Niespełna połowa dorosłych Polaków zadeklarowała co najmniej dwudniowy wyjazd wypoczynkowy w 2021 r. - podaje w piątek CBOS. Najnowsze badanie wskazuje też, że to najsłabszy wynik od 2013 roku i o16 proc. mniejszy niż przed rokiem.

Jak czytamy w badaniu, wpływ pandemii COVID-19 na turystykę wyjazdową związaną, z co najmniej jednym noclegiem jest wyraźnie widoczny. W roku 2020 na co najmniej dwudniowy wypoczynek poza miejsce stałego zamieszkania wyjechało 39 proc. dorosłych Polaków, czyli o 16 punktów procentowych mniej niż w roku 2019 i najmniej w okresie objętym badaniem, tj. od 2012 roku.

W stosunku do roku 2019 ubyło przede wszystkim dorosłych korzystających z wypoczynku za granicą (z 23 proc. do 9 proc.), choć znaczący spadek dotknął także wyjazdy krajowe(z 44 proc. do 35 proc.) - podał CBOS.

Warto przypomnieć, iż na początku 2020 roku plany wyjazdowe miało aż 64 proc. badanych, co było jednym z dwóch najwyższych wyników od 2013 roku, gdy zaczęliśmy pytać Polaków o ich zamiary w tej kwestii. Mimo iż – za wyjątkiem 2018 roku – odsetek dorosłych Polaków planujących na początku roku wyjazdy wypoczynkowe był zawsze wyższy od odsetka tych, którym udało się je zrealizować, to ta różnica w roku 2020 jest znacznie większa niż w latach poprzednich - czytamy.

Według badaczy CBOS, wielozmiennowe analizy statystyczne wskazują, iż korzystanie w 2020 r z wyjazdów wypoczynkowych lub turystycznych związane było przede wszystkim z sytuacją społeczno-ekonomiczną respondentów, natomiast deklarowany poziom obaw przed zarażeniem się koronawirusem SARS-CoV-2 odgrywał mniej istotną rolę.

Jak wskazali, trwający stan epidemii nie sprzyja planom wyjazdowym. "Na początku roku 2021 tylko niespełna połowa (48 proc.) dorosłych Polaków zadeklarowała, iż w bieżącym roku zamierza wyjechać w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej 2 dni. Tym samym odsetek respondentów deklarujących zamiar takiego wyjazdu jest w tym roku najniższy z notowanych od 2013 r., a w porównaniu ze styczniem 2020 r spadek wynosi 16 punktów proc." - podali.

Jak wynika z badania CBOS "Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2020 roku i plany na rok 2021", na podobnym poziomie co w poprzednich latach pozostał odsetek badanych zdecydowanych nie wyjeżdżać. Tak zadeklarowało 32 proc. pytanych, w porównaniu ze styczniem 2020 roku wzrost o 5 pkt proc. Natomiast znacząco wzrósł odsetek tych, którzy jeszcze nie podjęli decyzji lub nie wiedzą, czy w tym roku uda im się wyjechać - wyniósł on 20 proc. i był o 11 pkt proc. wyższy od ubiegłego roku.

Z analiz wielozmiennowych wynika, iż częstość deklarowania zamiaru takiego wyjazdu wiąże się przede wszystkim z pozycją społeczno-ekonomiczną badanych, a różnicuje ją w pierwszym rzędzie przynależność do grupy społeczno-zawodowej - czytamy.

Tak jak w poprzednich latach, najczęściej zamiar wypoczynku poza miejscem stałego zamieszkania deklarują badani zajmujący stanowiska kierownicze i specjaliści z wyższym wykształceniem (84 proc.), specjaliści średniego szczebla i technicy (70 proc.), pracownicy administracyjno¬biurowi (67 proc.). Wyjechać planuje także większość pracowników usług, przedsiębiorców oraz uczniów i studentów (po 61 proc.)- podano.

Jak wskazano w badaniu, biorąc pod uwagę sytuację społeczno-zawodową ankietowanych warto zauważyć, iż jedynymi grupami, w których co najmniej połowę stanowią nieplanujący w tym roku wyjazdów wypoczynkowych z co najmniej jednym noclegiem, są renciści (60 proc.), emeryci (54 proc.) i rolnicy indywidualni (53 proc.).

Warto dodać, iż renciści i rolnicy również w poprzednich latach najrzadziej planowali takie wyjazdy wypoczynkowe - czytamy.

Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej istnieje od 1982 roku, jest wyspecjalizowanym ośrodkiem prowadzącym reprezentatywne dla społeczeństwa polskiego badania sondażowe, dotyczące opinii na temat wszelkich ważnych problemów społeczno-politycznych i gospodarczych.