Sejm odrzucił w czwartek senackie poprawki do noweli ustawy o podatku akcyzowym, która zawiera przepisy wydłużające okres niepobierania podatku od sprzedaży detalicznej od sprzedaży paliw do 30 czerwca 2023 r.

Obecnie zawieszenie poboru podatku od sprzedaży detalicznej paliw obowiązuje do końca tego roku.

Wcześniej w czwartek Senat zaproponował pięć poprawek do noweli ustawy o podatku akcyzowym, która zawiera przepisy wydłużające okres niepobierania podatku od sprzedaży detalicznej od sprzedaży paliw do 30 czerwca 2023 r.

Chodzi m.in. o zapisy zmieniające ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, na mocy których administracja skarbowa miała uzyskiwać od ZUS-u dane z kont płatników składek, dotyczących zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Senat rekomenduje wykreślenie tych przepisów z ustawy.

Senatorowie rekomendowali także usunięcie przepisów, które zmieniają ustawę o komornikach sądowych, a dotyczących dostępu komorników do danych objętych tajemnicą skarbową za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego. W ustawie chciano uregulować kwestie udzielania zgody na dostęp do takich informacji, a także dać Krajowej Radzie Komorniczej prawo do uzyskiwania informacji, nawet jeśli są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, na temat oprogramowania stosowanego przez kancelarię komorniczą, która chce uzyskać zgodę na dostęp do danych poprzez system e-Urząd Skarbowy.

Senat zaproponował też usunięcie z ustawy zapisu, który mówi, że pisma wygenerowane automatycznie w e-Urzędzie Skarbowym mogą być opatrywane również zaawansowaną pieczęcią elektroniczną Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Senat zdecydował też o usunięciu zapisów, na mocy których nie wygasałyby wiążące informacje stawkowe wydane przed 1 stycznia 2023 r.

Głównym celem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym jest ograniczenie obowiązków administracyjnych i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej.

Według resortu finansów najważniejszymi rozwiązaniami ujętymi w ustawie są uproszczenia dla podmiotów produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w zakresie ewidencji, zniesienie obowiązku wydawania certyfikatów małego producenta napojów alkoholowych oraz wydłużenie do 31 grudnia 2029 r. zwolnienia od akcyzy dla hybrydowych samochodów osobowych typu plug-in o pojemności silnika spalinowego nie większej niż 2000 cm sześc. Dotychczas zwolnienie to obowiązywać miało do końca 2022 r.

Poza tym w ustawie zostały zawarte zapisy rozszerzające krąg podmiotów uprawnionych do zwrotu opłaty paliwowej oraz zwiększające katalog przypadków, w których można o taki zwrot występować. Ustawa wprowadza możliwość m.in. płacenia zobowiązań podatkowych przy użyciu Blika (będzie to możliwe np. w e-Urzędzie Skarbowym) oraz wydłuża możliwość korzystania ze starego typu kas fiskalnych do końca 2023 r.

Ustawa zakłada ponadto wprowadzenie uproszczeń dla podmiotów, które produkują energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ je/