Środki na rozwój wsi – rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 18 stycznia 2013 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. z 25 stycznia 2013 r., poz. 119)

Omówienie: Pieniądze z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 dzieli się na poszczególne województwa, w działaniach takich jak:

renty strukturalne,

modernizacja gospodarstw rolnych,

poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów,

poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, z wyodrębnieniem środków przeznaczonych na operacje inne niż priorytet gospodarka wodna,

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, z podziałem na środki przeznaczone na priorytet infrastruktura szerokopasmowego internetu na obszarach wiejskich i na operacje dotyczące budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego i na pozostałe operacje należące do tego działania,

odnowa i rozwój wsi.

Uposażenie agentów – rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 21 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz.U. z 25 stycznia 2013 r., poz. 120)

Omówienie: Do wysługi lat nie zalicza się okresów służby i pracy, za które nie przysługiwało uposażenie zasadnicze, wynagrodzenie, zasiłek z tytułu choroby lub zasiłek macierzyński, a także okresów zawieszenia w czynnościach służbowych, jeżeli za te okresy nie wypłacono uposażenia w pełnej wysokości.

Urządzenia naziemne – rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 12 grudnia 2012 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych (Dz.U. z 25 stycznia 2013 r., poz. 121)

Odpady komunalne – rozporządzenie ministra środowiska z 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 25 stycznia 2013 r., poz. 122)

Omówienie: Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną:

w gminie, z której terenu odbiera te odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy,

na terenie, do którego posiada tytuł prawny.

W bazie magazynowo-transportowej należy zapewnić, by:

teren był zabezpieczony przed wstępem osób nieupoważnionych, a miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,

miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Wojskowe areszty tymczasowe – rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 7 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać (Dz.U. z 25 stycznia 2013 r., poz. 123)