Kontynuujemy cykl publikacji, które ułatwią wszystkim aplikantom przygotowanie się do egzaminu końcowego, zaplanowanego na 19–22 marca. Co tydzień na łamach „Prawnika” zamieścimy kazusy, które pojawiały się podczas egzaminów w poprzednich latach, wraz z propozycjami odpowiedzi. Do tego informacje o książkach, po które warto sięgnąć, by usystematyzować swoją wiedzę.

Sprawa o ochronę dóbr osobistych

Do

Sądu Okręgowego w Warszawie
Wydział XVI Cywilny

Wartość przedmiotu sporu: 50 000 PLN

Powód: Krzysztof Jankowski
ul. Radosna 36 m 8
04-348 Warszawa

reprezentowany
przez adwokata
Marię Kowalską
Kancelaria Adwokacka
ul. Marszałkowska 2
00-590 Warszawa
Pozwany: Domek Wydawniczy sp. z o.o.
ul. Piękna 2
00-000 Warszawa

Pozew o ochronę dóbr osobistych

W imieniu mojego Mocodawcy Krzysztofa Jankowskiego – pełnomocnictwo w załączeniu wnoszę o:

1) zakazanie pozwanej spółce Domek Wydawniczy sp. z o.o. jakichkolwiek działań bezprawnie wykorzystujących wizerunek powoda,

2) nakazanie pozwanej spółce złożenie następujących przeprosin: „Domek Wydawniczy” Sp. z o.o. wydawca czasopisma Młoda Moda przeprasza pana Krzysztofa Jankowskiego za bezprawne naruszenie jego dóbr osobistych w postaci wizerunku w reklamie pt. Ja też czytam Młodą Modę. Przeprosiny powinny być opublikowane w czasopismach: My i Oni, Wasz Świat i Ułamek,

3) zasądzenie od pozwanej spółki na rzecz powoda kwoty 50.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od daty uprawomocnienia się wyroku, tytułem zadośćuczynienia za bezprawne wykorzystanie wizerunku powoda,

4) zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów postępowania oraz kosztów zastępstwa procesowego,

5) rozpoznanie sprawy również pod nieobecność powoda,

6) wydanie wyroku zaocznego, opatrzonego rygorem natychmiastowej wykonalności w przypadku zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 KPC.

Uzasadnienie

Pozwany jest wydawcą czasopisma Młoda Moda. Gazeta zajmuje się opisywaniem świata tzw. celebrytów ich życia i karier zawodowych. W czasopismach My i Oni, Wasz Świat i Ułamek – numery z grudnia 2008 r. pojawiły się reklamy czerwcowego numeru Młoda Moda. Reklama była prowadzona pod hasłem „Ja też czytam Młodą Modę”. Powyższe reklamy wykorzystują fotografię twarzy powoda.

Dowód: grudniowe wydania czasopism: My i Oni, Wasz Świat i Ułamek.

Fotografia twarzy powoda została zrobiona w prywatnej sytuacji na wakacjach na Krecie w roku 2007.

Dowód: fotografia powoda, przesłuchanie powoda.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Zezwolenie takie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie, lub też osoba jest częścią całości. Ponadto zezwolenia nie wymaga publikowanie wizerunku osób publicznych w trakcie sprawowania swojej funkcji.

Powód nie jest osobą publiczną i nigdy nie wyraził zgody na wykorzystanie jego wizerunku w jakiejkolwiek kampanii reklamowej prowadzonej przez pozwaną.

Ponadto nigdy nie otrzymał jakiejkolwiek zapłaty za zdjęcie, wykorzystane w reklamie „Ja też czytam Młodą Modę”. Jak to zostało stwierdzone powyżej, zdjęcie powoda miało charakter prywatny.

Dowód: przesłuchanie powoda.

Na podstawie art. 23 KC wizerunek człowieka jest jego dobrem osobistym podlegającym ochronie. Zakres ochrony wizerunku w sposób szczegółowy określa wyżej cytowany art. 81 Prawa autorskiego.

Mimo faktu, że zdjęcie powoda jest stosunkowo niewielkie jest ono punktem centralnym reklamy o czym świadczy jej tytuł: „Ja też czytam Młodą Modę” układ graficzny i kolorystyka. Tym samym wskazuje się, że powód też czyta Młoda Moda i zachęca innych czytelników do tego. W tym miejscu należy zauważyć, że reklama jest medialnym przekazem zachęcającym do kupna jakiś rzeczy, bądź też ma na celu przekonanie odbiorcy do jakiejś idei. Wobec powyższego uznać należy, że doszło do bezprawnego wykorzystania wizerunku powoda w reklamie i do naruszenia jego prawa do prywatności.

Powód wezwał pozwaną pismem z 22.12.2008 r. do zaprzestania naruszania jego dóbr osobistych, do złożenia przeprosin oraz do zapłaty 150 000 zł tytułem zadośćuczynienia wyrządzonej powodowi krzywdy.

Dowód: wezwanie z 22.12.2008 r.

W odpowiedzi to wezwanie pozwana pismem z 23.12.2008 r. przyznała, że w reklamie produktowej „Ja też czytam Młodą Modę” wykorzystany został wizerunek powoda. Jednakże pozwana wskazała, że wszelką odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponosi agencja reklamowa Gaprua Sp. z o.o., która przygotowała sporną reklamę.

Dowód: odpowiedź pozwanej z 23.12.2008 r.

Należy zauważyć, że powód nie ma wiedzy i nie może jej mieć kto wykonał sporną reklamę. Powód tylko wie kto tę reklamę wykorzystał. Powód stoi na stanowisku, że to na pozwanym ciąży obowiązek zorganizowania procesu wydawniczego i reklamy swoich wydawnictw w taki sposób aby nie doszło do naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.

Podstawę prawną powyższych roszczeń stanowi art. 24 w zw. z art. 23 KC i art. 81 Prawa autorskiego.

Mając powyższe wnoszę jak na wstępie.

Załączniki:

Pełnomocnictwo, dowód wniesienia opłaty skarbowej i sądowej wskazane w tekście dowody.

Adwokat Maria Kowalska
podpis nieczytelny

Pełnomocnictwo

Udzielam pełnomocnictwa adwokatowi Mari Kowalskiej, prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Warszawie przy ul. Gwiazdkowej 2, do prowadzenia mojej sprawy o ochronę dóbr osobistych we wszystkich instancjach.

Krzysztof Jankowski
podpis nieczytelny

Warszawa, 10.1.2009 r.

KANCELARIA ADWOKACKA
MARIA KOWALSKA ADWOKAT
ul. Gwiazdkowa 2, Warszawa
Warszawa, 22.12.2008 r.


Domek Wydawniczy sp. z o.o.
Ul. Cudna 2
00-000 Warszawa

Wezwanie do zaprzestania naruszenia dóbr osobistych i zadośćuczynienie

W imieniu mojego Mocodawcy pana Krzysztofa Jankowskiego (pełnomocnictwo w załączeniu) informuję, że w majowych numerach czasopism: My i Oni, Wasz Świat i Ułamek ukazała się reklama wydawanego przez Państwa czasopisma Młoda Moda. W reklamie została użyta fotografia przedstawiająca wizerunek mojego Mocodawcy. Użycie wizerunku mojego Mocodawcy zostało dokonane bez jego zgody. Wobec tego że wizerunek pana Krzysztofa Jankowskiego został użyty bezprawnie wzywam do:

• zaprzestania używania w przyszłości jego wizerunku,

• przeproszenia pana Krzysztofa Jankowskiego w czasopismach My i Oni, Wasz Świat i Ułamek,

• zapłacenia panu Krzysztofowi Jankowskiemu tytułem zadośćuczynienia za bezprawne użycie wizerunku w reklamie kwoty 150 000 zł.

W przypadku nie zastosowania się do niniejszego wezwania w terminie 14 podjęte zostaną stosowne kroki prawne.

Z poważaniem

Maria Kowalska adwokat
podpis nieczytelny

Kancelaria Radcy Prawnego
Jarosława Woźniaka
ul. Ząbowa 2
02-351 Warszawa
Warszawa 23.12.2008 r.ODPOWIEDŹ NA WEZWANIE DO ZAPRZESTANIA NARUSZANIA DÓBR OSOBISTYCH ORAZ ZAPŁATY ZADOŚĆUCZYNIENIA

Działając na mocy udzielonego pełnomocnictwa przez Domek Wydawniczy sp. z o.o. w odpowiedzi na wezwanie z 22.12.2008 r. uprzejmie informuję, że reklamę „Ja też czytam Młodą Modę” przygotowała agencja reklamowa Gaprua Sp. z o.o. ul. Piękna 2 w Warszawie.

Agencja Gaprua sp. z o.o. jako przygotowująca projekt reklamy ponosi wszelką odpowiedzialność za wykorzystanie wizerunku Pana Krzysztofa Jankowskiego bez jego zgody.

W trakcie przygotowywania projektu pani Hanna Barańska tj. osoba odpowiedzialna za realizację zlecenia ze strony agencji reklamowej, nie poinformowała mojego Mocodawcy, iż użyła wizerunku pana Krzysztofa Jankowskiego bez jej zgody. Wobec powyższego wszelkie roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobistych pana Krzysztofa Jankowskiego należy kierować w stosunku agencji reklamowej Gaprua Sp. z o.o.

Wyjaśniam również, że reklama była incydentalna i nie jest już prowadzona jakakolwiek kampania reklamowa mojego Mocodawcy z użyciem wizerunku pana Krzysztofa Jankowskiego.

Z poważaniem

Jarosław Woźniak radca prawny
podpis nieczytelny

Informacja:
Opłata sądowa i opłata skarbowa od pełnomocnictwa zostały uiszczone w należnej wysokości.
Z uwagi na szkoleniowy charakter akt nie publikujemy sfabrykowanych okładek ani zdjęć powoda, lecz należy przyjąć, że w aktach znajdują się wydania grudniowe czasopism My i Oni, Wasz Świat i Ułamek, w których jest reklama czasopisma Młoda Moda z podobizną powoda. Ponadto w aktach znajduje się też dołączone do pozwu zdjęcie powoda z wakacji na Krecie, które odpowiada zdjęciu zamieszczonemu w reklamie Młodej Mody.

Partnerem cyklu „Strefa aplikanta” jest C.H. Beck.
Przedstawiony materiał pochodzi z książki "Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2013", tom 2. Akta cywilne i karne wydawnictwa C.H. Beck.