Kontynuujemy cykl publikacji, które ułatwią wszystkim aplikantom przygotowanie się do egzaminu końcowego, zaplanowanego na 19–22 marca. Co tydzień na łamach „Prawnika” zamieścimy kazusy, które pojawiały się podczas egzaminów w poprzednich latach, wraz z propozycjami odpowiedzi. Do tego informacje o książkach, po które warto sięgnąć, by usystematyzować swoją wiedzę.

Sprawa o zniesienie współwłasności majątkowej

Kutno 13.3.2009 r.

Do
Sądu Rejonowego w Kutnie
Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Jaworska 12
09-477 KutnoPOWÓDKA: Zofia Krawczyk
ul. Zabójcza 23, 00-453 Kutno, adres do korespondencji: ul. Ciemna 37, 00-999 Kutno

POZWANY: Piotr Krawczyk
ul. Zabójcza 23, 00-453 Kutno

POZEW
o zniesienie współwłasności majątkowej pomiędzy małżonkami z datą wsteczną

W imieniu własnym wnoszę o:
1. Zniesienie ustawowej wspólności majątkowej od 2.4.2008 r. powódki Zofii Krawczyk i pozwanego Piotra Krawczyk wynikającej z zawarcia przez nich małżeństwa 23.2.1985 r. przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie, nr aktu małżeństwa: 452368/85.

2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych.

3. Ponadto wnoszę o:

a) wydanie wyroku zaocznego w przypadku zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 § 1 KPC,

b) wezwanie na rozprawę świadków:
– Aleksandra Kruka, zam. ul. Zaciszna 40, 00-999 Kutno
– Anny Bansik, zam. ul. Ciemna 37, 00-999 Kutno.

UZASADNIENIE

Strony pozostają w związku małżeńskim od 23.1.1985 r. Ze związku tego mają dwójkę pełnoletnich dzieci Agnieszkę i Macieja Krawczyka.

Dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa, odpisy aktów urodzenia.

Dnia 1.4.2008 r. powódka nękana przez pozwanego uciekła z ich wspólnego domu przy
ul. Zabójczej 23 zabierając tylko niezbędne rzeczy osobiste. Pozwany wymienił zamki w drzwiach.

Dowód: zeznania Aleksandra Kruka i Anny Banasik (adresy jak wyżej).

W dniu 2.4.2008 r. pozwany złożył w Sądzie pozew o rozwód z winy powódki jakoby porzuciła dom i rodzinę (IV C 21497/05) sprawa jest w toku.
Powódka próbowała doprowadzić do polubownego podpisania rozdzielności majątkowej przed notariuszem, ale pozwany nie zgodził się.

W grudniu 2008 r. Prokuratura Rejonowa w Kutnie na podstawie art. 207 § 1 KK przedstawiła pozwanemu zarzuty i skierowała sprawę do Sądu Rejonowego W Kutnie, Wydział Karny.

Dowód: zawiadomienie z prokuratury postanowienie prokuratury

Małżonkowie od ponad roku nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego. Powódka nie ma wpływu ani wglądu w poczynania pozwanego. Istnieje potwierdzona, uzasadniona podstawa do twierdzenia, że pozwany przyczynić się może do powstania do zaległości finansowych.

W tym stanie rzeczy powództwo jest w pełni uzasadnione.

Zofia Krawczyk
(podpis nieczytelny)

Załączniki:

1. Odpis skrócony aktu małżeństwa.

2. Zawiadomienie prokuratury.

3. Postanowienie prokuratury.

4. Dowód uiszczenia opłaty od pozwu.

Informacja:
Wszystkie dokumenty wymienione w pozwie, odpowiadają treści w nim określonej.

Partnerem cyklu „Strefa aplikanta” jest C.H. Beck.
Przedstawiony materiał pochodzi z książki "Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2013", tom 2. Akta cywilne i karne wydawnictwa C.H. Beck.