W sobotę 28 września 2013 r. już po raz ósmy odbyły się państwowe egzaminy wstępne na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną oraz po raz szósty przeprowadzony został państwowy egzamin konkursowy na aplikację komorniczą. Do egzaminów tych przystąpiło łącznie ok. 10 700 osób, spośród których na aplikację adwokacką - ok. 4 200, na aplikację radcowską - ok. 5 100, na aplikację notarialną - ok. 760, a na aplikację komorniczą - ok. 650 - podało na swojej stronie internetowej Ministerstwo Sprawiedliwości.

Egzaminy przeprowadziło łącznie 65 powołanych przez Ministra Sprawiedliwości komisji, w 24 miastach w Polsce. W skład każdej komisji wchodzili: przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości – sędziowie sądów powszechnych, sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego, przedstawiciele właściwego samorządu prawniczego (adwokackiego, radcowskiego, notarialnego czy komorniczego), przedstawiciele nauki posiadający co najmniej stopień naukowy dr habilitowanego z zakresu nauk prawnych oraz – w przypadku komisji przeprowadzających egzaminy na aplikacje adwokacką i radcowską – prokurator.

W dniu egzaminu, pomiędzy godz. 9.00 a 10.00 bezpośrednio na sale egzaminacyjne, zostały doręczone przesyłki zawierające testy.

Egzaminy na aplikacje prawnicze rozpoczęły się w całym kraju o godz. 11.00. Kandydaci na aplikantów w czasie 150 minut rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, liczący 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi. Do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu konieczne było udzielenie poprawnych odpowiedzi na 100 pytań.

Od roku 2009 kandydaci na aplikantów adwokackich i radcowskich rozwiązują taki sam test. Test dla kandydatów na aplikantów notarialnych i test dla osób, które w przyszłości chcą wykonywać zawód komornika są odrębne i uwzględniają specyfikę danego zawodu (testy te nie obejmuje prawa karnego, zawierają zaś zagadnienia z zakresu prawa finansowego).

Z informacji uzyskanych od przewodniczących komisji egzaminacyjnych wynika, że egzaminy przebiegły prawidłowo, bez żadnych zakłóceń. Frekwencja kandydatów była wysoka, bowiem do egzaminów przystąpiły prawie wszystkie osoby, które zostały do nich dopuszczone. Jak podkreślano, kandydaci na aplikantów byli zdyscyplinowani, dzięki czemu nawet w komisjach, gdzie kandydatów było ok. 300, egzamin przebiegał sprawnie.

Przewodniczący wskazywali, że kandydaci kończyli rozwiązywanie testów przed czasem (pierwsze osoby oddały testy w pierwszej godzinie trwania egzaminu), a po dwóch i pół godziny przeznaczonych na rozwiązanie testów na sali pozostało niewielu zdających.

W porównaniu do lat ubiegłych w roku bieżącym odnotowany został niewielki wzrost liczby kandydatów na aplikację adwokacką i na aplikację komorniczą. Natomiast osób przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikacje radcowską i notarialną w roku bieżącym było mniej niż w latach poprzednich.

Spośród ok. 10 700 osób, które przystąpiło do tegorocznych egzaminów, ok. 9 300 zdających - tj. ok. 87% wszystkich kandydatów - to kandydaci na aplikantów adwokackich i radcowskich.

Wstępne wyniki uzyskane na podstawie telefonicznych informacji od przewodniczących komisji egzaminacyjnych:

- egzamin wstępny na aplikację adwokacką zdało ok. 53 proc., tj. ok. 2200 osób (dla porównania, w roku 2012 zdawalność wyniosła 54,8 proc., zaś w roku 2011 - 52 proc.),
- egzamin wstępny na aplikację radcowską zdało ok. 46,5 proc., tj. ok. 2400 osób (w roku 2012 zdawalność wyniosła 50,5 proc., w roku 2011 – 45,4 proc.),
- egzamin wstępny na aplikację notarialną zdało ok. 35 proc., tj. ok. 270 osób (w roku 2012 zdawalność wyniosła 27,5 proc., w roku 2011 – 15,4 proc.),
- egzamin konkursowy na aplikację komorniczą zdało ok. 74,5 proc., tj. ok. 490 osób (w roku 2012 zdawalność wyniosła 80,8 proc., w roku 2011 – 83,9 proc.).
Powyższe wyniki wskazują, że poziom zdawalności egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką i radcowską, do których przystępuje najwięcej kandydatów od roku 2011 jest stabilny.

W przypadku aplikacji notarialnej, zauważalny jest wzrost zdawalności w stosunku do lat poprzednich (z 15,4 proc. w roku 2011, 27,5 proc. w roku 2012 do 35,3 proc. w roku bieżącym).

Z kolei wyniki tegorocznego egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, pomimo podwyższenia od bieżącego roku limitu punktów koniecznych do uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu z 90 do 100, ocenić należy jako bardzo wysokie (ok. 74,5 proc.), niewiele niższe niż wyniki uzyskane w roku ubiegłym (80,8 proc.).

Osoby, które otrzymały z egzaminu wynik pozytywny będą uprawnione - w okresie 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu - do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów i rozpoczęcia aplikacji.

Poniżej zamieszczone są wstępne – uzyskane telefonicznie od przewodniczących komisji - wyniki egzaminów:

aplikacja adwokacka

- w Białymstoku przystąpiło 108 osób, pozytywny wynik uzyskały 62 osoby, co stanowi 57,4 proc.,
- w Bielsku-Białej przystąpiły 54 osoby, pozytywny wynik uzyskało 29 osób, co stanowi 53,7 proc.,
- w Bydgoszczy przystąpiło 47 osób, pozytywny wynik uzyskały 22 osoby, co stanowi 46,8 proc.,
- w Częstochowie przystąpiły 73 osoby, pozytywny wynik uzyskało 30 osób, co stanowi 41,1 proc.,
- w Gdańsku przystąpiło 181 osób, pozytywny wynik uzyskało 101 osób, co stanowi 55,8 proc.,
- w Katowicach (komisja nr 1) przystąpiło 148 osób, pozytywny wynik uzyskało 81 osób, co stanowi 54,7 proc.,
- w Katowicach (komisja nr 2) przystąpiło 135 osób, pozytywny wynik uzyskało 76 osób, co stanowi 56,3 proc.,
- w Kielcach przystąpiło 87 osób, pozytywny wynik uzyskały 44 osoby, co stanowi 50,6 proc.,
- w Koszalinie przystąpiły 33 osoby, pozytywny wynik uzyskało 13 osób, co stanowi 39,4 proc.,
- w Krakowie przystąpiło 301 osób, pozytywny wynik uzyskało 185 osób, co stanowi 61,5 proc.,
- w Lublinie przystąpiło 160 osób, pozytywny wynik uzyskało 80 osób, co stanowi 50 proc.,
- w Łodzi przystąpiło 129 osób, pozytywny wynik uzyskały 83 osoby, co stanowi 64,3 proc.,
- w Olsztynie przystąpiły 54 osoby, pozytywny wynik uzyskały 23 osoby, co stanowi 42,6 proc.,
- w Opolu przystąpiły 44 osoby, pozytywny wynik uzyskało 17 osób, co stanowi 38,6 proc.,
- w Płocku przystąpiło 46 osób, pozytywny wynik uzyskało 17 osób, co stanowi 37 proc.,
- w Poznaniu przystąpiło 220 osób, pozytywny wynik uzyskało 129 osób, co stanowi 58,6 proc.,
- w Radomiu przystąpiło 31 osób, pozytywny wynik uzyskało 10 osób, co stanowi 32,3 proc.,
- w Rzeszowie przystąpiło 230 osób, pozytywny wynik uzyskało 150 osób, co stanowi 65,2 proc.,
- w Siedlcach przystąpiło 35 osób, pozytywny wynik uzyskało 14 osób, co stanowi 40 proc.,
- w Szczecinie przystąpiły 102 osoby, pozytywny wynik uzyskało 65 osób, co stanowi 63,7 proc.,
- w Toruniu przystąpiło 50 osób, pozytywny wynik uzyskały 22 osoby, co stanowi 44 proc.,
- w Wałbrzychu przystąpiło 48 osób, pozytywny wynik uzyskało 19 osób, co stanowi 39,6 proc.,
- w Warszawie (komisja nr 1) przystąpiły 284 osoby, pozytywny wynik uzyskały 143 osoby, co stanowi 50,4 proc.,
- w Warszawie (komisja nr 2) przystąpiło 327 osób, pozytywny wynik uzyskało 166 osób, co stanowi 50,8 proc.,
- w Warszawie (komisja nr 3) przystąpiły 333 osoby, pozytywny wynik uzyskało 171 osób, co stanowi 51,4 proc.,
- w Warszawie (komisja nr 4) przystąpiło 313 osób, pozytywny wynik uzyskało 146 osób, co stanowi 46,6 proc.,
- w Warszawie (komisja nr 5) przystąpiło 307 osób, pozytywny wynik uzyskało 157 osób, co stanowi 51,1 proc.,
- we Wrocławiu przystąpiły 264 osób, pozytywny wynik uzyskało 145 osób, co stanowi 54,9 proc.,
- w Zielonej Górze przystąpiły 54 osoby, pozytywny wynik uzyskało 28 osób, co stanowi 51,9 proc.aplikacja radcowska

- w Białymstoku przystąpiło 151 osób, pozytywny wynik uzyskały 73 osoby, co stanowi 48,3 proc.,
- w Bydgoszczy przystąpiło 110 osób, pozytywny wynik uzyskały 52 osoby, co stanowi 47,3 proc.,
- w Gdańsku (komisja nr 1) przystąpiło 150 osób, pozytywny wynik uzyskało 81 osób, co stanowi 54 proc.,
- w Gdańsku (komisja nr 2) przystąpiło 168 osób, pozytywny wynik uzyskało 78 osób, co stanowi 46,4 proc.,
- w Katowicach przystąpiło 295 osób, pozytywny wynik uzyskało 147 osób, co stanowi 49,8 proc.,
- w Kielcach przystąpiły 144 osoby, pozytywny wynik uzyskały 54 osoby, co stanowi 37,5 proc.,
- w Koszalinie przystąpiło 67 osób, pozytywny wynik uzyskało 26 osób, co stanowi 38,8 proc.,
- w Krakowie (komisja nr 1) przystąpiło 267 osób, pozytywny wynik uzyskało 155 osób, co stanowi 58,1 proc.,
- w Krakowie (komisja nr 2) przystąpiły 272 osoby, pozytywny wynik uzyskało 166 osób, co stanowi 61 proc.,
- w Lublinie przystąpiło 301 osób, pozytywny wynik uzyskały 123 osoby, co stanowi 40,9 proc.,
- w Łodzi przystąpiło 191 osób, pozytywny wynik uzyskało 116 osób, co stanowi 60,7 proc.,
- w Olsztynie przystąpiło 165 osób, pozytywny wynik uzyskało 70 osób, co stanowi 42,4 proc.,
- w Opolu przystąpiło 191 osób, pozytywny wynik uzyskało 65 osób, co stanowi 34 proc.,
- w Poznaniu (komisja nr 1) przystąpiło 219 osób, pozytywny wynik uzyskało 114 osób, co stanowi 52,1 proc.,
- w Poznaniu (komisja nr 2) przystąpiło 215 osób, pozytywny wynik uzyskało 110 osób, co stanowi 51,2 proc.,
- w Rzeszowie przystąpiło 178 osób, pozytywny wynik uzyskały 84 osoby, co stanowi 47,2 proc.,
- w Szczecinie przystąpiło 130 osób, pozytywny wynik uzyskało 59 osób, co stanowi 45,4 proc.,
- w Toruniu przystąpiło 151 osób, pozytywny wynik uzyskało 71 osób, co stanowi 47 proc.,
- w Wałbrzychu przystąpiły 93 osoby, pozytywny wynik uzyskało 30 osób, co stanowi 32,3 proc.,
- w Warszawie (komisja nr 1) przystąpiło 312 osób, pozytywny wynik uzyskało 115 osób, co stanowi 36,9 proc.,
- w Warszawie (komisja nr 2) przystąpiło 301 osób, pozytywny wynik uzyskały 132 osoby, co stanowi 43,9 proc.,
- w Warszawie (komisja nr 3) przystąpiło 311 osób, pozytywny wynik uzyskało 136 osób, co stanowi 43,7 proc.,
- w Warszawie (komisja nr 4) przystąpiło 306 osób, pozytywny wynik uzyskało 121 osób, co stanowi 39,5 proc.,
- we Wrocławiu (komisja nr 1) przystąpiło 187 osób, pozytywny wynik uzyskało 81 osób, co stanowi 43,3 proc.,
- we Wrocławiu (komisja nr 2) przystąpiło 187 osób, pozytywny wynik uzyskało 97 osób, co stanowi 51,9 proc.,
- w Zielonej Górze przystąpiło 65 osób, pozytywny wynik uzyskało 28 osób, co stanowi 43,1 proc.
aplikacja notarialna

- w Gdańsku przystąpiło 117 osób, pozytywny wynik uzyskały 34 osoby, co stanowi 29,1 proc.,
- w Katowicach przystąpiło 59 osób, pozytywny wynik uzyskało 25 osób, co stanowi 42,4 proc.,
- w Krakowie przystąpiły 134 osoby, pozytywny wynik uzyskały 43 osoby, co stanowi 32,1 proc.,
- w Poznaniu przystąpiło 146 osób, pozytywny wynik uzyskało 60 osób, co stanowi 41,1 proc.,
- w Warszawie przystąpiło 218 osób, pozytywny wynik uzyskało 75 osób, co stanowi 34,4 proc.,
- we Wrocławiu przystąpiło 88 osób, pozytywny wynik uzyskały 33 osoby, co stanowi 37,5 proc..


aplikacja komornicza

- w Gdańsku przystąpiło 108 osób, pozytywny wynik uzyskało 80 osób, co stanowi 74,1 proc.,
- w Krakowie przystąpiło 185 osób, pozytywny wynik uzyskało 160 osób, co stanowi 86,5 proc.,
- w Poznaniu przystąpiły 104 osoby, pozytywny wynik uzyskały 73 osoby, co stanowi 70,2 proc.,
- w Warszawie przystąpiło 256 osób, pozytywny wynik uzyskały 174 osoby, co stanowi 68 proc.
Od 1 stycznia 2014 roku niemal 5 400 osób będzie mogło rozpocząć aplikacje prawnicze.