Omówienie: Pieniądze z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 dzieli się na poszczególne województwa, w działaniach takich jak

renty strukturalne,

modernizacja gospodarstw rolnych,

poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów,

poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, z wyodrębnieniem środków przeznaczonych na operacje inne niż priorytet gospodarka wodna,

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, z podziałem na środki przeznaczone na priorytet infrastruktura szerokopasmowego internetu na obszarach wiejskich i na operacje dotyczące budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego i na pozostałe operacje należące do tego działania,

odnowa i rozwój wsi.