W piątek do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o dopłatach do węgla. Przewiduje 3 mld złotych na rekompensaty dla sprzedawców węgla po regulowanej cenie. MKiŚ szacuje, że w 2021 r. liczba gospodarstw domowych wykorzystujących węgiel kamienny wynosiła 4,3 mln.

Do Sejmu trafił w piątek rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw. Przewiduje rekompensaty dla sprzedawców za sprzedaż po cenie nie wyższej niż 966,60 zł za tonę brutto paliw stałych takich jak węgiel kamienny, brykiet lub pelet, zawierających co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Rekompensaty mają dotyczyć paliw stałych wydobytych wyprodukowanych w Polsce lub importowanych w okresie od dnia 16 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r..

Rekompensata wynosi nie więcej niż 750 zł brutto za tonę przy sprzedaży nie więcej niż 3 ton paliwa stałego na jedno gospodarstwo domowe - napisano w projekcie.

Podmiotami uprawnionymi do uzyskania rekompensaty są przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, którzy są wpisani do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych. Warunkiem uzyskania rekompensaty przez takiego przedsiębiorcę jest sprzedaż paliw stałych dla gospodarstw domowych po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę. Sprzedaż drożej nie uprawnia do otrzymania rekompensaty - podkreślono w projekcie ustawy. Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dn. 13 stycznia 2022 r. 996,60 zł to przeciętna średnioroczna cena detaliczna za tonę węgla kamiennego w 2021 r.

Do rekompensaty uprawnia sprzedaż węgla do tych gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania są "kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwem stałym". Źródła te muszą być zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Sprzedawcy są zobowiązani do wystawić fakturę za sprzedaż paliwa stałego po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę. Podczas zakupu członek gospodarstwa domowego będzie zobowiązany przekazać przedsiębiorcy o ilości paliwa, które nabył od dnia wejścia w życie ustawy, w celu wykorzystania na potrzeby własne tego gospodarstwa domowego, a także deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw i kopię deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.

Rekompensaty będą wypłacane przez Zarządcę Rozliczeń, na wniosek sprzedawcy. Wnioski będzie można składać między 1 a 20 stycznia 2023 r.

W projekcie przewiduje się, że łączny koszt z tytułu rekompensat nie może przekroczyć 3 mld zł. Będą one wypłacane z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, na który przekazane zostaną dodatkowe środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Jeżeli łączna wysokość rekompensat ustalona na podstawie wniosków do ZR, będzie wyższa, zostaną one proporcjonalnie obniżone, aby łączna wysokość była równa maksymalnemu limitowi środków.

W projekcie zakłada się utworzenie specjalnej bazy danych osób zainteresowanych zakupem paliwa stałego na potrzeby swojego gospodarstwa domowego, w której będzie musiał się zarejestrować każdy chętny. Rejestracja ma się odbywać elektronicznie albo poprzez placówki Poczty Polskiej.

Jak podano w Ocenie Skutków Regulacji, według danych GUS w 2020 r liczba gospodarstw domowych wykorzystujących węgiel kamienny w jakimkolwiek celu wynosiła 5,166 mln, a dla 4,634 mln był to podstawowy nośnik do ogrzewania pomieszczeń. Z kolei zużycie węgla kamiennego w gospodarstwach domowych wyniosło w 2020 r. 8,670 mln ton, a przeciętne zużycie na gospodarstwo domowe wyniosło ok. 3 tony w 2020 r.

Zgodnie z podanymi w OSR szacunkami ministerstwa klimatu, w 2021 r. liczba gospodarstw domowych wykorzystujących węgiel kamienny w jakimkolwiek celu grzewczym wynosiła 4,3 mln, w 3,8 mln był to podstawowy nośnik do ogrzewania pomieszczeń. Zużycie węgla kamiennego w gospodarstwach domowych MKiŚ szacuje na poziomie 7,4 mln ton. Natomiast 8 czerwca 2022 r. liczba deklaracji złożonych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wynosiła ok. 4,2 mln, w tym ok. 1,8 mln kotłów na węgiel i paliwa węglopochodne - zaznaczono w OSR.(PAP)

Autorka: Ewa Nehring