Wybrani uczestnicy rynku bilansującego będą mogli co miesiąc aktualizować koszt paliwa podstawowego np. węgla kamiennego potrzebnego do wyliczania cen energii elektrycznej z pracy w wymuszeniu - wynika z opublikowanego w środę projektu rozporządzenia.

W środę na stronach RCL opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia ws. szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego przygotowanego przez resort klimatu i środowiska.

W Ocenie Skutków Regulacji podkreślono, że ze względu na wojnę na Ukrainie i embargo nałożone przez państwa członkowskie UE na import paliw kopalnych na Rosję, dochodzi do dużego wzrostu cen tych paliw. "Sytuacja ta istotnie wpływa na rynek energii w Polsce ze względu na znaczący udział węgla kamiennego wśród paliw wykorzystywanych przez wytwórców energii elektrycznej. W zakresie podstawowej działalności wytwórców, tj. wytwarzania energii elektrycznej oraz jej sprzedaży na rynku energii elektrycznej, zmiana w kosztach może być odzwierciedlana w ofertach sprzedaży energii elektrycznej, co przekłada się na obserwowane zmiany poziomu cen na rynkach terminowych oraz spot" - podkreślono.

Autorzy projektu dodali, że analogicznie, odzwierciedlenie zmiany cen paliwa wykorzystywanego przez wytwórców energii elektrycznej może mieć miejsce na rynku bilansującym energii elektrycznej, gdzie uczestnicy rynku bilansującego składają oferty bilansujące, w których odzwierciedlają swoje preferencje cenowe i techniczne dotyczące dostaw energii elektrycznej. Rynek bilansujący jest tzw. rynkiem technicznym. Nie jest miejscem handlu energią. Na rynku tym Operator Systemu Przesyłowego - PSE - kupuje lub sprzedaje energię w celu zbilansowania systemu elektroenergetycznego".

"W ramach rynku bilansującego istnieją także obszary działalności wytwórców, w których ceny rozliczeniowe są wyznaczane nie na podstawie cen z ofert, ale na podstawie kosztów zmiennych wytwarzania energii elektrycznej. Jednym z takich obszarów jest praca w wymuszeniu, czyli dostawy energii elektrycznej przez wytwórców na polecenie operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego ze względu na wymagania systemowe" - wskazano.

Jak wyjaśniono, koszty paliwa dla potrzeb rozliczania pracy w wymuszeniu są odzwierciedlane w ramach składnika CWD (cena wymuszonej dostawy energii elektrycznej) oraz CWO (cena wymuszonego odbioru energii elektrycznej).

Zgonie z obowiązującymi przepisami koszty te - a w konsekwencji ceny CWD i CWO - są aktualizowane kwartalnie, przy czym podstawą do rozliczeń danego okresu są średnie koszty z okresu poprzedniego. "W obliczu szybko i silnie rosnących cen paliw, przedmiotowe zasady są niewystarczające, aby wytwórcy energii elektrycznej mogli w adekwatny sposób odzwierciedlać koszty paliwa w rozliczeniach pracy w wymuszeniu" - zauważono.

W projekcie nowelizacji zaproponowano wprowadzenie miesięcznego cyklu aktualizacji kosztu paliwa podstawowego uwzględnianego przy wyznaczaniu cen CWD i CWO, w zakresie jednostek wytwórczych wykorzystujących paliwo podstawowe inne niż gaz ziemny lub węgiel brunatny, a także zastosowanie dla tych jednostek do rozliczeń pracy w wymuszeniu w danym okresie cen CWD i CWO wyznaczanych na podstawie wykonanych kosztów paliwa podstawowego.

Dodano, że wprowadza się też zasadę, że "rozliczenie wymuszonej dostawy energii elektrycznej oraz wymuszonego odbioru energii elektrycznej dotyczące danego miesiąca kalendarzowego, wyznaczone na podstawie CWD i CWO, koryguje się, zgodnie z zasadami określonymi w warunkach dotyczących bilansowania, poprzez zastosowanie do tego rozliczenia CWD i CWO wyznaczonych z uwzględnieniem kosztów paliwa podstawowego wykonanych w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy rozliczenie korygujące".

Nowe przepisy określą ponadto, że koszt paliwa podstawowego wskazanego rodzaju, wyznacza się na podstawie średniego jednostkowego kosztu zużytego paliwa oraz średniego jednostkowego kosztu jego transportu i składowania.

"Powyższe zmiany będą dotyczyły wytwórców aktywnych na rynku bilansującym, a wykorzystujących paliwa inne niż gaz i węgiel brunatny, np. węgiel kamienny, olej opałowy lub biomasę (... Oczekiwanym efektem zmian jest lepsze odzwierciedlenie cen paliw, w tym w szczególności cen węgla kamiennego w ramach cen CWD i CWO, a tym samym lepsze odzwierciedlenie kosztów paliwa w rozliczeniu pracy jednostki wytwórczej centralnie dysponowanej odbywającej się na polecenie operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego ze względów innych niż swobodne bilansowanie" - wyjaśniono. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ amac/ wkr/