Unieważnienie umowy kredytu hipotecznego z mechanizmem indeksacji do waluty CHF państwa Dziubaków przez Sąd Okręgowy w Warszawie jest zgodne z zapadłym wyrokiem TSUE i pozwala na dochodzenie swoich praw przez innych kredytobiorców uważają prawnicy.

"Dzisiejszy wyrok jest kolejnym już instrumentem do skutecznej walki z bankiem będący jednocześnie realną szansą na uwolnienie się od nieuczciwych postanowień umownych" - skomentował orzeczenie sądu prezes Votum Robin Lawyers, spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej Votum, Kacper Jankowski.

"Oczywiście, ze względu na całokształt przedmiotowej sprawy wyrok ten jest bardzo ważny, albowiem to właśnie dzięki niej w kwestii kredytów frankowych funkcjonujących w polskim obrocie finansowo-prawnym po raz pierwszy wypowiedział się Rzecznik Generalny TSUE, następnie sam Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a niedawno do tego grona dołączył także Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Finansowy. Co więcej do prowadzonego postępowania przyłączyli się prokurator oraz Miejski Rzecznik Praw Konsumenta, swoje stanowisko wyraził Rzecznik Finansowy, którzy w swoich wystąpieniach wsparli kredytobiorców, stając po stronie konsumentów. Ważne jest również stanowisko UOKiKu w zakresie wykładni wyroku TSUE, który swoją treścią również jest korzystny dla frankowiczów. Dzisiejszy wyrok zarówno dla sądów rozpoznających te sprawy, jak i dla tych wszystkich kredytobiorców, którzy jeszcze zastanawiają się nad powierzeniem swojej sprawy profesjonalistom stanie się z jednej strony potwierdzeniem tego o co walczy tysiące 'frankowiczów', a z drugiej instrumentem do podjęcia właściwych działań" - dodał Jankowski.

Zdaniem radcy prawnego Wojciecha Bochenka z Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k., dzisiejszy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie państwa Dziubaków jest podsumowaniem i jednocześnie podkreśleniem istotności wydanego w październiku wyroku TSUE.

"O doniosłości zaistniałego sporu frankowiczów z bankami świadczy również przyłączenie się do postępowania sądowego RPO, prokuratora, miejskiego rzecznika praw konsumentów, czy również RF. Dzisiejszy wyrok unieważniający umowę kredytu hipotecznego z mechanizmem indeksacji do waluty CHF, jest zgodny z zapadłym wyrokiem TSUE, który rozstrzygnięcie o skutku uznania warunku umownego za nieuczciwe postanowienie umowne pozostawił, każdorazowo do indywidualnej decyzji sądu krajowego" - dodał Bochenek.

W grudniu 2019 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w swoim stanowisku dotyczącym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie państwa Dziubaków (TSUE C-260/18) uznał, że banki nie mogą żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umowy, a skutki wyroku odnoszą się do każdej umowy zawierającej klauzule niedozwolone.

Podobnej treści oświadczenie wydał dziś Rzecznik Finansowy, który uznał m.in., że przy unieważnieniu przez sąd umowy kredytu z uwagi na brak możliwości jej wykonywania po usunięciu z jej treści niedozwolonych postanowień umownych, żądanie przez bank wynagrodzenia za korzystanie z kapitału jest nie tylko sprzeczne z celami Dyrektywy 93/13 i udzielonej konsumentowi na jej podstawie ochronie, ale również nie znajduje oparcia w przepisach prawa krajowego.