Orlen do 2030 r. zamierza produkować ponad 1 mld m sześc. biogazu rocznie oraz ponad 3 mln t biopaliw. W segment biogazu zainwestuje w ciągu najbliższych siedmiu lat ponad 10 mld zł, a w biopaliwa ponad 15 mld zł. Rozwój tych linii biznesowych wpisuje się w strategię, która zakłada budowę efektywnego ekonomicznie i energetycznie systemu odnawialnych źródeł energii. Grupa do 2050 r. ma osiągnąć neutralność emisyjną, musi więc odpowiednio planować inwestycje, by wywiązać się z ambitnych zapowiedzi

Koncern wchodzi w nowe obszary działalności - jest zainteresowany budową zarówno biogazowni, jak i biometanowni. Inwestycje będą realizowane na podstawie różnych formuł właścicielskich - projekty własne, w partnerstwie i na zasadzie franczyzy. Optymalna moc takich jednostek, z punktu widzenia grupy, wynosi nie mniej niż 2,5 MW. Tam, gdzie będą warunki, by przyłączyć instalacje do sieci gazowej, powstaną biometanownie. W miejscach, gdzie nie będzie możliwości przyłączenia się do gazociągu, a dostępna będzie sieć elektroenergetyczna, budowane będą biogazownie produkujące energię elektryczną. Powstaną również instalacje, których produktem końcowym będzie skroplony biometan - bioLNG, możliwy do transportowania autocysternami.
ikona lupy />
Liczba instalacji biometanowych / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe
W tradycyjnych biogazowniach rolniczych produkowany jest biogaz zawierający ok. 55 proc. metanu. Po oczyszczeniu, głównie z dwutlenku węgla oraz związków siarki i azotu, w specjalnych modułach produkuje się z niego biometan o zawartości ok. 98 proc. metanu. Produkt ten odpowiada parametrom gazu ziemnego. W Europie co roku powstaje między 50 a 100 biometanowni. Są budowane od podstaw bądź powstają z przekształcenia biogazowni. Największe tego typu instalacje działają w Niemczech, we Włoszech, w Holandii i Danii.

Duży potencjał redukcji emisji

Substratów, czyli wsadu do biogazowni, może być wiele. Najbardziej pożądane to odpady oraz produkty uboczne z sektora rolno-spożywczego i hodowli zwierząt, w tym obornik i gnojowica. Biogaz można również wytwarzać z odpadów komunalnych i osadów ściekowych. Wszystkie te kategorie substratów znajdują się w kręgu zainteresowania Orlenu. Niezależnie od rodzaju wykorzystywanego wsadu, ważne jest, by można było pozyskiwać go lokalnie. Przyjmuje się, że uzasadniony ekonomicznie jest transport substratów w promieniu do kilkudziesięciu kilometrów, dlatego wybrana lokalizacja i zastosowana technologia powinny uwzględniać te uwarunkowania.
Zarówno biogaz, jak i biometan dają ogromne możliwości realizacji celów związanych z redukcją emisji. Spalanie biogazu uznawane jest za zeroemisyjne. Jednak jeśli do jego wytworzenia zostaną wykorzystane substraty generujące emisję, wówczas ich wykorzystanie do wytworzenia biogazu może być uznane za działanie ograniczające emisje, a uzyskany z nich biogaz - za charakteryzujący się ujemną emisją.
Budowa biogazowni i biometanowni to również szansa dla krajowego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Na potrzeby wytwarzania biogazu możliwe jest zagospodarowanie odpadów i produktów ubocznych o znikomej obecnie wartości, często uciążliwych, powstałych przy produkcji rolnej i przetwórstwie. Produktem ich przetwarzania jest przefermentowana masa organiczna, zwana pofermentem, która ma bardzo dobre właściwości nawozowe. Jedną z jego zalet jest wysoki udział amonowej formy azotu, która jest trudniej wymywana z gleby niż inne formy tego pierwiastka. To doskonała odpowiedź na kryzys nawozowy, którego rynki doświadczały w ubiegłym roku w związku ze wzrostem cen gazu i energii.
Wytwarzany z biogazu biometan jest uniwersalnym paliwem. Może być dostarczany gazociągami do odbiorców wykorzystujących tradycyjne paliwo gazowe, ponieważ jest mieszalny z gazem ziemnym. Nadaje się też do wykorzystywania w transporcie, zarówno w postaci sprężonej (bioCNG), jak i skroplonej (bioLNG), a także jako surowiec do produkcji biowodoru.

Orlen buduje portfel biogazowni i biometanowni

Pierwsza w Grupie Orlen biometanownia powstaje w Głąbowie, w województwie warmińsko-mazurskim. Lokalizacja ta została wybrana ze względu na dużą dostępność substratów rolniczych. Będzie tu produkowane ponad 7 mln m sześc. biometanu rocznie, który w dalszej kolejności zostanie przekształcony w paliwo odnawialne dla transportu - bioLNG. Aby uzyskać to paliwo, biometan będzie dodatkowo doczyszczany, a następnie skraplany poprzez schłodzenie do temperatury minus 162 st. C. Do odbiorców końcowych będzie transportowany cysternami kriogenicznymi. Wartość inwestycji wyniesie 180 mln zł, a jej uruchomienie przewidziane jest na drugą połowę 2024 r.
Niezależnie od budowy nowej instalacji, zakupiono trzy działające już biogazownie, które - podobnie jak obiekt w Głąbowie - mają zostać docelowo przekształcone w biometanownie. Znajdują się one w województwach: łódzkim (Konopnica), podlaskim (Wojny-Wawrzyńce) oraz kujawsko-pomorskim (Buczek, gmina Jeżewo).
Biogazownia w województwie kujawsko-pomorskim ma zostać rozbudowana o dodatkowe zbiorniki fermentacyjne, co pozwoli zwiększyć moc instalacji i wyprodukować docelowo ok. 8 mln m sześc. biometanu rocznie. Wraz z tą biogazownią przejęty został zakład utylizacji odpadów, którego zdolności przerobowe wynoszą 150 tys. t odpadów rocznie, z czego ok. 15,5 tys. t to odpady poubojowe, stanowiące dobry substrat do wytwarzania biogazu.

Przyszłościowe biopaliwa

W perspektywie najbliższej dekady Grupa Orlen stanie się też jednym z czołowych producentów biometanu, ale w kręgu jej zainteresowań znajdują się również inne zaawansowane biopaliwa.
W spółce powstaje między innymi kompleks instalacji do produkcji bioetanolu ze słomy zbóż. Wartość projektu szacowana jest na 1,12 mld zł. Ekologiczna inwestycja zostanie zrealizowana w zakładzie w Jedliczu i będzie pierwszą tego typu w Polsce i drugą w Europie. Ma być gotowa do końca przyszłego roku. Roczna produkcja bioetanolu wyniesie 25 tys. t. Zastosowanie tego bioproduktu w transporcie, jako dodatek do benzyny, umożliwi wykonanie przez Grupę Orlen Narodowego Celu Wskaźnikowego.
ms
________________________________________

Grupa Orlen jest gotowa do inwestycji w segmencie biogazu i biometanu

ikona lupy />
Leszek Mańk prezes zarządu PGNiG BioEvolution, Grupa Orlen / Materiały prasowe
Budowa biogazowni i biometanowni to istotny element ogłoszonej przed kilkoma dniami strategii Grupy Orlen. Spółka PGNiG BioEvolution jest odpowiedzialna za realizację biogazowego i biometanowego aspektu tej strategii, czyli za proces poszukiwania projektów, budowy instalacji oraz kompleksowego zarządzania produkcją.
Koncern do 2030 r. zamierza pozyskać co najmniej 1 mld m sześc. biogazu. Mamy świadomość potencjału sektora biogazowego. Dlatego identyfikujemy kolejne potencjalne lokalizacje oraz perspektywiczne projekty. Każdy szczegółowo analizujemy, zarówno od strony prawnej, jak i technicznej oraz ekonomicznej.
Zmieniająca się dynamicznie sytuacja makroekonomiczna wpływa między innymi na rynek energii. Traktujemy to jako szansę dla rozwoju sektora biogazu i biometanu w Polsce. Produkcja biogazu to wiele możliwości, jak chociażby przetwarzanie odpadów, wytwarzanie ciepła, energii elektrycznej czy paliwa gazowego. Nowe inwestycje to także szansa dla lokalnych społeczności. Chcemy maksymalnie wykorzystać ich potencjał w całym łańcuchu związanym z produkcją. Będziemy zachęcać lokalnych partnerów do współpracy przy zapewnieniu usług zewnętrznych, niezbędnych dla funkcjonowania naszych biogazowni i biometanowni.
Instalacje produkujące biogaz i biometan idealnie wpisują się w praktyczną realizację gospodarki obiegu zamkniętego. Dodatkowo proces produkcji biogazu opiera się na utylizacji wielu substancji uciążliwych dla człowieka i środowiska.
Te instalacje to element nowego, rozproszonego modelu energetyki, który zasadniczo zwiększa lokalne bezpieczeństwo energetyczne. Ponadto pozytywnie wpływa na stabilność systemu elektroenergetycznego jako całości, zwiększając jego odporność na ewentualne awarie czy celowe uszkodzenia. Z punktu widzenia lokalnego społeczeństwa pozwala również na znacznie szybszą reakcję w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości. Co warte podkreślenia, Grupa Orlen przykłada szczególną wagę do bezpieczeństwa budowanych instalacji i ograniczania ich wpływu na środowisko, w tym w szczególności w zakresie eliminacji emisji odorowych.
W naszym modelu biznesowym uwzględniamy także efektywne zagospodarowanie pofermentu, czyli pozostałości z procesu produkcji biogazu. Poferment to cenny nawóz, łatwy do przechowywania i rozprowadzania na polach.
Według analiz rynkowych potencjał dla rozwoju obszaru biogazu i biometanu jest bardzo duży. Wykorzystanie go oznacza również realne zmniejszenie zależności energetycznej Polski od zewnętrznych dostawców przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa energetycznego kraju.
Bardzo liczymy na to, że także otoczenie regulacyjne będzie wspierać rozwój branży. To ważny aspekt, jeśli wziąć pod uwagę choćby istotną rolę biogazu i biometanu w polskim miksie energetycznym.
Partner
ikona lupy />
Fot. materiały prasowe