"Spełniły się ostatnie warunki, od których spełnienia uzależnione były zobowiązania stron do przystąpienia do realizacji transakcji na podstawie umowy inwestycyjnej zawartej przez spółkę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) (…). Spółka zawarła z EBOR umowę ramową" - czytamy w komunikacie.

Podkreślono ponadto, że w związku ze spełnieniem się wszystkich warunków określonych w umowie inwestycyjnej z EBOR, jak również w umowie inwestycyjnej z pozostałymi wspólnikami Metelem, strony przystąpiły do zamknięcia transakcji.

"W wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych, (…) wspólnicy Metelem złożyli oświadczenia o objęciu akcji serii I oraz serii J spółki, jak również opłacili akcje nowej emisji wkładem niepieniężnym w postaci udziałów Metelem należących do tych wspólników (cena emisyjna jednej akcji opłacanej w ten sposób wyniosła 21,12 zł). W rezultacie spółka nabyła własność 2.000.325 udziałów Metelem, reprezentujących 100% kapitału i głosów w tej spółce" – podano również.

W połowie listopada ub.r. Cyfrowy Polsat zawarł umowę przejęcia Metelem Holding Company Limited, w całości kontrolującej Polkomtel - operatora sieci Plus.