W 2020 r. wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wzrósł w skali roku o 0,76 pkt proc. i wyniósł 16,13 proc. - podał w czwartek GUS. Tym samym Polska osiągnęła 15-proc. cel, zgodny z dyrektywą RED z 2009 r.

Ponad 71,6 proc. energii pozyskiwanej z OZE pochodziło z biopaliw stałych, niecałe 11 proc. z wiatru, a niecałe 8 proc. z biopaliw ciekłych - wynika z informacji podanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Zgodnie z dyrektywą RED obowiązkowe cele krajowe państw członkowskich składają się na 20 proc. udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto. Dla Polski cel ten został ustalony na poziomie 15 proc.

W elektroenergetyce udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w elektroenergetyce wyniósł 16,24 proc. i wzrósł o 1,88 pkt proc. w stosunku do 2019 r. Czynnikami, które wpłynęły na zwiększenie tego wskaźnika były wzrost końcowego zużycia odnawialnej energii elektrycznej brutto o 11,53 proc, przy jednoczesnym zmniejszeniu końcowego zużycia energii elektrycznej brutto o niemal 2 proc.

Udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto w ciepłownictwie i chłodnictwie wyniósł 22,15 proc.

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii w transporcie wzrósł o 0,38 p. proc. w stosunku do 2019 r. Czynnikami, które wpłynęły na wzrost tego wskaźnika były: wzrost końcowego zużycia energii ze źródeł odnawialnych w transporcie (o 0,99 proc.) i zmniejszenie całkowitego zużycia energii w transporcie (o 3,62 proc.).

Polska nie osiągnęła celu OZE w transporcie. Zgodnie z ustaleniami unijnymi, każde państwo członkowskie powinno zapewnić, aby w 2020 r. udział energii z OZE we wszystkich rodzajach transportu wynosił co najmniej 10 proc. końcowego zużycia energii w transporcie. Wskaźnik ten sięgnął 6,58 proc., po wzroście rok do roku o 0,38 proc.