Kontynuujemy cykl publikacji, które ułatwią wszystkim aplikantom przygotowanie się do egzaminu końcowego, zaplanowanego na 19–22 marca. Co tydzień na łamach „Prawnika” zamieścimy kazusy, które pojawiały się podczas egzaminów w poprzednich latach, wraz z propozycjami odpowiedzi. Do tego informacje o książkach, po które warto sięgnąć, by usystematyzować swoją wiedzę.

I. Sporządź umowę leasingu przy następujących założeniach:

1. Spółka partnerska zawiera umowę leasingu samochodu osobowego z przedsiębiorstwem leasingowym działającym w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Sposób reprezentacji finansującego jest zgodny z regulacją ustawową.

3. Korzystającego przy zawieraniu umowy reprezentuje pełnomocnik. Sposób reprezentacji korzystającego odbiega od uregulowań ustawowych.

4. Korzystający będzie zobowiązany do zapłaty opłaty wstępnej w wysokości 10% ceny netto przedmiotu leasingu.

5. Korzystający będzie miał po zakończeniu umowy opcję przeniesienia własności przedmiotu leasingu za dodatkowym świadczeniem wynoszącym 5% ceny netto przedmiotu leasingu.

5. Wydanie przedmiotu leasingu przez zbywcę nastąpi bezpośrednio korzystającemu.

6. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy obciąża korzystającego.

7. Korzystający obowiązany jest ubezpieczyć przedmiot leasingu w zakresie ubezpieczenia OC i AC w zakładzie ubezpieczeń zaakceptowanym przez finansującego.

8. Korzystający jest zobowiązany dokonywać okresowych przeglądów pojazdu zgodnie ze wskazaniami producenta.

9. Naprawy przedmiotu leasingu oraz okresowe przeglądy mogą być wykonywane jedynie w autoryzowanej stacji obsługi potwierdzone wpisem w książce serwisowej pojazdu.

10. Sporządzenie umowy następuje na zlecenie finansującego.

II. Załóż samodzielnie brakujące elementy stanu faktycznego.

III. Projektowaną umowę możesz wzbogacić o obrane samodzielnie postanowienia dodatkowe.

IV. W każdym miejscu niezbędnego podpisu wpisz słowo „podpis” wraz z zaznaczeniem, czyj jest to podpis (np. podpis Karola Szymańskiego).

V. Niewymagane jest sporządzenie załączników do umowy.

VI. Praca zawierająca rozwiązanie zadania winna być oparta na stanie prawnym obowiązującym w dniu egzaminu.

Propozycja rozwiązania

Umowa leasingu

zawarta w Warszawie 29.11.2010 r. („Umowa”), pomiędzy:

AGW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jasnej 1, 00–013 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000111111, o numerze REGON: 123456789, o numerze NIP: 111–111–11–22, o kapitale zakładowym w wysokości PLN 50.000, reprezentowaną przez Annę S. i Aleksandrę W. – członków zarządu upoważnionych, zgodnie z odpisem z KRS stanowiącym Załączniki nr 1 do Umowy, do reprezentowania spółki,
zwaną dalej „Finansującym”

a

Łukaszem W. Mikołaj W. Kancelaria Adwokacka Spółka partnerska, z siedzibą w Warszawie (02–100) przy ul. Wąskiej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000222222, o numerze REGON: 111111111, o numerze NIP: 111–111–11–11, reprezentowaną przez partnerów – Łukasza W. i Mikołaja W., upoważnionych, zgodnie z aktualnym odpisem z KRS stanowiącym Załączniki nr 2 do Umowy, do reprezentowania spółki,
zwanym dalej „Korzystającym”

Zwanymi dalej łącznie „Stronami” a osobno „Stroną”

o następującej treści:

§ 1. Definicje:

1) „Cena Nabycia” oznacza kwotę 216 000 złotych plus należny podatek od towarów i usług.

2) „Dzień Wydania” oznacza dzień wydania Przedmiotu Leasingu Korzystającemu.

3) „Dzień Zawarcia Umowy” oznacza dzień podpisania Umowy wskazany na stronie pierwszej Umowy.

4) „Okres Leasingu” oznacza okres kolejnych 36 miesięcy od Dnia Wydania.

5) „Opłata Wstępna” oznacza równowartość 10% Ceny Nabycia, tj. kwotę 21 600 złotych plus należny podatek od towarów i usług.

6) „Przedmiot Leasingu” oznacza fabrycznie nowy samochód osobowy marki Volvo S60 T6 AWD Summum.

7) „Raty” oznacza 36 równych miesięcznych rat, każda w wysokości 5700 złotych plus należny podatek od towarów i usług.

8) „Umowa” oznacza niniejszą umowę.

9) „Umowa ze Zbywcą” oznacza umowę sprzedaży na mocy której Finansujący nabędzie Przedmiot Leasingu od Zbywcy.

10) „Wynagrodzenie” oznacza równowartość 105% Ceny Nabycia, tj. kwotę 226.800,– złotych plus należny podatek od towarów i usług, na które składają się Opłata Wstępna i Raty.

11) „Zbywca” oznacza „Volvo Auto Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Puławskiej 558/560, 02–884 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000018620, NIP nr 113–21–09–846.

§ 2. Przedmiot Umowy

Finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć Przedmiot Leasingu od Zbywcy za Cenę Nabycia i oddać Przedmiot Leasingu Korzystającemu do używania na Okres Leasingu, a Korzystający zobowiązuje się zapłacić Finansującemu Wynagrodzenie.

§ 3. Wydanie Przedmiotu Leasingu

1. Korzystający zobowiązany jest odebrać Przedmiot Leasingu bezpośrednio od Zbywcy w terminie wskazanym na piśmie przez Finansującego, do którego Finansujący obowiązany jest dołączyć odpis Umowy ze Zbywcą lub odpisy innych posiadanych dokumentów dotyczących Umowy ze Zbywcą. Finansujący udzieli Korzystającemu pełnomocnictwa do odbioru Przedmiotu Leasingu bezpośrednio od Zbywcy, jak również do odbioru wszelkich dokumentów dotyczących Przedmiotu Leasingu, w szczególności dokumentu gwarancyjnego co do jakości Przedmiotu Leasingu.

2. Jeżeli Przedmiot Leasingu nie zostanie wydana Korzystającemu w ustalonym terminie na skutek okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność, umówione terminy płatności rat pozostają niezmienione.

§ 4. Wynagrodzenie

1. Za używanie Przedmiotu Leasingu w Okresie Leasingu Korzystający zobowiązany jest zapłacić Finansującemu Wynagrodzenie.

2. W terminie 3 dni roboczych po Dniu Zawarcia Umowy Korzystający zobowiązany jest zapłacić Finansującemu Opłatę Wstępną.

3. W terminie 3 dni roboczych po Dniu Wydania Korzystający zobowiązany jest zapłacić Finansującemu pierwszą Ratę.

4. Kolejne Raty Korzystający obowiązany jest zapłacić Finansującemu w kolejnych miesiącach kalendarzowych , w którym zapłacona została pierwsza Rata.

5. Z tytułu Opłaty Wstępnej oraz każdej z Rat Finansujący wystawi na rzecz Korzystającego fakturę VAT.

6. Jeżeli Korzystający dopuszcza się zwłoki z zapłatą co najmniej jednej z Rat albo Opłaty Wstępnej, Finansujący powinien wyznaczyć na piśmie Korzystającemu odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia zaległości z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 5. Odpowiedzialność Finansującego

1. Finansujący nie odpowiada wobec Korzystającego za przydatność Przedmiotu Leasingu do umówionego użytku.§ 6. Wady Przedmiotu Leasingu

1. Finansujący nie odpowiada wobec Korzystającego za wady Przedmiotu Leasingu, chyba że wady te powstały na skutek okoliczności, za które Finansujący ponosi odpowiedzialność.

2. Z chwilą zawarcia przez Finansującego Umowy ze Zbywcą przechodzą na Korzystającego uprawnienia z tytułu wad Przedmiotu Leasingu przysługujące Finansującemu względem Zbywcy, z wyjątkiem uprawnienia odstąpienia przez Finansującego od Umowy ze Zbywcą.

3. Wykonanie przez Korzystającego uprawnień określonych w ust. 2 nie wpływa na jego obowiązki wynikające z Umowy, chyba że Finansujący odstąpi od Umowy ze Zbywcą z powodu wad Przedmiotu Leasingu.

4. Korzystający może żądać odstąpienia przez Finansującego od Umowy ze Zbywcą z powodu wad Przedmiotu Leasingu, jeżeli uprawnienie Finansującego do odstąpienia wynika z przepisów prawa lub Umowy ze Zbywcą. Bez zgłoszenia żądania przez Korzystającego Finansujący nie może odstąpić od Umowy ze Zbywcą z powodu wad Przedmiotu Leasingu.

5. W razie odstąpienia przez Finansującego od Umowy ze Zbywcą z powodu wad Przedmiotu Leasingu, Umowa wygasa. Finansujący może żądać od Korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w Umowie a niezapłaconych Rat, pomniejszonych o korzyści, jakie Finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia Umowy oraz Umowy ze Zbywcą.

§ 7. Utrata Przedmiotu Leasingu

1. Korzystającego obciąża niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Leasingu.

2. Jeżeli po wydaniu Korzystającemu Przedmiot Leasingu został utracony z powodu okoliczności, za które Finansujący nie ponosi odpowiedzialności, Umowa wygasa.

3. Korzystający powinien niezwłocznie zawiadomić Finansującego o utracie Przedmiotu Leasingu.

4. Jeżeli Umowa wygasła z przyczyn określonych w ust. 2, Finansujący może żądać od Korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w Umowie a niezapłaconych Rat, pomniejszonych o korzyści, jakie Finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia Umowy oraz z tytułu ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu, a także naprawienia szkody.

§ 8. Obowiązki Korzystającego

1. Korzystający obowiązany jest ponosić ciężary związane z własnością lub posiadaniem Przedmiotu Leasingu.

2. Korzystający obowiązany jest ubezpieczyć Przedmiot Leasingu we własnym imieniu ale na rzecz Finansującego w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia auto-casco.

3. Korzystający jest zobowiązany uzgodnić z Finansującym ubezpieczyciela z którym zamierza zawrzeć umowę ubezpieczenia.

4. Korzystający obowiązany jest utrzymywać Przedmiot Leasingu w należytym stanie, w szczególności dokonywać jego okresowych przeglądów gwarancyjnych zgodnie z zaleceniami producenta oraz napraw niezbędnych do zachowania Przedmiotu Leasingu w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem jego zużycia wskutek prawidłowego używania.

5. Korzystający obowiązany jest wykonywać okresowe przeglądy gwarancyjne i naprawy Przedmiotu Leasingu w Autoryzowanej Stacji Obsługi, potwierdzone wpisem w książce serwisowej Przedmiotu Leasingu.

6. Korzystający powinien używać Przedmiot Leasingu w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu.

7. Bez zgody Finansującego Korzystający nie może czynić w Przedmiocie Leasingu zmian, chyba że wynikają one z przeznaczenia Przedmiotu Leasingu.

8. Bez zgody Finansującego Korzystający nie może oddać Przedmiotu Leasingu do używania osobie trzeciej.

§ 9. Wypowiedzenie Umowy

1. Jeżeli mimo upomnienia na piśmie przez Finansującego Korzystający narusza obowiązki określone w § 8 ust. 2, 4, 5, 6 lub 8 Umowy albo nie usunie zmian w Przedmiocie Leasingu dokonanych z naruszeniem § 8 ust. 7 Umowy, Finansujący może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

2. W razie wypowiedzenia przez Finansującego Umowy na skutek okoliczności, za które Korzystający ponosi odpowiedzialność, Finansujący może żądać od Korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w Umowie a niezapłaconych Rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania Umowy.

§ 10. Zbycie Przedmiotu Leasingu

1. W razie zbycia Przedmiotu Leasingu przez Finansującego nabywca wstępuje w stosunek leasingu na miejsce Finansującego.

2. Finansujący powinien niezwłocznie zawiadomić Korzystającego o zbyciu Przedmiotu Leasingu.

§ 11. Przeniesienie własności Przedmiotu Leasingu

1. Finansujący jest obowiązany przenieść na korzystającego własność Przedmiotu Leasingu po upływie Okresu Leasingu za zapłatą kwoty stanowiącej równowartość 5% Ceny Nabycia.

2. Korzystający może żądać przeniesienia własności Przedmiotu Leasingu w terminie miesiąca od upływu Okresu Leasingu.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Załączniki stanowią integralną część Umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

4. Tytuły poszczególnych punktów mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy dla wykładni postanowień Umowy.

5. Każda ze Stron oświadcza, że posiada zdolność prawną i pełną zdolność do czynności prawnych, a także że jest prawidłowo umocowana do zawarcia Umowy.

6. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Finansującego.

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Finansujący:
(podpis Anny S.)
(podpis Aleksandry W.)

Korzystający:
(podpis Łukasza W.)
(podpis Mikołaja W.)

Partnerem cyklu „Strefa aplikanta” jest C.H. Beck.
Przedstawiony materiał pochodzi z książki "Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2013. Tom 3. Akta gospodarcze i administracyjne" wydawnictwa C.H. Beck, autorzy: not. Daniel Kupryjańczyk, dr Michał Rojewski, Ewa Stawicka, Grzegorz Witczak.
Autorem powyższego kazusu jest Grzegorz Witczak.