I. Po zapoznaniu się z treścią zadania, proszę sporządzić umowę o roboty budowlane. Zlecenie przygotowania umowy pochodzi od AGW S.A. z siedzibą w Warszawie.

II. Dopuszczalne jest dokonywanie dodatkowych założeń w pracy, przydatnych dla uzupełnienia stanu faktycznego, bez zmiany podanych okoliczności faktycznych.

III. Niewymagane jest sporządzenie załączników do umowy.

IV. Dane podmiotów zawierających umowę powinny zostać dokładnie określone przez zdającego, także w zakresie rodzaju i formy, w jakiej działalność będzie wykonywana.

V. Zdający powinien wskazać, czyje podpisy winny zostać złożone pod umową.

VI. Praca zawierająca rozwiązanie zadania winna być oparta na stanie prawnym obowiązującym w dniu egzaminu.

AGW S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jasnej 1, 00-013 Warszawa zamierza zlecić GALL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 1, 00-019 Warszawa wykonanie prac budowlanych polegających na budowie budynku biurowego na podstawie projektu wykonawczego stanowiącego załącznik do Umowy.

Umowa powinna być oparta na następujących założeniach:

1. Zakres prac i harmonogram ich wykonania określony jest w załączniku do umowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku.

3. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć gwarancję ubezpieczeniową należyte¬go wykonania umowy i utrzymywać ją przez cały okres obowiązywania umowy plus dodatkowe 30 dni. Proszę zaproponować sankcję za niedostarczenie gwaran¬cji w terminie przewidzianym w umowie.

4. Wykonawca udziela inwestorowi gwarancji jakości na wykonane prace. Na okres gwarancji wykonawca przedłoży inwestorowi dodatkową gwarancję ubezpieczeniową.

5. Inwestor ma prawo potrącać z każdej faktury płatnej na rzecz wykonawcy 5% wynagrodzenia tytułem zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Kwo¬ty zabezpieczenia zostaną zwolnione po upływie okresu gwarancji albo po dostarczeniu gwarancji ubezpieczeniowej na cały okres gwarancji.

6. Wykonawca w okresie wykonywania umowy ma obowiązek posiadać polisy ubezpieczeniowe OC oraz CAR (ubezpieczenie ryzyk budowlanych).

7. Wykonawca jest uprawniony powierzyć wykonanie części prac podwykonawcom. Do zawarcia umowy z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda inwestora.

8. Inwestor zapewnia na terenie budowy przyłącze do sieci elektrycznej oraz źródła poboru wody. Wykonawca ponosi koszty faktycznego zużycia mediów.

9. Wykonawca wyznacza kierownika budowy, który nie może wykonywać innych czynności niż związane z wykonaniem umowy.

10. Wykonawca zapewnia na własny koszt zaplecze techniczne i sanitarne.

11. Wyłączona jest możliwość przeniesienia praw i obowiązków z umowy przez wykonawcę na osoby trzecie.

12. Wykonawca ma obowiązek poinformować inwestora o zakończeniu prac ulegających zakryciu.

13. Odbiory częściowe będą dokonywane w okresach miesięcznych. Płatności za zrealizowane prace będą dokonywane także w okresach miesięcznych na podstawie protokołów odbiorów częściowych oraz certyfikatów płatności.

14. Po upływie okresu gwarancji wykonane zostaną oględziny obiektu i sporządzony protokół pogwarancyjny.

15. Wykonawcy należy się wynagrodzenie, które nie zostanie podwyższone w trakcie trwania umowy.

16. Umowa powinna określać termin wykonania przedmiotu umowy oraz przypadki odstąpienia od umowy.

17. Proszę zaproponować sposób zabezpieczenia inwestora przed odpowiedzialnością solidarną z art. 6471 KC.

18. Proszę wprowadzić do umowy instytucję odstępnego zastrzeżoną na rzecz inwestora.

19. Na rzecz inwestora zastrzeżone będą kary umowne za opóźnienie z oddaniem robót oraz za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

20. Strony obowiązane są do zachowania w tajemnicy treści umowy oraz informacji uzyskanych od drugiej strony w związku z umową.

21. Przewidziano polubowne załatwianie sporów oraz zapis na sąd polubowny.

Propozycja rozwiązania

Umowa o roboty budowlane zawarta w Warszawie 29.11.2010 r. („Umowa"), pomiędzy:

AGW Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jasnej 1, 00-013 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000111111, o kapitale zakładowym w wysokości PLN 500 000, opłaconym w całości, o numerze REGON: 123456789, o numerze NIP: 111-111-11-22, reprezentowaną przez Annę S. - Prezesa Zarządu, upoważnioną, zgodnie z aktualnym odpisem z KRS stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy, do jednoosobowej reprezentacji spółki, zwaną dalej „Inwestorem"

oraz

GALL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 1, 00-019 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000222222, o kapitale zakładowym w wysokości PLN 50 000, o numerze. REGON: 987654321, o numerze NIP: 111-111-22-33, reprezentowaną przez Łukasza W. - Prezesa Zarządu, upoważnionego, zgodnie z aktualnym odpisem z KRS stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy, do jednoosobowej reprezentacji spółki, zwaną dalej „Wykonawcą".

Zwanych dalej łącznie „Stronami" a osobno „Stroną" o następującej treści:

§ 1. Definicje

Przez użyte w treści Umowy terminy należy rozumieć:

1) „Dzień Zakończenia Prac" oznacza dzień określony w § 7 ust. 7 Umowy jako dzień podpisania Protokołu Odbioru Końcowego lub odpowiednio dzień określony w § 7 ust. 11 Umowy jako dzień podpisania Protokołu Usunięcia Usterek i Wad.

2) „Gwarancja Ubezpieczeniowa" oznacza gwarancję ubezpieczeniową dostarczoną przez Wykonawcę tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Prac Budowlanych oraz napraw wad i usterek zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy.

3) „Harmonogram Rzeczowo-Finansowy" oznacza harmonogram pro-wadzenia robót, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

4) „Kaucja Gwarancyjna" oznacza 5% kwoty Wynagrodzenia zatrzymaną przez Inwestora na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi Prac Budowlanych.

5) „Teren Budowy" oznacza teren wokół Obiektu, na którym będą wykonywane Prace Budowlane.

6) „Obiekt" oznacza budynek biurowy, który zgodnie z Umową Wykonawca ma obowiązek wybudować.

7) „Okres Gwarancji" oznacza okres, na który Wykonawca udzielił Inwestorowi gwarancji jakości Prac Budowlanych.

8) „Pozwolenie na Budowę" oznacza ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę z 15.9.2010 r.

9) „Pozwolenie na Użytkowanie" oznacza ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Obiektu, wydaną zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, którą Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodnie z postanowieniami Umowy.

10) „Prace Budowlane" oznaczają całość robót budowlanych dotyczących Obiektu i zagospodarowania terenu wokół Obiektu, które Wykonawca jest zobowiązany wykonać na podstawie Umowy łącznie z uzyskaniem Pozwolenia na Użytkowanie oraz dokonywane przez niego naprawy wad lub usuwanie usterek.

11) „Projekt Wykonawczy" oznacza wszystkie projekty, rysunki, kalkulacje i informacje techniczne o podobnym charakterze niezbędne do wykonania całości Prac Budowlanych, które Wykonawca otrzymał od Inwestora, w tym projekt budowlany. Projekt Wykonawczy stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.

12) „Protokół Odbioru Częściowego" oznacza protokół częściowego odbioru Prac Budowlanych sporządzony zgodnie z § 7 ust. 3 Umowy.

13) „Protokół Odbioru Końcowego" oznacza protokół końcowego odbioru Prac Budowlanych sporządzony zgodnie z § 7 ust. 6 Umowy.

14) „Protokół Usunięcia Wad i Usterek" oznacza protokół usunięcia wad i usterek sporządzony zgodnie z § 7 ust. 10 Umowy.

15) „Umowa" oznacza niniejszą Umowę.

16) „Wynagrodzenie" oznacza kwotę wynagrodzenia ryczałtowego należnego Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy określoną w § 8 ust. 1 Umowy.