Kredytodawcy przekazują ogólne stwierdzenie bez wskazania konkretnych i szczegółowych danych o wnioskującym oraz jego sytuacji finansowej, które miały wpływ na podjętą przez kredytodawcę decyzję kredytową - poinformował Urząd Komisji Nadzoru Finansowego we wtorek.

Zastrzeżenia UKNF w zakresie udzielanych wnioskodawcom przez kredytodawców wyjaśnień dotyczą jakości przekazywanej informacji. Kwestionowaną przez UKNF praktyką podmiotów zobowiązanych do udzielania informacji na temat przeprowadzonej oceny zdolności kredytowej jest przekazywanie ogólnych stwierdzeń (kategorii danych) bez wskazania konkretnych i szczegółowych danych o wnioskującym oraz jego sytuacji finansowej, które miały wpływ na podjętą przez kredytodawcę decyzję kredytową.

"Natomiast określenie terminu przetwarzania danych wnioskujących o kredyt, którzy z powodu negatywnej oceny zdolności kredytowej albo z innego powodu nie zawarli z kredytodawcą umowy o kredyt, ma istotne znaczenie z punktu widzenia przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych" - czytamy w komunikacie.

Wedle UKNF bezterminowe przetwarzanie danych takich wnioskujących implikuje dwojakiego rodzaju skutki.

"Po pierwsze, osoba która nie otrzymała kredytu w związku z negatywną oceną zdolności kredytowej może w każdym czasie złożyć wniosek o udzielenie wyjaśnień, a kredytodawca jest zobowiązany tych wyjaśnień udzielić" - wskazał Urząd.

"Z drugiej jednak strony praktyka polegająca na bezterminowym przetwarzaniu danych wnioskodawców niebędących klientami kredytodawcy budzi uzasadnione zastrzeżenia z punktu widzenia przepisów o ochronie danych osobowych" - dodał.

Urząd podał, że mając na uwadze powyższe, w celu ujednolicenia praktyki podmiotów zobowiązanych do udzielania wyjaśnień, optymalnym i pożądanym przez UKNF, a także czyniącym zadość celowi art. 70a ustawy rozwiązaniem w tym zakresie jest uwzględnianie w odpowiedziach na wnioski klientów: zindywidualizowanej i szczegółowej informacji, w tym informacji na temat środków, które powinien przedsięwziąć wnioskujący aby usunąć negatywne skutki determinujące decyzję kredytodawcy o nieprzyznaniu kredytu.

"W odniesieniu zaś do przetwarzania danych osobowych osób niebędących klientami, UKNF oczekuje od kredytodawców określenia we właściwych regulacjach wewnętrznych, w oparciu o właściwe przepisy, w tym dotyczące ochrony danych osobowych, terminu przetwarzania danych takich wnioskodawców" - poinformowano.

"Ponadto, UKNF zaleca, aby w związku z decyzją o odmowie udzielenia kredytu, kredytodawcy każdorazowo informowali wnioskujących o terminie w jakim mogą oni uzyskać wyjaśnienia dotyczące dokonanej przez kredytodawcę oceny zdolności kredytowej" - dodano.

UKNF wskazał, że w dniu 4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Wedle Urzędu przedmiotowa regulacja wprowadziła zmiany do ustawy - Prawo bankowe, między innymi poprzez dodanie art. 70a.

"Zgodnie z przywołanym przepisem, klienci banków i innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów, którzy ubiegają się o kredyt, a w przypadku klientów będących przedsiębiorcami, także o pożyczkę pieniężną, są uprawnieni do otrzymania pisemnych wyjaśnień dotyczących przeprowadzonej przez danego kredytodawcę, oceny zdolności kredytowej wnioskującego" - napisano.