Sejm przyjął w piątek większość poprawek Senatu do ustawy o bezpieczeństwie gazowym, m.in. podnoszącą do 55 mld zł kwotę gwarancji Skarbu Państwa udzielanych przedsiębiorcom energetycznym. Posłowie odrzucili natomiast poprawkę poszerzającą krąg odbiorców objętych ochroną taryfową.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu wydłuża do końca 2027 r. obowiązek zatwierdzania przez Prezesa URE taryf na gaz dla odbiorców domowych i strategicznych instytucji pożytku publicznego.

Senat zaproponował 12 poprawek do ustawy. W piątkowym głosowaniu posłowie przyjęli senackie poprawki dotyczące zasad udzielania gwarancji Skarbu Państwa w związku ze zobowiązaniami z tytułu obligacji lub kredytów, zaciągniętymi przez przedsiębiorstwa energetyczne w celu pozyskania środków na zagwarantowanie ciągłości świadczenia usługi kompleksowej odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych lub na zagwarantowanie ciągłości dostaw paliwa gazowego do odbiorców. Doprecyzowano termin, do którego mogą być zaciągane zobowiązania z tytułu obligacji lub kredytów objęte gwarancją Skarbu Państwa. Podniesiono też do 55 mld zł łączną kwotę gwarancji Skarbu Państwa udzielanych przedsiębiorcom energetycznym.

Sejm przyjął też poprawkę zakładającą, że przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem paliw gazowych, które poniosą koszty dostosowania lub wymiany sieci, instalacji lub urządzeń przeznaczonych do odbioru gazu wysokometanowego, będą mogły je uwzględnić jako koszt prowadzonej działalności gospodarczej.

Posłowie zaaprobowali też senackie poprawki o charakterze doprecyzowującym. Odrzucili natomiast poprawkę rozszerzającą krąg podmiotów objętych ochroną taryfową o podmioty zużywające paliwo gazowe do produkcji energii cieplnej dostarczanej do spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zobowiązanych do zarządzania budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi na cele gospodarstw domowych.

Nowelizacja przedłuża do końca 2027 r. obowiązek zatwierdzania przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf na sprzedaż gazu do odbiorców domowych i strategicznych instytucji pożytku publicznego, takich jak np. szpitale, szkoły i przedszkola.

Ponadto ustawa wydłuża z 40 do 50 dni okres, w którym zapasy obowiązkowe gazu powinny zostać dostarczone do systemu gazowego. Nowe przepisy zakładają też zwiększenie obliga giełdowego w przypadku ogłoszenia stanu kryzysowego lub możliwość zmiany poziomu obliga w 2022 i w 2023 r. przez ministra właściwego ds. energii. Przewidziano też możliwość ogłaszania przez ministra na czas określony stanu kryzysowego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE ws. środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu.

W ustawie zdefiniowano też bezpieczeństwo gazowe państwa. Określono je, jako stan umożliwiający bieżące i perspektywiczne pokrycie zapotrzebowania odbiorców na gaz ziemny, w określonej wielkości i czasie, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, w stopniu umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie gospodarki.

Ustawa zakłada również usunięcie obecnie obowiązującego wyłączenia z obowiązku koncesyjnego obrotu paliwami gazowymi, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 100 tys. euro. Zgodnie z uzasadnieniem, obecnie funkcjonujące wyłączenie w tym zakresie, tj. brak konieczności uzyskania koncesji na obrót paliwami gazowymi, stanowi duże zagrożenie pozostawienia części obrotu poza kontrolą organu regulacji.

Ustawa trafi teraz do prezydenta.(PAP)

kmz/ je/