Rozpoczynamy cykl publikacji, które ułatwią wszystkim aplikantom przygotowanie się do egzaminu końcowego, zaplanowanego na 19–22 marca. Co tydzień na łamach „Prawnika” zamieścimy kazusy, które pojawiały się podczas egzaminów w poprzednich latach, wraz z propozycjami odpowiedzi. Do tego informacje o książkach, po które warto sięgnąć, by usystematyzować swoją wiedzę.

Stan faktyczny

Wojewoda M. decyzją z 7.5.2004 r. działając na podstawie art. 158 § 1 w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 KPA stwierdził nieważność decyzji Prezydium Rady Narodowej W. z 10.8.1972 r. zezwalającej Instytutowi Organizacji Przemysłu Maszynowego „O." na wyko¬nanie robót budowlanych związanych z przebudową wejścia do budynku oficynowego przy ul. N. 56 w W.

Organ odwoławczy stwierdził, iż decyzja z 10.8.1972 r. narusza art. 39 ustawy z 31.1.1961 r. - Prawo budowlane z uwagi na fakt, iż inwestor nie dysponował prawem do terenu na cele budowlane, na którym znajduje się przebudowane wejście do budynku oficynowego przy ul. N. 56 oraz nie dysponował terenem działek nr 16 i 17, przez które prowadzi jedyny dostęp do ww. wejścia.

W opinii organu usytuowanie omawianej inwestycji tj. ganka wejściowego i schodów na działce nr 16 powoduje, iż naruszono prawa Zarządu Dzielnicy W. oraz właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowników wieczystych co do części ułamkowej gruntu - działki nr ew. 17, przez teren której prowadzi wejście z ulicy N.

Pismem z 14.7.2004 r. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej N. 56 w W. zwrócił się do Prezydenta W. o wykonanie decyzji Wojewody M. z 7.5.2004 r. W piśmie podniesiono, iż nie otrzymano żadnych informacji o przystąpieniu do działań zmierzających do wykonania przedmiotowej decyzji, a mających na celu likwidację spornego wejścia z działki nr 16.

Postanowieniem z 3.8.2004 r. Prezydent W., działając na podstawie KPA przesłał zgodnie z właściwością pismo Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej N. 56 do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W.

W dniu 16.11.2004 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla W. zawiadomił, iż 15.12.2004 r. odbędzie się przy ul. N. 56 w W. wizja w sprawie przebudowy wejścia głównego do budynku oficynowego. Ponieważ przeprowadzona wizja nie wyjaśniła w pełni przedmiotu sprawy, w dniu 14.6.2005 r. przeprowadzono kolejną kontrolę obiektu.

Zawiadomieniem z 28.2.2006 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla W. zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie wejścia do budynku tylnej oficyny przy N. 56 w W.

Skargę na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla W. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie złożyła Wspólnota Mieszkaniowa N. 56 w W. Strona skarżąca wniosła o zobowiązanie organu do podjęcia stosownych działań i orzeczeń w sprawie dotyczącej wejścia do budynku przy ul. N. 56 w W., a zakończonej decyzją Wojewody M. z 7.5.2004 r.

Propozycja odpowiedzi

W myśl art. 12 § 1 KPA, organy administracji państwowej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środ-kami prowadzącymi do jej załatwienia. Z zasady ogólnej szybkości postępowania wypływa dla organu administracji obowiązek prowadzenia postępowania w taki sposób, iż nie można zarzucić im zbędnej zwłoki i opieszałości w podejmowanych czynnościach.

Tym samym w przedmiotowej sprawie należy złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego i podnieść zarzut, iż Zarząd Wspólnoty wielokrotnie zwracał się do organów administracji właściwych w sprawie, a także do ówczesnego właściciela nieruchomości o dobrowolne wykonanie decyzji z 7.5.2004 r. Złożono również do M. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego skargę na opieszałe działanie organu I instancji.

W rezultacie złożonej skargi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla W. zobowiązany został do złożenia relacji o stanie sprawy, a w tej sprawie nic nie uczynił.

Bezczynność organu ma miejsce wówczas, gdy nie załatwia on sprawy w terminach wskazanych w art. 35 § 1-3 KPA, ani nie wykonuje czynności o których mowa w art. 36. Zgodnie z powołanymi przepisami załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Artykuł 35 § 1 nakłada na organ mający załatwić sprawę obowiązek działania bez zbędnej zwłoki, którą należy rozumieć jako generalną wskazówkę dotyczącą załatwiania wszystkich spraw w postępowaniu administracyjnym w taki sposób, by nie tylko dochować terminów zakreślonych w kodeksie, ale by w miarę możliwości sprawy załatwiać w terminach krótszych.

Termin miesięczny

1 dwumiesięczny dla organu pierwszej instancji oraz miesięczny dla postępowania odwoławczego (art. 35 § 3 KPA) należy traktować jako terminy maksymalne nie zaś podstawowe. Do wskazanych terminów jednakże nie wlicza się okresów opóźnień z przyczyn niezależnych od organu.

O bezczynności organu administracji publicznej możemy mówić gdy organ w ustalonym terminie nie wydaje merytorycznego rozstrzygnięcia w stosownej formie, ale także wtedy, gdy nie dokonuje czynności, które warunkują merytoryczne rozpatrzenie sprawy (zob. wyr. WSA w Warszawie z 21.9.2006 r., VII SAB/Wa 40/06, niepubl.).Propozycja pisma

Warszawa 20.3.2007 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa Za pośrednictwem

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy ul. Bagatela 14, 00-585 Warszawa

Skarżący:

Wspólnota Mieszkaniowa Nowogrodzka 56 w Warszawie Adres: Nowogrodzka 56, 00-300 Warszawa

reprezentowana przez adwokata Jana Nowaka, prowadzącego Kancelarię Adwokacką w ... ustanowionego w sprawie

Organ:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy ul. Bagatela 14, 00-585 Warszawa Sygn. akt ...

Wartość przedmiotu zaskarżenia:...
(w zależności od rodzaju sprawy - w tym przypadku nie występuje dlatego jej nie określamy)

Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Działając w imieniu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Nowogrodzka 56 w Warszawie (zwana dalej „Skarżącym"), którego pełnomocnictwo załączam, na podstawie art. 52 § 1, art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z 30.8.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wnoszę o:
1) skargę na bezczynność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy,
2) zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Uzasadnienie

(na wstępie uzasadnienia skargi należy przedstawić dotychczasowy przebieg postępowania w sprawie, przytaczając daty i numery decyzje wydawane w kolejnych instancjach, a także wszystkie ustalenia faktyczne w sprawie, a następnie przejść do argumentów uzasadniających uchylenie decyzji, które w przedmiotowej sprawie zamieszczone są poniżej)

W przedmiotowej sprawie należy stwierdzić ewidentne naruszenie zasad związanych z szybkością postępowania organów administracji.

W myśl art. 12 § 1 KPA, organy administracji państwowej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Z zasady ogólnej szybkości postępowania wypływa dla organu administracji obowiązek prowadzenia postępowania w taki sposób, iż nie można zarzucić im zbędnej zwłoki i opieszałości w podejmowanych czynnościach.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nowogrodzka 56 wielokrotnie zwracał się do organów administracji właściwych w sprawie, a także do ówczesnego właściciela nieruchomości o dobrowolne wykonanie decyzji z 7.5.2004 r. Złożono również do M. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego skargę na opieszale, działanie organu I instancji. W rezultacie złożonej skargi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla W. zobowiązany został do złożenia relacji o stanie sprawy, ale niestety w tej sprawie nic nie uczynił.

W ocenie skarżącego bezczynność organu ma miejsce wówczas, gdy:

1) nie załatwia on sprawy w terminach wskazanych w art. 35 § 1-3 KPA,

2) ani nie wykonuje czynności o których mowa w art. 36.

Zgodnie z powołanymi przepisami załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Artykuł 35 § 1 nakłada na organ mający załatwić sprawę obowiązek działania bez zbędnej zwłoki, którą należy rozumieć jako generalną wskazówkę dotyczącą załatwiania wszystkich spraw w postępowaniu administracyjnym w taki sposób, by nie tylko dochować terminów zakreślonych w kodeksie, ale by w miarę możliwości sprawy załatwiać w terminach krótszych.

Termin miesięczny i dwumiesięczny dla organu pierwszej instancji oraz miesięczny dla postępowania odwoławczego (art. 35 § 3 KPA) należy traktować jako terminy maksymalne nie zaś podstawowe.

Do wskazanych terminów jednakże nie wlicza się okresów opóźnień z przyczyn niezależnych od organu. O bezczynności organu administracji publicznej możemy mówić gdy organ w ustalonym terminie nie wydaje merytorycznego rozstrzygnięcia w stosownej formie, ale także wtedy, gdy nie dokonuje czynności, które warunkują merytoryczne rozpatrzenie sprawy (zob. wyr. WSA w Warszawie z 21.9.2006 r., VII SAB/Wa 40/06, niepubl.), a w tej sprawie Wspólnoty Mieszkaniowej Nowogrodzka 56 powyższe przesłanki wystąpiły.

Wskazując na brak stosownych reakcji organu w przedmiotowej sprawie złożenie skargi na jego bezczynność jest uzasadnione.

Adwokat Jan Nowak (podpis)

Załączniki:

1) pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty,

2) dowód opłacenia wpisu sądowego,

3) odpisy skargi i załączników.

Orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 21.9.2006 r. (II SAB/Wa 40/06, niepubl.)

Termin miesięczny i dwumiesięczny dla organu I instancji oraz miesięczny dla postępowania odwoławczego (art. 35 § 3 KPA) należy traktować jako terminy maksymalne, nie zaś podstawowe.

Partnerem cyklu „Strefa aplikanta” jest C.H. Beck. Przedstawiony kazus pochodzi ze zbioru "Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2013. Tom 3. Akta gospodarcze i administracyjne", autorzy: Daniel Kupryjańczyk, dr Michał Rojewski, Ewa Stawicka, Grzegorz Witczak