Kontrolerzy ruchu lotniczego czy informatorzy służb informacji powietrznej, nie będą mogli strajkować - wynika z opublikowanego w piątek projektu noweli ustawy. PAŻP zobowiązana zostanie do udzielenia kontrolerowi co czwartej wolnej niedzieli.

W piątek na stronach RCL pojawił się projekt ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Wynika z niego, że wprost zostanie wskazane, że kontrolerzy ruchu lotniczego nie będą mogli zorganizować strajku prowadząc spór zbiorowy z pracodawcą.

Jak czytamy w uzasadnieniu, projekt przewiduje zmianę art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, zawierającego wyliczenie służb, w których niedopuszczalne jest organizowanie strajku. Zgodnie z tym artykułem strajk jest niemożliwy na stanowiskach pracy, urządzeniach i instalacjach, na których zaniechanie pracy zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu lub bezpieczeństwu państwa.

Wliczone są również służby w których strajk nie może się odbyć. Są to m.in. ABW, AW, SKW, CBA, SOP. Po zmianie przepisów, ten katalog zostanie rozszerzony także m.in. o kontrolerów ruchu lotniczego.

"Należy w tym zakresie wskazać, że działalność operacyjna Agencji (PAŻP - PAP) w zakresie zarządzania przestrzenią powietrzną w Polsce jest prowadzona przez wyspecjalizowane służby, w szczególności przez służbę kontroli ruchu lotniczego oraz służbę informacji lotniczej. Aby służby te były zapewniane przez Agencję w sposób bezpieczny, ciągły, płynny i efektywny konieczne jest uniemożliwienie organizowania strajku pracownikom odpowiedzialnym za wykonywanie zadań Agencji w tym zakresie, tj. kontrolerom ruchu lotniczego i informatorom służby informacji powietrznej oraz personelowi technicznemu" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Projekt przewiduje, także zmianę rozwiązań dotyczących czasu pracy kontrolerów ruchu lotniczego. Po nowelizacji, PAŻP zostanie zobowiązana do udzielenia pracującemu w niedzielę kontrolerowi, co najmniej jednej niedzieli wolnej raz na cztery tygodnie.

Nowe przepisy pozwolą PAŻP tworzyć oraz obejmować udziały i akcji w spółkach prawa handlowego. Według autorów projektu, ma to pozwolić Agencji np. na realizację projektów międzynarodowych przy udziale innych podmiotów, tworzenie i rozwijanie usług, rynku dronowego z polskimi firmami, czy - jak napisano - zapewnianie usług nawigacyjnych w portach lotniczych (w tym np. w Centralnym Porcie Komunikacyjnym dla Rzeczpospolitej Polskiej) przy udziale partnerów krajowych (np. podmiotów zarządzających lotniskami).

Zgodnie z obecnymi przepisami PAŻP nie może co do zasady obejmować udziałów w innych spółkach niż spółkach Skarbu Państwa lub JST.

Według resortu infrastruktury, rozszerzenie katalogu zadań ustawowych PAŻP o możliwość prowadzenia działalności innowacyjnej pozwoli w przyszłości, by Agencja stała się ośrodkiem innowacyjnym wokół którego koncentrować się będą działania związane z rozwijaniem elementów nowatorskich branży lotniczej.

Nowela pozwoli też PAŻP tworzyć oddziały zagraniczne, co - jak zaznaczono - pozwoli Agencji np. osiągać przychody z usług nawigacyjnych w innych państwach.

Projekt zakłada też, że zasady przygotowania planów przez PAŻP będzie powiązane z uregulowaniami europejskimi.

Nowe przepisy możliwą PAŻP posługiwanie się skrótem PANSA (polish air navigation services agency), co według MI ma zwiększyć rozpoznawalność marki Agencji na rynku krajowym i zagranicznym.

Z projektu wynika ponadto, że Agencja w przyszłości zmieni swoją siedzibę i będzie sie ona znajdowała poza stolicą.

W OSR czytamy bowiem, że "ustawa o PAŻP w obecnie obowiązującym brzmieniu stanowi, że siedzibą Agencji jest Warszawa; tymczasem, mając na uwadze potrzeby PAŻP, planowane jest przeniesienie siedziby Agencji poza Warszawę; stąd też propozycją projektodawców jest ustalenie siedziby PAŻP w statucie nadawanym przez ministra właściwego do spraw transportu w drodze rozporządzenia".

W uzasadnieniu do projektu przypomina się o budowie centrum zarządzania ruchem lotniczym poza Warszawą. Chodzi o planowaną nową siedzibę PAŻP w Regułach pod Warszawą. W ubiegłym roku Agencja informowała, że jej budowa ma pochłonąć 1 mld zł.