Senat zaproponował 10 poprawek do ustawy, m.in. by spółki telewizji i radia publicznego nie były zwolnione z obowiązku wpłacania środków na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Druga z poprawek zobowiązywała prezesa Rady Ministrów do szczegółowego uzasadnienia wprowadzonych zmian na listach zadań powiatowych i gminnych rekomendowanych do dofinansowania.

Kolejne poprawki miały charakter legislacyjny i doprecyzowujący.

W piątkowym głosowaniu Sejm przychylił się do senackich poprawek legislacyjnych i uściślających. Resztę poprawek odrzucił.

Reklama

Nowelizacja poszerza zakres zadań, jakie będzie można dofinansować z Funduszu o takie, które poprawią bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Nowe przepisy ułatwią także gminom i powiatom przebudowę lub remont dróg.

Ponadto ustawa przewiduje, że Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg przestanie być państwowym funduszem celowym. Zamiast tego stanie się rachunkiem bankowym prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach podobnych do tych, na jakich zorganizowany jest obecnie funkcjonujący Krajowy Fundusz Drogowy.

Przepisy zakładają też wyłączenie spółek akcyjnych Skarbu Państwa radiofonii i telewizji z obowiązku wpłat na Fundusz.

Ponadto nowela wydłuża obowiązywanie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg do dnia 1 stycznia 2031 r. Tym samym Fundusz będzie funkcjonował przez dodatkowe 2 lata. Dofinansowanie udzielane z Funduszu na nowe zadania zostanie pokryte z dodatkowej wpłaty z budżetu państwa przekazanej na Fundusz w tym roku w wysokości 2 mld zł.(PAP)