Rozpoczynamy cykl publikacji, które ułatwią wszystkim aplikantom przygotowanie się do egzaminu końcowego, zaplanowanego na 19–22 marca. Co tydzień na łamach „Prawnika” zamieścimy kazusy, które pojawiały się podczas egzaminów w poprzednich latach, wraz z propozycjami odpowiedzi. Do tego informacje o książkach, po które warto sięgnąć, by usystematyzować swoją wiedzę.

I. Po zapoznaniu się z treścią zadania, proszę sporządzić umowę o roboty budowlane. Zlecenie przygotowania umowy pochodzi od AGW S.A. z siedzibą w Warszawie.

II. Dopuszczalne jest dokonywanie dodatkowych założeń w pracy, przydatnych dla uzupełnienia stanu faktycznego, bez zmiany podanych okoliczności faktycznych.

III. Niewymagane jest sporządzenie załączników do umowy.

IV. Dane podmiotów zawierających umowę powinny zostać dokładnie określone przez zdającego, także w zakresie rodzaju i formy, w jakiej działalność będzie wykonywana.

V. Zdający powinien wskazać, czyje podpisy winny zostać złożone pod umową.

VI. Praca zawierająca rozwiązanie zadania winna być oparta na stanie prawnym obowiązującym w dniu egzaminu.

AGW S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jasnej 1, 00-013 Warszawa zamierza zlecić GALL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 1, 00-019 Warszawa wykonanie prac budowlanych polegających na budowie budynku biurowego na podstawie projektu wykonawczego stanowiącego załącznik do Umowy.

Umowa powinna być oparta na następujących założeniach:

1. Zakres prac i harmonogram ich wykonania określony jest w załączniku do umowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku.

3. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć gwarancję ubezpieczeniową należyte¬go wykonania umowy i utrzymywać ją przez cały okres obowiązywania umowy plus dodatkowe 30 dni. Proszę zaproponować sankcję za niedostarczenie gwaran¬cji w terminie przewidzianym w umowie.

4. Wykonawca udziela inwestorowi gwarancji jakości na wykonane prace. Na okres gwarancji wykonawca przedłoży inwestorowi dodatkową gwarancję ubezpieczeniową.

5. Inwestor ma prawo potrącać z każdej faktury płatnej na rzecz wykonawcy 5% wynagrodzenia tytułem zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Kwo¬ty zabezpieczenia zostaną zwolnione po upływie okresu gwarancji albo po dostarczeniu gwarancji ubezpieczeniowej na cały okres gwarancji.

6. Wykonawca w okresie wykonywania umowy ma obowiązek posiadać polisy ubezpieczeniowe OC oraz CAR (ubezpieczenie ryzyk budowlanych).

7. Wykonawca jest uprawniony powierzyć wykonanie części prac podwykonawcom. Do zawarcia umowy z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda inwestora.

8. Inwestor zapewnia na terenie budowy przyłącze do sieci elektrycznej oraz źródła poboru wody. Wykonawca ponosi koszty faktycznego zużycia mediów.

9. Wykonawca wyznacza kierownika budowy, który nie może wykonywać innych czynności niż związane z wykonaniem umowy.

10. Wykonawca zapewnia na własny koszt zaplecze techniczne i sanitarne.

11. Wyłączona jest możliwość przeniesienia praw i obowiązków z umowy przez wykonawcę na osoby trzecie.

12. Wykonawca ma obowiązek poinformować inwestora o zakończeniu prac ulegających zakryciu.

13. Odbiory częściowe będą dokonywane w okresach miesięcznych. Płatności za zrealizowane prace będą dokonywane także w okresach miesięcznych na podstawie protokołów odbiorów częściowych oraz certyfikatów płatności.

14. Po upływie okresu gwarancji wykonane zostaną oględziny obiektu i sporządzony protokół pogwarancyjny.

15. Wykonawcy należy się wynagrodzenie, które nie zostanie podwyższone w trakcie trwania umowy.

16. Umowa powinna określać termin wykonania przedmiotu umowy oraz przypadki odstąpienia od umowy.

17. Proszę zaproponować sposób zabezpieczenia inwestora przed odpowiedzialnością solidarną z art. 6471 KC.

18. Proszę wprowadzić do umowy instytucję odstępnego zastrzeżoną na rzecz inwestora.

19. Na rzecz inwestora zastrzeżone będą kary umowne za opóźnienie z oddaniem robót oraz za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

20. Strony obowiązane są do zachowania w tajemnicy treści umowy oraz informacji uzyskanych od drugiej strony w związku z umową.

21. Przewidziano polubowne załatwianie sporów oraz zapis na sąd polubowny.

Propozycja rozwiązania

Umowa o roboty budowlane zawarta w Warszawie 29.11.2010 r. („Umowa"), pomiędzy:

AGW Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jasnej 1, 00-013 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000111111, o kapitale zakładowym w wysokości PLN 500 000, opłaconym w całości, o numerze REGON: 123456789, o numerze NIP: 111-111-11-22, reprezentowaną przez Annę S. - Prezesa Zarządu, upoważnioną, zgodnie z aktualnym odpisem z KRS stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy, do jednoosobowej reprezentacji spółki, zwaną dalej „Inwestorem"

oraz

GALL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 1, 00-019 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000222222, o kapitale zakładowym w wysokości PLN 50 000, o numerze. REGON: 987654321, o numerze NIP: 111-111-22-33, reprezentowaną przez Łukasza W. - Prezesa Zarządu, upoważnionego, zgodnie z aktualnym odpisem z KRS stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy, do jednoosobowej reprezentacji spółki, zwaną dalej „Wykonawcą".

Zwanych dalej łącznie „Stronami" a osobno „Stroną" o następującej treści:

§ 1. Definicje

Przez użyte w treści Umowy terminy należy rozumieć:

1) „Dzień Zakończenia Prac" oznacza dzień określony w § 7 ust. 7 Umowy jako dzień podpisania Protokołu Odbioru Końcowego lub odpowiednio dzień określony w § 7 ust. 11 Umowy jako dzień podpisania Protokołu Usunięcia Usterek i Wad.

2) „Gwarancja Ubezpieczeniowa" oznacza gwarancję ubezpieczeniową dostarczoną przez Wykonawcę tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Prac Budowlanych oraz napraw wad i usterek zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy.

3) „Harmonogram Rzeczowo-Finansowy" oznacza harmonogram pro-wadzenia robót, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

4) „Kaucja Gwarancyjna" oznacza 5% kwoty Wynagrodzenia zatrzymaną przez Inwestora na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi Prac Budowlanych.

5) „Teren Budowy" oznacza teren wokół Obiektu, na którym będą wykonywane Prace Budowlane.

6) „Obiekt" oznacza budynek biurowy, który zgodnie z Umową Wykonawca ma obowiązek wybudować.

7) „Okres Gwarancji" oznacza okres, na który Wykonawca udzielił Inwestorowi gwarancji jakości Prac Budowlanych.

8) „Pozwolenie na Budowę" oznacza ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę z 15.9.2010 r.

9) „Pozwolenie na Użytkowanie" oznacza ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Obiektu, wydaną zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, którą Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodnie z postanowieniami Umowy.

10) „Prace Budowlane" oznaczają całość robót budowlanych dotyczących Obiektu i zagospodarowania terenu wokół Obiektu, które Wykonawca jest zobowiązany wykonać na podstawie Umowy łącznie z uzyskaniem Pozwolenia na Użytkowanie oraz dokonywane przez niego naprawy wad lub usuwanie usterek.

11) „Projekt Wykonawczy" oznacza wszystkie projekty, rysunki, kalkulacje i informacje techniczne o podobnym charakterze niezbędne do wykonania całości Prac Budowlanych, które Wykonawca otrzymał od Inwestora, w tym projekt budowlany. Projekt Wykonawczy stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.

12) „Protokół Odbioru Częściowego" oznacza protokół częściowego odbioru Prac Budowlanych sporządzony zgodnie z § 7 ust. 3 Umowy.

13) „Protokół Odbioru Końcowego" oznacza protokół końcowego odbioru Prac Budowlanych sporządzony zgodnie z § 7 ust. 6 Umowy.

14) „Protokół Usunięcia Wad i Usterek" oznacza protokół usunięcia wad i usterek sporządzony zgodnie z § 7 ust. 10 Umowy.

15) „Umowa" oznacza niniejszą Umowę.

16) „Wynagrodzenie" oznacza kwotę wynagrodzenia ryczałtowego należnego Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy określoną w § 8 ust. 1 Umowy.§ 2. Przedmiot Umowy

1. Inwestor zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać Prace Budowlane na Terenie Budowy zgodnie z przekazanym przez Inwestora Projektem Wykonawczym i

Umową, jak również zgodnie z przepisami prawa oraz swoją najlepszą wiedzą, doświadczeniem i zasadami sztuki budowlanej, a Inwestor zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy Wynagrodzenie.

2. Wykonawca ponadto zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad i usterek wykonanych Prac Budowlanych oraz do dokonywania napraw i usuwania wad i usterek Prac Budowlanych w Okresie Gwarancji.

3. Szczegółowy zakres Prac Budowlanych określa „Zakres Prac Budowlanych" stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Prac Budowlanych w terminach określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy.

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się Projektem Wykonawczym, który jest kompletny, prawidłowy i przygotowany zgodnie z prawem i zasadami sztuki budowlanej.

6. Wykonawca oświadcza, że Teren Budowy jest należycie przygotowany do wykonania Prac Budowlanych.

§ 3. Gwarancja Ubezpieczeniowa

1. W terminie 14 dni od podpisania Umowy, Wykonawca dostarczy Inwestorowi nieodwołalną, bezwarunkową, niezawierającą franszyzy gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez PZU S.A. stanowiącą zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz zabezpieczenie dokonania napraw wad i usterek („Gwarancja Ubezpieczeniowa").

2. Gwarancja Ubezpieczeniowa będzie płatna na pierwsze żądanie i będzie wskazywała, jako uprawnionego z gwarancji Inwestora. Gwarancja Ubezpieczeniowa będzie przewidywała możliwość cesji na instytucję finansującą wykonanie inwestycji będącej przedmiotem Umowy.

3. W przypadku niedostarczenia Gwarancji Ubezpieczeniowej przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 1, Inwestor będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy.

4. Gwarancja Ubezpieczeniowa będzie wystawiona na kwotę równą 10% Wynagrodzenia i będzie pozostawała w mocy przez okres realizacji Prac Budowlanych oraz przez dodatkowy okres co najmniej 30 dni liczonych od podpisania Protokołu Końcowego lub Protokołu Usunięcia Wad i Usterek, w przypadku stwierdzenia wad i usterek w Protokole Końcowym.

5. W przypadku wcześniejszego upływu terminu ważności Gwarancji Ubezpieczeniowej przekazanej Inwestorowi przy zawarciu Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia terminu ważności Gwarancji Ubezpieczeniowej lub przedstawienia nowej Gwarancji Ubezpieczeniowej, w terminie 14 dni przed upływem terminu ważności aktualnej Gwarancji Ubezpieczeniowej. Jeżeli Wykonawca uchybi powyższemu obowiązkowi Inwestor uprawniony będzie zażądać płatności całej kwoty z Gwarancji Ubezpieczeniowej i otrzymaną kwotę zdeponować na własnym rachunku bankowym dla zabezpieczenia roszczeń wobec Wykonawcy.

6. W terminie 14 dni od podpisania Protokołu Końcowego albo Protokołu Usunięcia Wad i Usterek, w przypadku stwierdzenia wad i usterek w Protokole Końcowym, Gwarancja Ubezpieczeniowa zostanie zastąpiona przez Wykonawcę bezwarunkową, nieodwołalną, niezawierającą franszyzy gwarancją ubezpieczeniową na Okres Gwarancji o (dalej „Gwarancja na Okres Gwarancji").

7. Gwarancja na Okres Gwarancji będzie opiewać na kwotę równą 5% (pięć procent) Wynagrodzenia i zostanie wystawiona oraz będzie pozostawać
w mocy przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Końcowego albo Protokołu Usunięcia Wad i Usterek w przypadku stwierdzenia wad i usterek w Protokole Końcowym.

§ 4. Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć polisy ubezpieczeniowe OC i CAR (ubezpieczenia ryzyk budowlanych) na wartość nie niższą niż wartość Wynagrodzenia i utrzymywać je przez cały okres realizacji Prac Budowlanych, przy czym polisa CAR będzie wskazywać jako ubezpieczonych Inwestora i Wykonawcę.

2. Na żądanie Inwestora Wykonawca przedstawi oryginały polis ubezpieczeniowych oraz dowody zapłaty składek.

3. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkom wynikającym z ust. 1, Inwestor ma prawo do zawarcia stosownych umów ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 5. Prawa i obowiązki Inwestora

1. Inwestor lub osoba upoważniona przez Inwestora jest uprawniony do wy-dawania Wykonawcy na piśmie poleceń i instrukcji odnośnie sposobu, kolejności lub szczegółowych zasad wykonywania Prac Budowlanych.

2. Inwestor lub osoba upoważniona przez Inwestora ma prawo żądać, aby Wykonawca usunął z Terenu Budowy jakąkolwiek osobę, która w opinii Inwestora wykonuje Prace Budowlane niezgodnie z Umową, nie posiada wymaganych kwalifikacji lub w jakikolwiek sposób zagraża bezpieczeństwu innych osób znajdujących się na Terenie Budowy.

3. Inwestor obowiązany jest do:

1) przekazania protokolarnie Wykonawcy Projektu Wykonawczego wraz z kopią Pozwolenia Na Budowę w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy;

2) przekazania protokolarnie Wykonawcy Terenu Budowy w terminie. 3 dni od zawarcia Umowy;

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad Pracami Budowlanymi;

4) dokonywania odbioru Prac Budowlanych od Wykonawcy oraz zapłaty Wynagrodzenia zgodnie z Umową;

5) współpracy z Wykonawcą w celu uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie;

6) zapewnienia Wykonawcy dostępu do źródła energii elektrycznej oraz punktu poboru wody, przy czym koszty wynikłe z faktycznego zużycia przez Wykonawcę energii elektrycznej, wody i innych mediów zostaną poniesione przez Wykonawcę na podstawie faktur wystawionych w oparciu o wskazania odpowiednich liczników lub faktury wy¬stawiane przez dostawców mediów.

§ 6. Prawa i obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia Prac Budowlanych, w stanie wolnym od wad i usterek, tak aby Dzień Zakończenia Prac przypadł nie później niż 31.5.2012 r. Szczegółowe terminy zakończenia poszczególnych etapów Prac Budowlanych określa Harmonogram Rzeczowo Finansowy stanowiący Załącznik nr 3 do Umowy.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Prac Budowlanych samodzielnie, na własny koszt i ryzyko, używając własnych środków, pracowników, sprzętu i materiałów.

3. Wykonawca jest uprawniony powierzyć niektóre elementy Prac Budowlanych podwykonawcom, jeżeli co najmniej na 14 dni przed dniem zawarcia umowy z podwykonawcą dostarczy Inwestorowi projekt umowy z podwykonawcą zawierający szczegółowe wyliczenie robót zleconych podwykonawcy, a Inwestor wyrazi pisemną zgodę na powierzenie przez Wykonawcę tych elementów Prac Budowlanych podwykonawcy.

4. Wykonawca jest obowiązany wykonywać Prace Budowlane z należytą starannością, zgodnie z Projektem Wykonawczym, postanowieniami Umowy, przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej, a także jego najlepszą wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Teren Budowy od przejęcia do Dnia Zakończenia Prac.

6. Wykonawca w celu realizacji Prac Budowlanych przyłączy się do udostępnionego przez Inwestora źródła energii elektrycznej oraz punktu poboru wody. Wszelkie koszty wynikłe z faktycznego zużycia przez Wykonawcę oraz podwykonawców energii elektrycznej, wody i innych mediów będzie ponosił Wykonawca na podstawie faktur wystawionych w oparciu wskazania odpowiednich liczników lub faktury wystawiane przez dostawców mediów.

7. Wykonawca jest obowiązany zapewnić nadzór w czasie wykonywania Prac Budowlanych oraz wyznaczyć kierownika budowy, który powinien być zatrudniony przy wykonywaniu Prac Budowlanych w pełnym wymiarze czasu pracy i nie może podejmować w tym czasie żadnych prac dodatkowych.

8. Wykonawca jest obowiązany prowadzić dokumentację budowy, w tym dziennik budowy, a także wykonać dokumentację powykonawczą Obiektu.

9. Wykonawca jest obowiązany uzyskać ostateczne Pozwolenie na Użytkowanie Obiektu i przekazać je Inwestorowi.

10. W związku z realizacją Prac Budowlanych Wykonawca jest obowiązany stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Wykonawca ma obowiązek w terminie 10 dni od podpisania Umowy sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także ogrodzić, odpowiednio oznaczyć i utrzymywać Teren Budowy w należytym stanie oraz zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na Terenie Budowy.

11. Wykonawca jest obowiązany przestrzegać przepisów o ochronie środowi¬ska, w szczególności nie dopuścić do powstawania nadmiernego hałasu oraz ograniczyć emisję zanieczyszczeń.

12. Wykonawca jest obowiązany zapewnić należytą ochronę Terenu Budowy i mienia znajdującego się na Terenie Budowy.

13. Wykonawca jest obowiązany uporządkować Teren Budowy po zakończeniu Prac Budowlanych.

14. Wykonawca jest obowiązany zapewnić na własny koszt zaplecze techniczne i sanitarne niezbędne do realizacji Prac Budowlanych.

15. Wykonawca jest obowiązany do współpracy z Inwestorem oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego, w szczególności do umożliwienia nie¬ograniczonego dostępu do Terenu Budowy oraz do udzielania wszelkich informacji, wyjaśnień i dokumentów związanych z realizacją Prac Budowlanych.

16. W przypadku, gdy Wykonawca wykonywa Prace Budowlane w sposób wadliwy, Inwestor jest uprawniony wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania Prac Budowlanych i wyznaczyć mu tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Inwestor będzie uprawniony zlecić wykonanie całości lub części Prac Budowlanych osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy albo odstąpić od Umowy.

17. Wykonawca nie jest uprawniony do cesji praw lub przeniesienia obowiązków wynikających z Umowy.

§ 7. Realizacja i odbiory Prac Budowlanych

1. Wykonawca jest obowiązany do wykonywania Prac Budowlanych zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy.

2. Wykonawca jest obowiązany do informowania Inwestora o zakończeniu Prac Budowlanych ulegających zakryciu, na 3 dni godziny przez zakończeniem tych Prac Budowlanych.

3. W ostatnim dniu każdego miesiąca Wykonawca będzie zgłaszał Inwestorowi stan procentowego zaawansowania Prac Budowlanych. Po otrzymaniu zgłoszenia,

Inwestor dokona weryfikacji zakresu zrealizowanych Prac Budowlanych, potwierdzając ich ilość, zakres i wartość w Protokole Odbioru Częściowego, który zostanie podpisany przez Strony w terminie 3 dni od otrzymania przez Inwestora zawiadomienia o procentowym zaawansowaniu Prac Budowlanych. Na podstawie Protokołu Odbioru Częściowego, Inwestor wystawi Certyfikat Płatności, który będzie określał należną Wykonawcy część Wynagrodzenia.

4. W terminie 15 dni przed planowanym Dniem Zakończenia Prac, Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości do przekazania Prac Budowlanych. Do zawiadomienia załączona zostanie dokumentacja powykonawcza oraz odpis ostatecznego Pozwolenia na Użytkowanie Obiektu.

5. Inwestor przystąpi do odbioru Prac Budowlanych w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia o gotowości do przekazania Prac Budowlanych.

6. Odbiór Prac Budowlanych będzie trwał nie dłużej niż 12 dni. Po zakończeniu odbioru i uznaniu przez Inwestora, że Prace Budowlane są wolne od wad i usterek, Strony podpiszą Protokół Odbioru Końcowego.

7. Z zastrzeżeniem ust. 10, dzień podpisania przez Strony Protokołu Końcowego niezawierającego wyszczególnienia wad i usterek Prac Budowla¬nych uważa się za Dzień Zakończenia Prac.

8. Jeżeli w trakcie odbioru Prac Budowlanych wyjdą na jaw wady lub usterki Inwestor ma prawo odmówić przyjęcia Prac Budowlanych i podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, jeżeli wady lub usterki uniemożliwiają korzystanie z Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy przez Inwestora przyjęcia Prac Budowlanych i podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, Strony ustalą nowy ter¬min, w którym Wykonawca ponownie zawiadomi Inwestora o gotowości do przekazania Prac Budowlanych. Powyższe zawiadomienie Wykonawca przedłoży Inwestorowi po usunięciu wad i usterek. Inwestor dokona odbioru Prac Budowlanych zgodnie z ust. 5 i 6.

10. W przypadku ujawnienia wad lub usterek innych niż te, o których mowa w ust. 9, Strony sporządzą Protokół Odbioru Końcowego, w którym zostaną wskazane wady i usterki Prac Budowlanych. Wykonawca usunie wady i usterki ujawnione w Protokole Odbioru Końcowego w uzgodnionym terminie. Po usunięciu wad i usterek Wykonawca zawiadomi Inwestora o ich usunięciu. Usunięcie usterek i wad zostanie stwierdzone Protokołem Usunięcia Wad i Usterek.

11. Dzień podpisania Protokołu Usunięcia Wad i Usterek uważa się za Dzień Zakończenia Prac.

12. Protokół Odbioru Końcowego będzie określał wysokość ostatniej części Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, które będzie płatne pod warunkiem usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek określonych w Protokole Odbioru Końcowego.

13. W przypadku istnienia jakichkolwiek wad lub usterek Prac Budowlanych, Inwestor nie będzie zobowiązany do wystawienia Certyfikatu Płatności w zakresie wadliwie wykonanych Prac Budowlanych.

14. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jakości na wykonane Prace Budowlane na okres 36 miesięcy od daty podpisania przez strony Protokołu Obioru Końcowego albo Protokołu Usunięcia Wad i Usterek („Okres Gwarancji").

15. W przypadku, gdy w Okresie Gwarancji wyjdą na jaw jakiekolwiek wady lub usterki powstałe w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym wy¬konaniem Prac Budowlanych, Inwestor będzie uprawniony do żądania ich napraw albo wymiany w wyznaczonym terminie, a w przypadku zwłoki w przystąpieniu do naprawy lub wymiany do dokonania ich napraw albo wymiany na koszt i ryzyko Wykonawcy i pokrycia kosztów naprawy lub wymiany z kwoty Gwarancji na Okres Gwarancji.

16. Przed upływem Okresu Gwarancji, Inwestor przy udziale Wykonawcy dokona oględzin Obiektu i sporządzi protokół zawierający wykaz wad i usterek, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie uzgodnionym przez Strony. Potwierdzenie usunięcia wad i usterek nastąpi w protokole pogwarancyjnym („Protokół Pogwarancyjny"). W przypadku opóźnienia Wykonawcy w przystąpieniu do sporządzenia protokołu usterkowego oraz w przypadku nieusunięcia wad i usterek w uzgodnionym terminie, Inwestor ma prawo dokonać ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy i w tym celu wykorzystać Gwarancję na Okres Gwarancji.§ 8. Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, iż Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania Prac Budowlanych wynosi 2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych netto.

2. Do kwoty Wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce.

3. Wynagrodzenie będzie płatne sukcesywnie w miarę wykonywania Prac Budowlanych w następujący sposób:

1) w terminie do 10. dnia każdego miesiąca Wykonawca wystawi na rzecz Inwestora fakturę VAT obejmującą należną do wypłaty część Wynagrodzenia za ukończony etap Prac Budowlanych na podstawie Protokołu Odbioru Częściowego oraz Certyfikatu Płatności wystawionego przez Inwestora zgodnie z § 7 ust. 3

Umowy:

2) po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego niezawierającego wyszczególnienia wad i usterek Prac Budowlanych albo Protokołu Usunięcia Wad i Usterek, Inwestor dokona zapłaty pozostałej części Wynagrodzenia określonej w Protokole Końcowym.

4. Wynagrodzenia płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez Bank PKO BP S.A. o numerze 10 1000 1000 1000 1000 1000 1000, w terminie 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem ust. 7.

5. Inwestor jest uprawniony do potrącenia z Wynagrodzenia wypłacanego Wykonawcy kwoty stanowiącej 5% (pięć procent) Wynagrodzenia („Kaucja Gwarancyjna") i zatrzymania tej kwoty na zabezpieczenie wszelkich roszczeń wynikających z Umowy.

6. Inwestor wypłaci Wykonawcy Kwotę Zabezpieczenia po upływie Okresu Gwarancji i podpisaniu przez Strony Protokołu Pogwarancyjnego albo po przedstawieniu przez Wykonawcę Gwarancji na Okres Gwarancji.

7. Warunkiem zapłaty Wynagrodzenia będzie doręczenie Inwestorowi przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich podwykonawców potwierdzających, że zaspokojone zostały ich wierzytelności za roboty wykonane do koń¬ca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który ma być dokonana płatność przez Inwestora na rzecz Wykonawcy, albo dowodów wskazujących na uzasadnione zastrzeżenia co do prawidłowości wykonywania przez danego podwykonawcę umowy podwykonawczej.

W sytuacji, gdy Wykonawca przedstawił dowody wskazujące na uzasadnione zastrzeżenia co do prawidłowości wykonywania przez danego podwykonawcę umowy podwykonawczej, Inwestor ma prawo zatrzymać część Wynagrodzenia stanowiącą równowartość kwoty, której płatność została wstrzymana powiększoną o 10%.

8. Najpóźniej 7 dni przed terminem płatności ostatniej części Wynagrodzenia, Wykonawca obowiązany jest doręczyć Inwestorowi oświadczenia wszystkich podwykonawców, którzy wykonywali prace na Terenie Budowy potwierdzające, że wszystkie ich wierzytelności związane z wykonywaniem prac na Terenie Budowy zostały zaspokojone. Niedostarczenie powyższych oświadczeń upoważnia Inwestora do wstrzymania płatności Wynagrodzenia.

§ 9. Odstąpienie od Umowy

1. Inwestor jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:

1) jeżeli Wykonawca nie doręczył Inwestorowi Gwarancji Ubezpieczeniowej w terminie określonym w § 3 ust. 1 Umowy;

2) jeżeli Wykonawca naruszył którekolwiek ze swoich zobowiązań określonych w § 6 Umowy i nie zaprzestał naruszeń w terminie wyznaczonym na piśmie przez Inwestora;

3) w przypadku określonym w § 6 ust. 16 Umowy.

2. Odstąpienie od Umowy musi być dokonane na piśmie pod rygorem nie-ważności.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca będzie uprawniony jedynie do części Wynagrodzenia, za Prace Budowlane odebrane przez Inwestora i wykonane zgodnie z Umową.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca w terminie 7 dni usu¬nie z Terenu Budowy, wszelkie swoje materiały, sprzęt lub inne przedmioty. W przeciwnym razie Inwestor będzie uprawniony do usunięcia takiego sprzętu i materiałów na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. W terminie 7 dni od daty odstąpienia Wykonawca oraz Inwestor sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacji Prac Budowlanych według stanu na dzień odstąpienia.

6. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Inwestor będzie uprawniony, zażądać płatności całej kwoty z Gwarancji Ubezpieczeniowej i otrzymaną kwotę zdeponować na rachunku bankowym na zabezpieczenie roszczeń wynikających z Umowy. Powyższa kwota, wraz z Kaucją Gwarancyjną, z potrąceniem kwot wykorzystanych przez Inwestora na zaspokojenie roszczeń Inwestora, zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od daty rozwiązania Umowy.

7. Inwestor będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z jakiejkolwiek przyczyny za zapłatą kwoty stanowiącej równowartość 10% Wynagrodzenia należnego za niewykonany zakres Prac Budowlanych (odstępne). Odstępne zostanie zapłacone jednocześnie ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu. W takiej sytuacji Wykonawca będzie uprawniony do wynagrodzenia za Prace Budowlane wykonane zgodnie z Umową.

§ 10. Kary umowne i odsetki
1. Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 0,1% Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu Prac Budowlanych, jeżeli opóźnienie wynikło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

2. Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 10% Wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od Umowy przez Inwestora z przy¬czyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

3. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Każda ze Stron zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim treści Umowy ani żadnych informacji uzyskanych od drugiej Strony przy wykonaniu Umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, chyba że informacje te są powszechnie znane, o ile ich ujawnienie nie nastąpiło w drodze naruszenia postanowień Umowy albo ujawnienie informacji wymagane jest przez przepis prawa lub przez organ władzy publicznej albo w związku z postępowaniem sądowym, arbitrażowym lub innym toczącym się z udziałem Stron.

2. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Załączniki stanowią integralną część Umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy będą miały za-stosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

5. Tytuły poszczególnych punktów mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy dla wykładni postanowień Umowy.

6. Każda ze Stron oświadcza, że posiada zdolność prawną i pełną zdolność do czynności prawnych, a także że jest prawidłowo umocowana do zawarcia Umowy.
7. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonaniem Umowy Strony będą rozwiązywały w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości takiego rozstrzygnięcia, spory rozstrzygać będzie Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej zgodnie z regulaminem tego sądu.

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Inwestor:
(podpis reprezentanta AGW S.A.)

Wykonawca:
(podpis reprezentanta GALL Sp. z o.o.)

Założenia do umowy:

- Inwestorem jest AGW Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jasnej 1, 00-013 Warszawa;
- Inwestor jest reprezentowany przez Annę S. - prezesa zarządu;
- Wykonawcą jest GALL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 1, 00-019 Warszawa;
- Wykonawca jest reprezentowany przez Łukasza W. - prezesa zarządu;
- Reprezentacja inwestora oraz wykonawcy jest zgodna z umowami spółek, jak również z odpisami z KRS;
- Obie strony uzyskały wszelkie niezbędne zgody potrzebne do zawarcia wiążącej umowy;
- Dane w rejestrze przedsiębiorców do chwili zawarcia umowy nie uległy zmianie;
- Przedmiotem umowy jest wybudowanie budynku biurowego;
- Inwestor uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę budynku - decyzja z 15.9.2010 r.;
- Wykonawca będzie obowiązany dostarczyć inwestorowi nieodwołalną, bezwarunkową, niezawierającą franszyzy, płatną na pierwsze żądanie oraz przewidującą możliwość cesji na instytucje finansującą inwestycję, gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez PZU S.A., na zabezpieczenie roszczeń inwestora - pod rygorem odstąpienia od umowy; gwarancja powinna być wystawiona na kwotę stanowiącą równowartość 10% wynagrodzenia wykonawcy; gwarancja powinna być ważna przez cały okres obowiązywania umowy;
- Dodatkowo wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy będzie obowiązany do¬starczyć inwestorowi bezwarunkową, nieodwołalną i niezawierającą franszyzy gwarancją ubezpieczeniową ważną przez okres gwarancji - na zabezpieczenie roszczeń z gwarancji;
- Inwestor będzie miał uprawnienie do wydawania wskazówek wykonawcy;
- Inwestor ma obowiązek zapewnić wykonawcy dostęp do źródła energii elektrycznej oraz punktu poboru wody - koszty zużycia ponosi wykonawca;
- Zakończenie prac powinno nastąpić przed 31.5.2012 r., przy czym za zakończenie prac będzie uważane podpisanie protokołu odbioru końcowego lub protokołu usunięcia wad i usterek;


- Wykonawca będzie miał obowiązek wyznaczyć kierownika budowy i należycie prowadzić dziennik budowy;
- Wykonawca będzie miał obowiązek sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w terminie 10 dni od podpisania umowy;
- Wykonawca ma obowiązek ochrony terenu budowy i znajdującego się na nim mienia;
- W przypadku wadliwego wykonywania prac przez wykonawcę inwestor po wezwaniu wykonawcy do ich poprawienia i bezczynności wykonawcy, będzie uprawniony powierzyć poprawę osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy;


- Wykonawca ma obowiązek informować o ukończeniu prac podlegających zakryciu na 3 godziny przed ich ukończeniem;
- Wykonawca będzie na zakończenie każdego miesiąca raportował stan zaawansowania robót, który będzie weryfikowany przez inwestora;
- Wykonawca zawiadomi inwestora o zakończeniu robót na 15 dni przed planowanym terminem zakończenia;
- W przypadku istnienia wad uniemożliwiających korzystanie z budynku inwestor będzie uprawniony do nieodebrania prac; w takim przypadku strony ustalą nowy termin odbioru;


W przypadku wad nieistotnych inwestor będzie obowiązany odebrać prace, a wykonawca będzie obowiązany usunąć te wady w uzgodnionym terminie; Przed upływem terminu gwarancji inwestor dokona przeglądu budynku i sporządzi wykaz wad i usterek, które wykonawca będzie obowiązany usunąć; usunięcie będzie stwierdzone protokołem pogwarancyjnym; w przypadku opóźnienia z usunięciem tych wad inwestor może je wykonać na koszt i ryzyku wykonawcy; Wynagrodzenie wykonawcy wynosi 2 500 000 złotych netto; Co miesiąc będą dokonywane odbiory częściowe;

Inwestor w każdym miesiącu po dokonaniu odbioru częściowego, jeżeli nie stwierdzi wad i usterek, wystawi na rzecz wykonawcy certyfikat płatności, który będzie upoważniał wykonawcę do otrzymania części wynagrodzenia;
Inwestor tytułem kaucji gwarancyjnej będzie potrącał z każdej faktury i zatrzymywał 5% wynagrodzenia wykonawcy;

Zwolnienie kaucji gwarancyjnej nastąpi po upływie okresu gwarancji i usunięciu wszystkich wykrytych wad i usterek;
Warunkiem wypłaty wynagrodzenia wykonawcy będzie dostarczenie inwestorowi oświadczeń podwykonawców, iż otrzymali należne im wynagrodzenie; jeżeli wykonawca wstrzymał wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy, to inwestor będzie uprawniony wstrzymać wypłatę wynagrodzenia wykonawcy w kwocie: wynagrodzenia podwykonawcy powiększonego o 10%;

Wykonawca udzieli Inwestorowi gwarancji na wykonane prace na okres 36 miesięcy; Inwestor będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli wykonawca nie dostarczy mu gwarancji ubezpieczeniowej, naruszy zobowiązania przyjęte w umowie oraz gdy wykonywa prace w sposób wadliwy i nie zmieni sposobu ich wykonywania; W przypadku odstąpienia od umowy wykonawca będzie uprawniony do części wy¬nagrodzenia za prace faktycznie wykonane;

Inwestor będzie miał prawo odstąpienia od umowy za zapłatą odstępnego w wysokości 10% wynagrodzenia wykonawcy;
Wykonawca będzie obowiązany zapłacić inwestorowi karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu prac z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność;

Wykonawca będzie obowiązany zapłacić inwestorowi karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy przez Inwestora z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność;
Sądem właściwym do rozpatrywania sporów będzie Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Partnerem cyklu „Strefa aplikanta” jest C.H. Beck. Przedstawiony kazus pochodzi ze zbioru "Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2013. Tom 3. Akta gospodarcze i administracyjne", autorzy: Daniel Kupryjańczyk, dr Michał Rojewski, Ewa Stawicka, Grzegorz Witczak