Ustawa o scalaniu gruntów

Senat poparł ustawę o scalaniu gruntów bez poprawek. Nowe przepisy mają przyczynić się do likwidacji nadmiernego rozdrobnienia gruntów gospodarstw rolnych, poprawiając warunki ich gospodarowania.

Głosowało 99 senatorów, 73 było za, przeciw 1 a 25 wstrzymało się od głosu.

Reklama

W Senacie ustawą zajmowały się Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która wniosła o jej przyjęcie bez poprawek oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji, która zaproponowała pięć poprawek do ustawy. Ostatecznie, na wspólnym posiedzeniu komisji, większość senatorów opowiedziała się za poparciem ustawy bez poprawek

Część poprawek komisji samorządu terytorialnego miało charakter legislacyjny i redakcyjny. Poprawka merytoryczna przewidywała natomiast wykreślenie przepisów o drogach publicznych. Dotyczą one opłat za zajęcie pasa drogowego dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.

Reklama

Poprawka ta wzbudzała najwięcej emocji zarówno podczas prac w Sejmie, jak i w Senacie. Została ona zgłoszona do ustawy podczas II czytania ustawy w Sejmie przez posłów PiS. Zdaniem biura legislacyjnego Senatu przepisy zostały wprowadzone przez Sejm na zbyt późnym etapie procesu legislacyjnego, wykraczają poza zakres projektu ustawy i mogą budzić wątpliwości co do zgodności z konstytucyjną zasadą poprawnej legislacji.

Podczas debaty w Senacie sekretarz stanu w KPRM Janusz Cieszyński apelował jednak do senatorów, by nie popierać tej poprawki i pozostawić wprowadzone przez Sejm przepisy. Cieszyński argumentował, że firmy telekomunikacyjne nadużywają przepisów pozwalających im płacić 10-krotnie niższe niż wcześniej stawki za zajęcie pasa drogowego. Jak tłumaczył, przepisy obniżające stawki w momencie uchwalania miały odnosić się do przyszłych inwestycji, ale korzystając z kruczków prawnych przedsiębiorcy zaczęli stosować je także do inwestycji już rozpoczętych. „To daje efekt taki, że ktoś, kto już obciąża klientów opłatą skalkulowaną przy stawce w wysokości 200 zł, uzyskuje korzyść z 10-krotnego obniżenia tejże stawki. Czyli usunięcie tego przepisu to jest transfer pieniędzy od samorządów do przedsiębiorców telekomunikacyjnych” – powiedział.

Według przedstawicieli rządu, zmiana ta jest "bardzo popierana" przez samorząd, m.in. przez Związek Powiatów Polskich. Natomiast przedstawiciele branży telekomunikacyjnej m.in. wskazywali, taka zmiana przepisów nie była konsultowana z branżą. Wnioskowali o jej wykreślenie.

Większość przepisów ustawy dotyczy działań scaleniowych i wymiany gruntów. Nowe przepisy pozwalają na rezygnację z odczytywania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na zebraniach uczestników scalenia. Wprowadzony będzie obowiązek zamieszczania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego organ, który wydał postanowienie lub decyzję.

Jednym z nowych rozwiązań jest wprowadzenie możliwości wykorzystania środków komunikacji elektronicznej przy realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem postępowań scaleniowych. Będzie to możliwe w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Ustawa wprowadza terminy dla wojewodów i sądów administracyjnych do rozpatrywania odwołań i skarg. W razie nierozpatrzenia skargi w terminie dwóch miesięcy, sądy administracyjne nie będą mogły uchylić zaskarżonej decyzji, a jedynie stwierdzić jej wydanie z naruszeniem prawa.

Nowela zakłada również, że przedstawiciel gminy oraz sołtys wsi zostaną włączeni do komisji pełniącej funkcje doradcze przy opracowaniu projektu scalenia gruntów.

W latach 2004-2019 w Polsce wykonano scalenia i wymiany gruntów na obszarze 206,47 tys. ha, co średnio rocznie stanowiło powierzchnię ok. 12,9 tys. ha. W 2020 r. wydano 15 decyzji w tej sprawie obejmującej ok. 19 tys. ha.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.,

Ustawa przedłużająca PROW z poprawkami

Senat jednogłośnie poparł ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z poprawkami. Przedłuża ona realizację tego programu na lata 2021-2022 i wprowadza ułatwienia w zakresie m.in. budowy zbiorników wodnych.

Wcześniej poprawkami zgłoszonymi przez senatora Ryszarda Bobera (klub KP) podczas obrad plenarnych Senatu zajmowała się komisja rolnictwa. Senatorowie poparli dwie z siedmiu poprawek. Wszystkie one dotyczyły lokalnych grup działania.

Akceptację uzyskała poprawka która zakłada, że "jednym z warunków wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) jest wymóg, aby wszystkie gminy były członkami tylko jednej lokalnej grupy działania, która ubiega się o wybór LSR albo której LSR została wybrana". Druga - likwiduje błąd dotyczący odwoływania się w proponowanej regulacji do przepisu, który nie występuje w porządku prawnym.

Ustawę z poprawkami poparło 98 senatorów. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Jak wyjaśnił wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik podczas debaty w Sejmie, nowelizacja wynika z potrzeby przedłużenia realizacji PROW na lata 2021-2022; została ona przyjęta zdecydowaną większością głosów z Sejmie. Dodał, że ustawa zmienia przepisy kilku innych ustaw - m.in. ARiMR, Prawa budowlanego, o finansowaniu WPR czy ustawy Prawo wodne.

Nowe przepisy przewidują m.in. zmianę przepisów Prawa budowlanego, która liberalizuje przepisy dotyczące budowania zbiorników wodnych na terenach rolniczych. Obecnie funkcjonuje skomplikowana procedura uzyskiwania zgód na realizację prostych działań, które przeciwdziałają skutkom suszy na obszarach wiejskich. Zniechęcało to właścicieli gruntów rolnych do podejmowania działań.

Według nowych przepisów na gruntach rolnych będzie można zbudować staw lub zbiornik wodny bez pozwolenia na budowę, jeżeli nie będzie on większy niż 5 tys. m kw. i nie głębszy niż 3 m.

W przepisach ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej uwzględniono możliwość otrzymywania wyprzedzającego finansowania przez szerszą grupę beneficjentów PROW 2014–2020. W zapisach ustawy Prawo wodne uwzględniono zaś możliwość współfinansowania kosztów wykonywania urządzeń wodnych innych niż urządzenia melioracji wodnych.

Po wejściu w życie nowej ustawy rolnicy zyskają możliwość załatwienia spraw on-line w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie, mimo że wnioski składane są w formie elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR, to wymiana korespondencji oraz doręczenia w dalszym ciągu odbywają się w formie papierowej.

Po zmianie, w przypadku gdy np. postępowanie administracyjne lub inne będzie rozpoczęte na podstawie wniosku złożonego drogą elektroniczną, możliwe będzie doręczanie pism, w tym obustronna wymiana korespondencji, za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR. Rozwiązanie to będzie dobrowolne.

Ułatwienie to dotyczyć będzie zarówno postępowań w postaci decyzji administracyjnej (np. postępowań w sprawie o przyznanie pomocy), jak i innych, np. w sprawie rozpatrzenia wniosku o płatność i wypłatę pomocy. Nowe rozwiązanie pozwoli przyśpieszyć doręczenia oraz wymianę korespondencji oraz obniżyć koszty obsługi.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 5 miesiącach od ogłoszenia.

Teraz ustawa trafi ponownie do Sejmu, który zdecyduje o wprowadzeniu poprawek do ustawy.

Senat nie wniósł poprawek do noweli ws. przekazania spółek rolnych do MAP

Senat nie wniósł poprawek do nowelizacji ustawy w sprawie przekazania spółek rolnych do Ministerstwa Aktywów Państwowych. Przekazanie spółek ma umożliwić utworzenie holdingu spożywczego.

Chodzi o nowelizację ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa uchwaloną przez Sejm w połowie listopada br. Podczas prac w Senacie nie zgłoszono poprawek do ustawy. Za ustawą było 96 senatorów, nikt nie był przeciw, trzech się wstrzymało.

Celem ustawy jest umożliwienie przekazania spółek rolnych pod nadzór Ministerstwa Aktywów Państwowych. Ma to pozwolić na utworzenie państwowego holdingu spożywczego, nad czym pracuje resort aktywów. Jednym z zadań holdingu ma być walka ze zmowami cenowymi i przewagą kontraktową wielkich firm skupujących od rolników płody rolne.

Obecnie w imieniu resortu rolnictwa nadzór nad spółkami rolnymi sprawuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W gestii KOWR są 42 spółki, z czego 8 będzie przekazane pod nadzór MAP.

Jak mówił senator sprawozdawca Józef Łyczak (PiS), holding powstaje na bazie Krajowej Spółki Cukrowej. KOWR przekaże spółki: Danko, Małopolska Hodowla Roślin, Poznańska Hodowla Roślin, Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego, Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka, Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice, Kombinat Rolny Kietrz.

Resort aktywów wybrał wariant konsolidacji polegający na tym, że zostaną wyemitowane akcje, które będą objęte przez Skarb Państwa. Ponadto, Skarb Państwa będzie miał prawo głosu w 100 proc. ze swoich akcji.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Teraz trafi do podpisu prezydenta. (PAP)

Poprawki do noweli obniżającej akcyzę dla małych producentów napojów alkoholowych

Senat w czwartek zapraponował poprawki do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która m.in. wprowadza obniżoną akcyzę dla małych producentów napojów alkoholowych.

Za przyjęciem ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek opowiedziało się 97 senatorów, jeden był przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Senat w czwartek głosował nad ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Wśród rozwiązań, jakie wprowadza ustawa, są preferencje podatkowe dla małych producentów napojów alkoholowych, polegające na obniżce stawki akcyzy na ich wyroby o połowę w stosunku do standardowych stawek tego podatku.

Senat przegłosował poprawkę, która przesuwa termin wprowadzenia preferencji podatkowych w akcyzie dla małych producentów z 1 stycznia 2022 r. na 1 lutego przyszłego roku. Inne poprawki, jakie przyjął Senat, mają charakter legislacyjny lub doprecyzowujący.

W ustawie obok preferencji zapisana jest definicja małego producenta napojów alkoholowych. Wprowadzona ona także uelastycznienie sprzedaży na odległość wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą w innym kraju, a przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta. Akcyzę będzie można rozliczyć na terenie kraju bez konieczności korzystania z usług pośrednika.

Nowe przepisy nakładają także obowiązek elektronizacji wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, czyli objęcie ich monitorowaniem przy użyciu systemu EMCS, zamiast używanych obecnie dokumentów papierowych.

Poza tym ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym wprowadza się zmiany w przepisach o podatku dochodowym, w tym np. definicję podmiotu hybrydowego oraz zasady jego opodatkowania. W ustawie są zawarte również zmiany w nowelizacji ustaw podatkowych, która wprowadza rozwiązania podatkowe z Polskiego Ładu, w tym np. dotyczące wspólnego opodatkowania osoby samotnie wychowującej dziecko z tym właśnie dzieckiem.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw wróci teraz do Sejmu.(PAP)

autorzy: Anna Wysoczańska, Marek Siudaj