Ministerstwo klimatu opublikowało projekt rozporządzenia ws. rozliczeń za uruchomione zapasy obowiązkowe gazu oraz ws. sposobu bilansowania systemu gazowego i rozliczeń za niezbilansowanie w czasie uruchomienia tych zapasów oraz w okresie ograniczenia poboru gazu.

Importer gazu musi utrzymywać określony poziom zapasów obowiązkowych

Zgodnie z ustawą o zapasach ropy i gazu, każdy importer gazu musi utrzymywać określony poziom zapasów obowiązkowych. Ustawa wskazuje, że zapasy te są uruchamiane przez operatora systemu przesyłowego gazu, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw energii.

Projektowane rozporządzenie zawiera formuły służące obliczeniom opłat ponoszonych przez podmiot, na rzecz którego uruchomiono zapasy obowiązkowe gazu oraz opłat uiszczanych przez operatora na rzecz podmiotu, z którego zapasów obowiązkowych skorzystał.

Podstawą kalkulacji ma być cena średnia rozliczenia bilansowania, ustalana jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji giełdowych zawartych w danej dobie gazowej na polskiej giełdzie towarowej. Jak podkreśla się w uzasadnieniu do projektu, cena po której operator będzie nabywał gaz stanowiący zapas obowiązkowy będzie w ten sposób analogiczna do ceny wykorzystywanej w ramach bilansowania handlowego. W razie zastosowania cen krańcowych operator nabywałby gaz z zapasu obowiązkowego po cenie średniej, a odsprzedawałby w ramach bilansowania handlowego po cenie krańcowej. W ten sposób podmioty wprowadzające do systemu przesyłowego większe ilości gazu niż ilości odebrane przez ich odbiorców - co przyczynia się do zniwelowania skutków sytuacji kryzysowej - nie będą z tego tytułu obciążane koniecznością odsprzedaży paliwa gazowego do operatora systemu przesyłowego po cenie krańcowej, co również generowałoby straty finansowe po stronie takich podmiotów.

Szczegółowy sposób bilansowania systemu przesyłowego gazowego

Projekt precyzuje też szczegółowy sposób bilansowania systemu przesyłowego gazowego i prowadzenia rozliczeń z tytułu jego niezbilansowania. Przewiduje się, że w przypadku ujemnego niezbilansowania przez podmiot zlecający usługę przesyłania gazu, uiszcza na rzecz operatora przesyłowego opłatę obliczaną według podanego wzoru. W przypadku dodatniego niezbilansowania, przez podmiot zlecający usługę przesyłania gazu ziemnego odpowiednią opłatę na rzecz podmiotu uiszcza operator według podanego wzoru.

Projekt określa także wzór, według którego w okresach uruchomiania zapasów obowiązkowych ustalana jest opłata związana z neutralnością finansową bilansowania, odrębnie dla każdego obszaru bilansowania. Opłatę uiszcza albo podmiot albo operator. W okresach, gdy stawka opłaty związanej z neutralnością bilansowania przyjmie wartość dodatnią, opłata związana z neutralnością bilansowania wnoszona jest przez podmiot zlecający usługę przesyłania gazu na rzecz operatora. W przypadku, gdy stawka przyjmie wartość ujemną, opłata jest wnoszona przez operatora na rzecz podmiotu zlecającego usługę przesyłania. (PAP)

wkr/ mmu/