniosła 0,3 proc., a stopa inwestowania 7,6 proc.

Gdzie oszczędzamy

Zgodnie z komunikatem, w II kw. 2012 r. gospodarstwa domowe zredukowały swoje aktywa finansowe (o 10,6 mld zł) - z inwestycji w akcje, udziały kapitałowe i fundusze inwestycyjne wycofano środki w łącznej kwocie 17,7 mld zł. Część z nich została przemieszczona na depozyty bankowe, które zwiększyły się łącznie o 5,1 mld zł. Nieznacznie wzrosły inwestycje w dłużne papiery wartościowe, silniej niż wynikało z rozkładu sezonowego przyrosły zasoby gotówki.

Zdaniem NBP można oczekiwać podobnego jak przed kwartałem przyrostu depozytów, a także utrzymania zainteresowania lokowaniem aktywów w kapitałowych systemach ubezpieczeń. "Należy spodziewać się niewielkiego spadku zadłużenia gospodarstw domowych, w tym z tytułu kredytów mieszkaniowych, a także osłabienia tendencji spadkowej w obszarze kredytów konsumpcyjnych" - dodano.