Programy pomocy mają też być przedłużone dla mikro i małych wytwórców energii z OZE na sprzedaż niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemów FIT/FIP. Chodzi o tzw. system taryf gwarantowanych FIT (feed-in-tariff) oraz system dopłat do ceny rynkowej FIP (feed-in premium).

“Zgodnie z projektowaną zmianą maksymalny termin udzielenia pomocy publicznej w ramach systemu aukcyjnego oraz systemów FIT i FIP z +30 czerwca 2021 r.+ przedłuża się do +30 czerwca 2026 r.+, czyli o 5 lat Realizacja udziału energii z OZE zgodnie z Krajowym planem na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 - 21-23 proc. udziału energii OZE w finalnym zużyciu energii brutto (cel 23 proc. będzie możliwy do osiągnięcia w sytuacji przyznania Polsce dodatkowych środków unijnych, w tym przeznaczonych na sprawiedliwą transformację)” - napisano w wykazie.

Dodano, że w projekcie ustawy znajdują się również zmiany mające na celu ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji, przez podniesienie progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej z 0,5 MW do 1 MW lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu z 0,9 MW do 3 MW.

Zmiany mają zostać zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, którą ma przygotować Ministerstwo Klimatu.