Zadania noszą nazwy "Rozbudowa drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków - granica województwa podlaskiego, odcinek Ia - Wyszków - węzeł Poręba (z węzłem) od km 516+482,66 do km 529+470,00 o długości ok. 12,99 km" oraz "Rozbudowa drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków - granica województwa podlaskiego, odcinek Ib - węzeł Poręba (bez węzła) - obwodnica Ostrowi Mazowieckiej od km 529+470,00 do km 545+582,04 o długości ok. 16,11 km".

W ramach odcinka Ia powstaną trzy węzły drogowe, a w ramach Ib - dwa.

W obu postępowaniach kryteriami udzielenia zamówienia będą najniższa cena (waga 90%), termin realizacji (5%) oraz okres gwarancji jakości (5%). Procedury mają charakter ograniczony. Terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wyznaczono na 3 lutego 2015 r.