Tylko do 13 sierpnia można składać zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną. Przypominamy o terminach egzaminów, wymaganych dokumentach oraz kwotach, które należy wnieść na odpowiednie numery kont bankowych

Aplikacja adwokacka

Termin egzaminu wstępnego: 27 września 2014 r. (sobota), godz. 11.00.

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką upływa 13 sierpnia 2014 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Opłata za egzamin wstępny wynosi 840,00 zł.

Wymaganą kwotę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką w 2014 r.".

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego;

2. kwestionariusz osobowy;

3. życiorys;

4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub dokument potwierdzający ukończenie zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego;

5. zamiast dokumentu (o którym mowa w pkt 4), można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (20 września 2014 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego;

6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny;

7. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy).

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką należy złożyć w siedzibie właściwej komisji kwalifikacyjnej.

Lista komisji kwalifikacyjnych działających na obszarze właściwości danej rady okręgowej izby radców prawnych dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Aplikacja radcowska

Termin egzaminu wstępnego: 27 września 2014 r. (sobota) godz. 11.00.

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską upływa 13 sierpnia 2014 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Opłata za egzamin wstępny wynosi 840,00 zł.

Wymaganą kwotę wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2014 r.".

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikacje radcowską powinno zawierać identyczne dokumenty, które wymagane są przy zgłoszeniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską należy złożyć w siedzibie właściwej komisji kwalifikacyjnej.

Lista komisji kwalifikacyjnych działających na obszarze właściwości danej rady okręgowej izby radców prawnych dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Aplikacja notarialna

Termin egzaminu wstępnego: 27 września 2014 r. (sobota) godz. 11.00.

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną upływa 13 sierpnia 2014 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Opłata za egzamin wstępny wynosi 840,00 zł

Wymaganą kwotę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2014 r.”.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego należy złożyć w siedzibie właściwej komisji kwalifikacyjnej. Siedziby komisji kwalifikacyjnych mieszczą się w siedzibach rad izb notarialnych w:

1. Gdańsku z siedzibą w Sopocie, ul. Jagiełły 10, kod 81-757 Sopot, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Gdańsku i w Białymstoku;

2. Katowicach, ul. Poniatowskiego 23, kod 40-055, dla obszaru właściwości izby notarialnej w Katowicach;

3. Krakowie,Rynek Główny 23, kod 31-008, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Krakowie i w Rzeszowie;

4. Poznaniu,ul. Piękna 41, kod 60-589, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Poznaniu, w Łodzi i w Szczecinie;

5. Warszawie,ul. Karwińska 3, kod 02-639, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Warszawie i w Lublinie;

6. Wrocławiu,pl. Św. Macieja 21/2B, kod 50-244, dla obszaru właściwości izby notarialnej we Wrocławiu.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikacje notarialną powinno zawierać identyczne dokumenty, które wymagane są przy zgłoszeniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości