Płatnicy musieli do wczoraj sporządzić i przekazać podatnikom imienne informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11. Jest to obowiązek, który dotyczy przede wszystkim pracodawców. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, czyli zakłady pracy, są bowiem obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy.

Łukasz Karwacki, starszy konsultant w PwC, zwraca uwagę, że informacje PIT-11 powinny, zgodnie z przepisami ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), trafić do podatnika i urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika.

Płatnik nie ma obowiązku weryfikowania miejsca zamieszkania podatnika

A co w sytuacji, gdy podatnik zmienił miejsce zamieszkania, a nie powiadomił o tym szefa i ten wysłał informację na nieaktualny adres?

– Przepisy podatkowe nie stanowią o żadnego rodzaju specjalnej weryfikacji posiadanych przez płatnika danych dotyczących miejsca zamieszkania podatnika. W związku z tym informacje na formularzu PIT-11 wysyłane są do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkanie podatnika, o którym płatnik jest poinformowany – stwierdza Łukasz Karwacki.

Ekspert dodaje, że przepisy nie nakazują również potwierdzania miejsca zamieszkania podatnika przed przekazaniem podatnikowi i urzędowi skarbowemu informacji PIT-11.Choć ze względów praktycznych i w świetle możliwych konsekwencji działanie takie wydaje się uzasadnione.

Jeżeli bowiem płatnik przekazał informację na formularzu PIT-11 urzędowi skarbowemu zgodnemu z posiadanym w swoje bazie adresem podatnika, a podatnik po otrzymaniu tej informacji zawiadomi płatnika, że adres jego zamieszkania zawarty w formularzu PIT-11 jest nieaktualny, płatnik powinien złożyć korektę informacji PIT-11 zawierającą właściwy adres zamieszkania wraz z listem wyjaśniającym przyczyny tej korekty. Obowiązek ten należy wypełnić bez względu na to, czy podatnik poinformował o nowym adresie zamieszkania urząd skarbowy (w obecnym porządku prawnym nie ma już zresztą obowiązku aktualizowania swojego miejsca zamieszkania w trakcie roku).

Jeżeli zmiana miejsca zamieszkania spowodowała także zmianę właściwości urzędu skarbowego, zasadnym jest wysłanie kopii tych dokumentów do wiadomości urzędu, do którego trafiła pierwotna wersja formularza PIT-11.