Od ubiegłego roku obowiązują korzystniejsze zasady zwolnienia z podatku dochodowego stypendiów dla uczniów i studentów wypłacanych przez samorządy lub organizacje wykonujące działalność pożytku publicznego, tj. fundacje czy stowarzyszenia. Miesięczny limit zwolnienia został zastąpiony rocznym w wysokości 3,8 tys. zł. Nie ma też już zakazu uzyskiwania przez stypendystę innych dochodów, dzięki czemu nie musiał on w 2011 r. składać oświadczenia o braku innych zarobków na PIT-2. Z tymi zmianami wiąże się likwidacja druku PIT-8S, którą płatnicy stypendiów przekazywali podatnikom po zakończeniu roku. Zamiast tego wypełniają oni odpowiednie rubryki PIT-8C, który jest obecnie także informacją o wypłaconym stypendium, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 40b ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Krystian Pawłowicz, ekspert podatkowy w KPMG, podkreśla, że na skutek zmiany przepisów stypendia przyznawane zarówno uczniom (studentom), którzy nie mieli innych dochodów, jak i tym, którzy je uzyskali, np. z pracy lub działalności gospodarczej, są zwolnione z PIT do kwoty limitu. W obu przypadkach płatnicy do końca lutego mają obowiązek sporządzić informację PIT-8C według nowego wzoru i przekazać ją podatnikowi oraz organowi podatkowemu.

– W przypadku stypendiów przekraczających 3,8 zł płatnicy powinni byli pobrać zaliczki na PIT z uwzględnieniem składki zdrowotnej, co wykazywane jest w PIT-8C – zwraca uwagę Krystian Pawłowicz.

3,8 tys. zł wynosi roczny limit zwolnienia dla wybranych stypendiów

Stypendysta, który w roku podatkowym otrzymywał wyłącznie stypendium w całości zwolnione od podatku, nie ma obowiązku składania zeznania rocznego.

– Jeżeli natomiast otrzymał stypendium w wysokości przekraczającej kwotę zwolnioną, powinien takie zeznanie złożyć – tłumaczy Krystian Pawłowicz.

W przypadku stypendiów od różnych płatników należy sporządzić zeznanie roczne z uwzględnieniem sumy dochodów oraz pobranych zaliczek, zgodnie z otrzymanymi od płatników informacjami PIT-8C.