Rada Ministrów wyraziła zgodę na połączenie spółek Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz PKN Orlen, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Rząd przyjął wyraził także zgodę na zbycie pakietu mniejszościowego akcji PKN Orlen.

"Połączenie obu firm będzie elementem procesu konsolidacji spółek polskiego sektora paliwowo-energetycznego obejmującej Orlen, Lotos oraz PGNiG. Wiodącą rolę w tym procesie będzie miał Orlen. Rozwiązanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu, co jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji geopolitycznej" - czytamy w komunikacie.

"Wykorzystując efekt synergii, będzie on zdolny do sprostania wyzwaniom transformacji energetycznej oraz konkurowania na rynku z europejskimi i światowymi firmami. Nowy koncern stanie się największą spółką w Europie Środkowo-Wschodniej" - czytamy dalej.

Polski koncern multienergetyczny postawi na dywersyfikację prowadzonej działalności i utrzymanie konkurencyjności w długim terminie. W perspektywie 2030 r. koncern może stać się jednym z największych zintegrowanych producentów petrochemii w Europie, podkreślono w komunikacie.

"Jednocześnie Rada Ministrów wyraziła zgodę na zbycie:

* pakietu mniejszościowego akcji Skarbu Państwa w Orlenie (14.161.080 akcji stanowiących 2,26% udziału w kapitale zakładowym Orlen i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów w Orlen);

* pakietu mniejszościowego akcji Skarbu Państwa w Orlenie (14.161.080 akcji stanowiących 2,26% udziału w kapitale zakładowym Orlen i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów w Orlen)" - napisano także.

Zbycie akcji nastąpi w związku z uwarunkowaniami regulacyjnymi połączenia PKN Orlen z PGNiG, które wynikają z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dodano w informacji.

29 Lipca 2022 r. PKN Orlen i PGNiG uzgodniły i zawarły plan połączenia, przewidujący parytet wymiany akcji w stosunku 1:0,0925. W wyniku proponowanej transakcji zostanie wyemitowanych do 534 mln nowych akcji serii F PKN Orlen, przeznaczonych dla dotychczasowych akcjonariuszy PGNiG.

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydują podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zaplanowanego na 28 września br. o połączeniu z PGNiG oraz emisji połączeniowej akcji serii F o łącznej wartości nominalnej 668,1 mln zł. Z kolei akcjonariusze PGNiG zdecydują o połączeniu z PKN Orlen 10 października.

Po finalizacji transakcji udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie ma wynieść ok. 52%, w porównaniu do ok. 36% po połączeniu z Grupą Lotos.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 69 964 mln zł w 2021 r.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)