Fundusze emerytalne – art. 1 pkt 53 lit. a ustawy z 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 170, poz. 1651)

Przymus bezpośredni – par. 8 ust. 2–6 rozporządzenia ministra zdrowia z 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania (z tym, że w rozporządzeniu ust. 6 nie ma) (Dz.U. z 29 czerwca 2012 r., poz. 740)

Koszty pobierania organów – par. 1 pkt 7 lit. a, b i d rozporządzenia ministra zdrowia z 19 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów (Dz.U. z 6 listopada 2012 r., poz. 1215)

Gros tego aktu weszło w życie 1 stycznia 2013 r., z wyjątkiem par. 1 pkt 7 lit. a, b i d, które wchodzą w życie 1 stycznia 2014 r.

Omówienie: Koszty zabiegu pobrania narządu lub narządów ponoszone przez podmiot leczniczy, który pobrał narząd lub narządy albo wysłał zespół lekarsko-pielęgniarski do ich pobrania, ustala się, biorąc pod uwagę koszty:

●organizacji, transportu, ubezpieczenia i wynagrodzeń zespołu lekarsko-pielęgniarskiego wykonującego zabieg albo wysłanego do zabiegu pobrania narządu lub narządów,

●produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materiałów niezbędnych do pobrania narządu lub narządów i ich zabezpieczenia na okres transportu,

●transportu narządu lub narządów z podmiotu leczniczego, w którym pobrano narząd lub narządy, do podmiotu leczniczego, w którym dokonuje się przeszczepienia tego narządu lub narządów.

Osobowe koszty pobrania narządów związane z czynnościami podmiotu leczniczego wynoszą 1850,00 zł. 3350,00 zł to koszty materiałowe.

Rejestr karny – art. 1 pkt 7–9, 12, 13 i 15 oraz art. 2 pkt 1 w zakresie dodawanych art. 21a pkt 3 i 4, art. 21b, a także art. 5 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 29 grudnia 2012 r., poz. 1514)

●większość ustawy weszła w życie 30 czerwca 2013 r.

●art. 1 pkt 14 i art. 3, które weszły w życie 31 grudnia 2012 r.,

●art. 1 pkt 10, art. 2 pkt 1 w zakresie dodawanego art. 21a pkt 1 i 2, pkt 2 i 3, a także art. 4, które weszły w życie 15 stycznia 2013 r.

Postępowanie z odpadami – art. 207 pkt 17 w zakresie art. 402 ust. 2a i 2b w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz art. 209 pkt 7 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21)

Większość tego aktu weszła w życie 23 stycznia 2013 r. Wyjątkiem są:

●art. 178, art. 179, art. 194 ust. 1 pkt 5, art. 204, art. 205, art. 206 pkt 3, art. 207 pkt 14, art. 213 pkt 8, które wejdą w życie 24 stycznia 2016 r.,

●art. 207 pkt 18, który wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Klasyfikacja dochodów – par. 1 pkt 4 lit. a w zakresie paragrafu 220 oraz lit. b, e, k i n rozporządzenia ministra finansów z 11 lutego 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 14 lutego 2013 r., poz. 215)

Większość tego aktu weszła 14 lutego 2013 r., z mocą od 1 stycznia 2013 r.

Straż Graniczna – par. 1 pkt 1, par. 2 pkt 2 i 6, par. 4 pkt 1 i par. 5 pkt 1 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 6 marca 2013 r. w sprawie zniesienia niektórych oddziałów Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej (Dz.U. z 13 marca 2013 r., poz. 342)

Większość tego aktu weszła w życie 1 lipca 2013 r., natomiast:

●par. 2 pkt 3, par. 4 pkt 3 i par. 5 pkt 3 weszły w życie 16 października 2013 r.,

●par. 1 pkt 2, par. 2 pkt 4 i 5, par. 4 pkt 2 i par. 5 pkt 2 weszły w życie 16 listopada 2013 r.

Ochrona roślin – art. 35 ust. 3, art. 37 ust. 2, art. 48 ust. 1–4, art. 49–53, art. 55, art. 56, art. 57 ust. 1–8, art. 60–62, art. 76 ust. 1 pkt 25, 26, 32 i 35–37 oraz art. 77 pkt 1 w zakresie art. 1 pkt 3, pkt 3, pkt 5 w zakresie art. 76 i art. 77 ust. 1 i 2, pkt 7, pkt 9: lit. b w zakresie art. 85 pkt 7 lit. c, pkt 9 lit. c, pkt 11: lit. a tiret pierwsze, lit. c, pkt 13 w zakresie art. 107 ust. 1 pkt 3a, 30 i 31 ustawy z 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 12 kwietnia 2013 r., poz. 455)

Większość tego aktu weszła 27 kwietnia 2013 r., zaś art. 42, art. 66 oraz art. 76 ust. 1 pkt 31 i 40 – 26 listopada 2013 r.

SKOK-i – art. 1 pkt 18 oraz pkt 24 w zakresie dodanego art. 61b ustawy z 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 28 maja 20913 r., poz. 613)

Większość ustawy weszła 12 czerwca 2013 r.

Wyjątkiem są:

●art. 1 pkt 11 lit. b–h, które wejdą w życie po upływie 12 miesięcy od ogłoszenia, tj. 29 maja 2014 r.

●art. 4 pkt 4 lit. b oraz pkt 16 w zakresie dodawanych art. 38l–38zg i art. 38zj–38 zq, które weszły w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia, tj. 29 listopada 2013 r.

●art. 5 pkt 1, który wejdzie w życie 28 stycznia 2014 r.

Środki ochrony roślin – par. 6 pkt 1 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin (Dz.U. z 31 maja 2013 r., poz. 625)

Większość tego aktu weszła w życie 15 czerwca 2013 r.

Roczne urlopy rodzicielskie – art. 34 ust. 2–5 ustawy z 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 13 czerwca 2013 r., poz. 675)

Większość tego aktu weszła w życie 17 czerwca 2013 r.

Ruch drogowy – par. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 24 czerwca 2013 r. zmieniający rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz.U. z 27 czerwca 2013 r., poz. 730)

Większość tego aktu weszła w życie 1 lipca 2013 r., natomiast par. 1 pkt 1 lit. b – 16 listopada 2013 r.

Produkcja roślin – par. 2 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 24 czerwca 2013 r. w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin (Dz.U. z 2 lipca 2013 r., poz. 760)

Większość ustawy weszła w życie 17 lipca 2013 r.

Integrowana produkcja – rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 24 czerwca 2013 r. w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin (Dz.U. z 9 lipca 2013 r., poz. 788)

Omówienie: Działania związane z integrowaną produkcją roślin dokumentuje się w Notatniku Integrowanej Produkcji Roślin.

Dokument ten może mieć postać papierową lub elektroniczną. Wyróżnia się w nim rubryki dla roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych.

Mieszkania funkcjonariuszy – obwieszczenie prezesa Rady Ministrów z 17 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz.U. z 18 lipca 2013 r., poz. 823)

Omówienie: Koszty funkcjonowania biura ABW i jego oddziałów terenowych rozliczane są na koszty związane z zagospodarowaniem mienia przejętego z resortu obrony narodowej oraz na koszty związane z zagospodarowaniem mienia przejętego z jednostek organizacyjnych podległych ministrowi spraw wewnętrznych. Rozlicza się je w relacji do przychodów agencji uzyskanych z tytułu działalności prowadzonej w związku z posiadanym mieniem przejętym z resortu obrony narodowej i odrębnie z użyciem majątku przejętego z jednostek organizacyjnych podległych ministrowi spraw wewnętrznych. Dochodem agencji, który stanowi podstawę naliczenia odpisu na inwestycje Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i inne zadania, jest zysk brutto po pomniejszeniu o obowiązkowe obciążenia wynikające z przepisów podatkowych. Agencja przekazuje zaliczkowo, w terminach płatności podatku dochodowego od osób prawnych, co najmniej 93 proc. dochodów.

Gospodarka AMW – rozporządzenie Rady Ministrów z 14 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 18 lipca 2013 r., poz. 824)

Omówienie: Koszty funkcjonowania biura agencji i jego oddziałów terenowych rozliczane są na koszty związane z zagospodarowaniem mienia przejętego z resortu obrony narodowej oraz na koszty związane z zagospodarowaniem mienia przejętego z jednostek organizacyjnych podległych ministrowi spraw wewnętrznych. Koszty te rozlicza się w relacji do przychodów agencji uzyskanych z tytułu działalności prowadzonej na mieniu przejętym z resortu obrony narodowej i odrębnie na mieniu przejętym z jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

System oświaty – art. 1 pkt 4 lit. f w zakresie art. 14 ust. 4c ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym tą ustawą, pkt 17 lit. c i d, pkt 20 lit. e i g oraz art. 2 ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 18 lipca 2013 r., poz. 827)

Większość tego aktu weszła w życie 1 września 2013 r.

Wyjątkiem są również przepisy:

●art. 1 pkt 2 w zakresie art. 5c pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym tą ustawą, pkt 4 lit. a, pkt 14, 16 i art. 5 – które wejdą w życie 1 września 2014 r.,

●art. 1 pkt 4 lit. f w zakresie art. 14 ust. 4b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym tą ustawą i art. 10 – które wejdą w życie 1 stycznia 2015 r.,

●art. 1 pkt 2 w zakresie art. 5c pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym tą ustawą, pkt 4 lit. h w zakresie art. 14 ust. 5g–5i ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz lit. j w zakresie art. 14 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym tą ustawą, pkt 7 w zakresie art. 14d ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pkt 20 lit. b, c oraz d – które wejdą w życie 1 września 2015 r.,

●art. 1 pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. c oraz i, pkt 5 lit. a w zakresie art. 14a ust. 1, 1a i 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pkt 6, pkt 8, pkt 15 lit. b i art. 3 – które wejdą w życie 1 września 2016 r.,

●art. 1 pkt 4 lit. d, e oraz f w zakresie art. 14 ust. 4a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym tą ustawą, pkt 5 lit. a w zakresie art. 14a ust. 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym tą ustawą, pkt 7 w zakresie art. 14d ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym tą ustawą – które wejdą w życie 1 września 2017 r.

Regulacja zawodów – art. 1, art. 5, art. 8, art. 9, art. 10, art. 13, art. 15, art. 16, art. 17, art. 24, art. 28 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2 i 3, art. 36 – 42 oraz art. 49 ust. 3 ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z 23 lipca 2013 r., poz. 829)

Większość tego aktu weszła w życie 23 sierpnia 2013 r.

Minister obrony narodowej – ustawa z 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie ministra obrony narodowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 29 lipca 2013 r., poz. 852)

Omówienie: Minister obrony narodowej w czasie pokoju kieruje całokształtem działalności Sił Zbrojnych.

Dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych są dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych i dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. Generalny jest właściwy w dziedzinie dowodzenia jednostkami wojskowymi i związkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych z wyłączeniem jednostek wojskowych lub związków organizacyjnych Sił Zbrojnych:

●bezpośrednio podporządkowanych ministrowi obrony narodowej albo innym organom lub podmiotom,

●podporządkowanych dowódcy operacyjnemu.

Status miasta – rozporządzenie Rady Ministrów z 30 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy (Dz.U. z 1 sierpnia 2013 r., poz. 869)

Gospodarka opakowaniami – ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U z 6 sierpnia 2013 r., poz. 888)

Wyjątkami są:

●art. 66, który wszedł w życie 21 sierpnia 2013 r., i

●art. 46–51, które wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

Omówienie: Zasadą jest, że przedsiębiorca musi zapewnić odzysk, a w szczególności recykling, odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych przez niego na terytorium kraju. Poziom odzysku i recyklingu odpadów produktowych stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów powstałych z produktów poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi oraz masy produktów wprowadzonych na rynek w poprzednim roku kalendarzowym, a w przypadku przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność – w stosunku do masy produktów wprowadzonych na rynek w tym roku. Przy obliczaniu poziomu odzysku i recyklingu nie wlicza się produktów, które zostały wyeksportowane lub wywiezione jako wewnątrzwspólnotowa dostawa dokonana przez przedsiębiorcę innego niż wytwórca tych produktów, na podstawie dokumentów potwierdzających eksport produktów lub wewnątrzwspólnotową dostawę produktów.

Do rzeczywiście osiągniętego poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów nie wlicza się importu ani wewnątrzwspólnotowego nabycia odpadów powstałych z produktów, które poddaje się odzyskowi i recyklingowi na terytorium kraju.

Opłatę produktową oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju produktu. Nie wnosi się jej jednak, jeżeli łączna roczna wysokość dla wszystkich produktów nie przekracza 100 zł.

Do potwierdzenia odzysku oraz recyklingu odpadów opakowaniowych stosuje się dodatkową ewidencję i dokumenty potwierdzające.

Do złożenia marszałkowi województwa wniosku o wpis do rejestru organizacja odzysku opakowań składa mu – w terminie 14 dni po jej zarejestrowaniu w rejestrze sądowym – odpis statutu i wypis z rejestru sądowego lub postanowienie o wpisie. Taki sam termin dotyczy wszelkich zmian danych w statucie lub rejestrze sądowym.

Warunki techniczne budynków – rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 13 sierpnia 2013 r., poz. 926)

Omówienie: Wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną należy stosować w budynkach wysokich i wysokościowych, a także w tych, w których zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego nie jest możliwe za pomocą wentylacji grawitacyjnej. W pozostałych budynkach może być stosowana wentylacja grawitacyjna lub hybrydowa. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej ani hybrydowej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego.

Ubezpieczenia społeczne – art. 1 pkt 8 lit. a ustawy z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 27 sierpnia 2013 r., poz. 983)

Większość tego aktu weszła w życie 1 września 2013 r.

Prawo energetyczne – art. 44 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym ustawą z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 27 sierpnia 2013 r., poz. 984)

Większość tego aktu weszła w życie 11 września 2013 r. z wyjątkiem art. 4e1 ustawy zmienianej w art. 1, który wszedł w życie 27 sierpnia 2014 r.

Płaca minimalna – rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz.U. z 13 września 2013 r., poz. 1074)

Omówienie: Od początku 2014 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w wyniesie 1680 zł.Dysponowanie częstotliwością – rozporządzenie Rady Ministrów z 26 sierpnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych (Dz.U. z 16 września 2013 r., poz. 1079)

Omówienie: Dla organów i jednostek organizacyjnych podległych ministrowi spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych (na własne potrzeby) dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (na potrzeby Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i administracji rządowej, na własne potrzeby) czy dla jednostek organizacyjnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego na ich własne potrzeby roczną opłatę ustalono w wysokości:

●w zakresie częstotliwości poniżej 30 MHz – 12 000 zł,

●w zakresie częstotliwości 30–2000 MHz

– za każde 25 kHz widma radiowego – 200 zł,

– za jeden kanał dla linii radiowych niezależnie od długości relacji, liczby przęseł oraz szerokości kanału – 1500 zł.

Aplikacja adwokacka – rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 5 września 2013 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką (Dz.U. z 23 września 2013 r., poz. 1114)

Omówienie: Roczna opłata za aplikację adwokacką jest równa 3,05-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679 ze zm.), w wysokości obowiązującej w dacie rozpoczęcia roku szkoleniowego.

Pozbawienie dróg kategorii – rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 27 września 2013 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych (Dz.U. z 30 września 2013 r., poz. 1153)

Zaliczenie do kategorii – rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 27 września 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (Dz.U. z 30 września 2013 r., poz. 1154)

Dotacje dla wybranych – ustawa z 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz.U. z 1 października 2013 r., poz. 1160)

Normy szacunkowe dochodu – rozporządzenie ministra finansów z 19 września 2013 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. z 3 października 2013 r., poz. 1171)

Omówienie: Uprawy w szklarniach nieogrzewanych – powyżej 25 mkw. za 1 mkw. produkcji przyjmuje się dochód na poziomie 2,79 zł. Dochód z 1 mkw. grzybów i ich grzybni (powyżej 25 mkw. powierzchni uprawowej) wynosi 5,23 zł. W wypadku prowadzenia wylęgarni drobiu dochód szacunkowy dla jednego kurczęcia wynosi 10 gr, dla jednej gęsi – 90 gr, dla kaczki – 20 gr i dla indyka też 90 gr.

Obrona państwa – rozporządzenie Rady Ministrów z 20 września 2013 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2014 r. na rzecz obrony państwa (Dz.U. z 8 października 2013 r., poz. 1189)

Omówienie: Limity świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2014 r. na rzecz obrony państwa wynoszą nie więcej niż:

●400 nieruchomości (budynków lub ich części) – na potrzeby organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego wykonujących zadania związane z prowadzeniem kwalifikacji wojskowej,

●90 samochodów i 30 przyczep, a także 30 maszyn wraz z niezbędnym wyposażeniem – na potrzeby jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych RP wykonujących zadania związane ze zwalczaniem klęsk żywiołowych i z likwidacją ich skutków oraz przeprowadzaniem ćwiczeń wojskowych.

Bezpieczeństwo państwa – par. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 14 października 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Straży Granicznej z Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej (Dz.U. z 15 października 2013 r., poz. 1217)

Większość tego aktu weszła w życia 16 października 2013 r.

Usługi płatnicze – ustawa z 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (Dz.U. z 30 października 2013 r., poz. 1271)

Omówienie: Organizacja kartowa to podmiot określający zasady wydawania i akceptowania kart płatniczych, zawierający umowy z ich wydawcami lub agentami rozliczeniowymi. Nieważne są postanowienia umowne zobowiązujące do stosowania zasad nałożonych przez organizację kartową dla transakcji z użyciem kart płatniczych wydanych na podstawie umowy z inną organizacją kartową.

Nieważne są postanowienia umowne uniemożliwiające akceptantowi promowanie określonych form płatności, w tym oferowanie zniżki.

Stawka opłaty interchange (ustalonej przez organizację kartową, uiszczanej przez agenta rozliczeniowego na rzecz wydawcy karty płatniczej) nie może przekroczyć 0,5 proc. wartości jednostkowej krajowej transakcji płatniczej. A gdyby ustalona w umowie była wyższa, stosuje się maksymalną stawkę ustawową.

Organizacja kartowa, wydawca karty płatniczej oraz agent rozliczeniowy udostępniają na swoich stronach internetowych informację o aktualnych stawkach opłaty interchange. Organizacja kartowa udostępnia dane dotyczące stawek opłat stanowiących jej przychód, a składających się na opłatę pobieraną przez agenta rozliczeniowego od akceptanta, z tytułu krajowej transakcji płatniczej przy użyciu karty płatniczej.

Organizacja taka przekazuje do KNF oraz agentów rozliczeniowych informację o zmianach stawek opłat stanowiących jej przychód, innych niż opłata interchange, lecz składających się na opłatę pobieraną przez agenta rozliczeniowego od akceptanta, z tytułu krajowej transakcji płatniczej przy użyciu karty płatniczej. Czyni to nie później niż 3 miesiące przed datą ich wejścia w życie. Powinna przy tym uzasadnić potrzebę takich zmian.

Opakowania – rozporządzenie ministra środowiska z 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie (Dz.U. z 31 października 2013 r., poz. 1274)

Omówienie: Wyroby stanowiące integralną część produktu oraz niezbędne do przechowywania, utrzymywania lub zabezpieczania produktu przez cały cykl i okres funkcjonowania to np. pudełka po słodyczach, folia pokrywająca opakowania płyt CD, doniczki kwiatowe przeznaczone wyłącznie do sprzedaży i transportu roślin, a nie do uprawy roślin, pudełka od zapałek czy kapsułki do urządzeń do przygotowywania napojów (np. z kawą, kakao, mlekiem), które są puste po użyciu. Wyrobami niebędącymi opakowaniami są np. doniczki kwiatowe stałe, pudełka na narzędzia, torebki herbaty, warstwy wosku pokrywające ser, osłonki wyrobów wędliniarskich, wieszaki na ubrania (sprzedawane oddzielnie), kapsułki z kawą do ekspresów kapsułkowych, foliowe opakowania po kawie oraz papierowe saszetki z kawą wyrzucane razem ze zużytą kawą, wkłady do drukarek, opakowania na płyty CD, DVD i kasety wideo (sprzedawane razem z płytami CD, DVD lub kasetami wideo).

Opieka zdrowotna – art. 1 pkt 1 i 4 ustawa z 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 6 listopada 2013 r., poz. 1290)

Większość tego aktu weszła w życie 21 listopada 2013 r.

Oznakowanie leków – rozporządzenie ministra zdrowia z 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki (Dz.U. z 7 listopada 2013 r., poz. 1292)

Omówienie: W ulotce dołączanej do opakowania produktu leczniczego zamieszcza się informację skierowaną do pacjentów, ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów faktycznych, dotyczącą możliwości zgłaszania pojedynczych przypadków działań niepożądanych, osobie wykonującej zawód medyczny, podmiotowi odpowiedzialnemu lub prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, w formie dogodnej dla zgłaszającego. Między innymi jest to możliwe za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej URPLWMi PB.

W przypadku leków podlegających dodatkowemu monitorowaniu w ulotce dołączanej do opakowania zamieszcza się także:

●czarny symbol wybrany zgodnie z art. 23 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiającego Europejską Agencję Leków,

●sformułowanie „Ten produkt leczniczy podlega dodatkowemu monitorowaniu z uwagi na konieczność pozyskiwania szczegółowych danych dotyczących bezpieczeństwa jego stosowania”.

Podmiot odpowiedzialny dostosowuje treść ulotki do nowych wymagań do 30 kwietnia 2016 r.

Identyfikacja podmiotów – rozporządzenie ministra finansów z 5 listopada 2013 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do celów dokonywania potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju oraz informowania o braku takiego potwierdzenia (Dz.U. z 8 listopada 2013 r., poz. 1299)

Omówienie: Wyznaczono Izbę Skarbową w Poznaniu jako jednostkę organizacyjną do potwierdzania identyfikacji określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych.Legitymacje CBA – rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 29 października 2013 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.U. z 12 listopada 2013 r., poz. 1306)

Mieszkania dla młodych – art. 27 pkt 1, art. 32, art. 33 i art. 38 ustawy z 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 8 listopada 2013 r., poz. 1304)

Większość tego aktu weszła w życie 23 listopada 2013 r.

Mundury i oznaki wojskowe – rozporządzenie ministra obrony narodowej z 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 19 listopada 2013 r., poz. 1333)

Wojsko – art. 1 pkt 1 lit. a, pkt 4 lit. a tiret pierwsze – tiret trzecie, pkt 8, pkt 9 lit. b, pkt 21, pkt 23 lit. a, pkt 25, art. 2, art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 11 i art. 12 ustawy z 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 20 listopada 2013 r., poz. 1355)

Większość tego aktu weszła w życie 5 grudnia 2013 r.

Wielkość poboru – rozporządzenie Rady Ministrów z 22 października 2013 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2014 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej (Dz.U. z 25 listopada 2013 r., poz. 136)

Omówienie: Żołnierzy rezerwy i osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, a także osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, których można będzie powołać w 2014 r. do odbycia lub pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach:

●ćwiczeń wojskowych – ma być do 20 000 żołnierzy rezerwy Narodowych Sił Rezerwowych,

●ćwiczeń wojskowych – będzie do 200 żołnierzy rezerwy według stanu średniorocznego,

●okresowej służby wojskowej – przewidziano do 50 żołnierzy rezerwy według stanu średniorocznego,

●służby przygotowawczej – będzie do 2525 żołnierzy rezerwy według stanu średniorocznego (mają to być ci, którzy dotychczas nie odbywali czynnej służby wojskowej oraz osoby przeniesione do rezerwy, niebędące żołnierzami rezerwy, a także osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego).

Przez stan średnioroczny żołnierzy rezerwy oraz osób należy rozumieć przeciętną liczbę ludzi odbywających czynną służbę wojskową każdego dnia, przy założeniu równomiernego w skali roku powoływania ich i zwalniania z wojska.

Zabezpieczenie społeczne – umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, sporządzona w Kijowie 18 maja 2012 r., oraz oświadczenie rządowe z 29 października 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej tej umowy (Dz.U. z 25 listopada 2013 r., poz. 1373 i 1374)

Stosowanie umowy – porozumienie administracyjne w sprawie stosowania umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, podpisane w Kijowie 18 maja 2012 r. oraz oświadczenie rządowe z 29 października 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej tym porozumieniem sprawie mocy obowiązującej tej umowy (Dz.U. z 25 listopada 2013 r., poz. 1375 i 1376)

Podatki – ustawa z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 27 listopada 2013 r., poz. 1387)

Wyjątkiem jest art. 4 ust. 2, który szedł w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 12 grudnia 2013 r.

Omówienie: Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych reguluje również CIT:

●spółek kapitałowych w organizacji,

●spółek komandytowo-akcyjnych z siedzibą lub zarządem na terytorium Polski,

●spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika, proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Jeżeli działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w niej uznaje się za przychody z działalności gospodarczej.

Przy ustalaniu straty – w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców, nie uwzględnia się straty przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych, z wyjątkiem spółek przekształconych w inne spółki.

Jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki jej udziały (akcje) oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje), albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikom własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10 proc. wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych walorów, oraz jeżeli w wyniku nabycia:

●spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo

●spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane,

Zwiększa liczbę udziałów (akcji) w tej spółce – do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Szkoły podoficerskie – rozporządzenie ministra obrony narodowej z 25 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich (Dz.U. z 2 grudnia 2013 r., poz. 1415)

Ulgowe przejazdy nauczycieli – ustawa z 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy – Karta nauczyciela (Dz.U. z 3 grudnia 2013 r., poz. 1421)

Omówienie: Do ulgi 33 proc. przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, są uprawnieni:

●nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

●nauczyciele akademiccy.

Do ulgi 33 proc. przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnieni:

●nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

●nauczyciele akademiccy.

Regulamin rządu – uchwała nr 190 Rady Ministrów z 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 5 grudnia 2013 r., poz. 979)

Omówienie: Rada Ministrów działa na zasadzie kolegialności. Rozstrzygnięcia podejmuje na posiedzeniach. Może również procedować w trybie obiegowym, w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk. Przed wniesieniem sprawy do rozpatrzenia przez rząd jego członek uzgadnia stanowisko z innymi ministrami. Projekty dokumentów rządowych, a także wszelkie dokumenty dotyczące prac nad tymi projektami, udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowanie projektu ustawy wymaga uprzedniego przyjęcia przez Radę Ministrów jego założeń. Inaczej może się zdarzyć tylko, gdy wynika to z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów albo decyzji – albo rządu, albo premiera.

Członkowie Rady Ministrów w swoim działaniu kierują się interesem publicznym, oddzielając sprawy osobiste od obowiązków służbowych.

Członek Rady Ministrów reprezentuje w swoich wystąpieniach stanowisko zgodne z ustaleniami przyjętymi przez to gremium.

Nie może on też podejmować publicznej krytyki rządu oraz projektów wnoszonych przez innych jego członków albo decyzji podjętych przez nich w zakresie ich właściwości. Wypowiedzi publiczne członka Rady Ministrów dotyczące istotnych spraw z zakresu działania innego członka Rady Ministrów powinny być z nim uzgodnione.

Postępowanie z projektami dokumentów rządowych, czyli ustawy, aktu normatywnego Rady Ministrów, rozporządzenia prezesa Rady Ministrów lub ministra czy zarządzenia premiera obejmuje:

●opracowanie projektu,

●uzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektu,

●rozpatrzenie projektu przez komitet lub komitety właściwe do rozpatrywania określonych kategorii spraw,

●rozpatrzenie projektu przez Stały Komitet Rady Ministrów,

●rozpatrzenie projektu przez komisję prawniczą w przypadku projektu ustawy oraz projektu rozporządzenia,

●rozpatrzenie projektu przez Radę Ministrów.

Stały komitet – zarządzenie nr 86 prezesa Rady Ministrów z 28 listopada 2013 r. w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów (M.P. z 6 grudnia 2013 r., poz. 986)

Omówienie: Stały Komitet Rady Ministrów jest organem pomocniczym rządu i premiera. Zadaniem tego gremium jest inicjowanie, przygotowywanie i uzgadnianie rozstrzygnięć albo stanowisk Rady Ministrów lub prezesa Rady Ministrów w sprawach należących do zadań i kompetencji tych organów. W skład Stałego Komitetu wchodzą:

●przewodniczący powoływany i odwoływany przez premiera spośród ministrów,

●członkowie, którymi są sekretarze stanu w ministerstwach,

●nie więcej niż dwóch przedstawicieli prezesa Rady Ministrów, którymi są szef jego kancelarii lub wyznaczeni przez niego sekretarze stanu , względnie podsekretarze stanu z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wystawianie faktur VAT – Rozporządzenie ministra finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 9 grudnia 2013 r., poz. 1485)

Omówienie: Faktura dokumentująca:

●dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku powinna zawierać: datę wystawienia, numer kolejny, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług, cenę jednostkową, kwotę należności ogółem, wskazanie podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie,

●świadczenie usług zwolnionych od podatku powinna zawierać: datę wystawienia, numer kolejny, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy usług oraz ich adresy, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy, nazwę usługi, kwotę, której dokument dotyczy,

●przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawiana w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług przewozu osób: kolejami normalnotorowymi, samochodami, statkami pełnomorskimi, żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami oraz śmigłowcami powinna zawierać: numer i datę wystawienia, imię i nazwisko lub nazwę podatnika, numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi, kwotę podatku, kwotę należności ogółem.Zagraniczne dochody – rozporządzenie ministra finansów z 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 9 grudnia 2013 r., poz. 1486)

Wyjątkami są par. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie, trzecie i czwarte, które weszły w życie z dniem ogłoszenia, tj. 9 grudnia 2013 r., z mocą od 1 listopada 2013 r.

Inspekcja w Marynarce Wojennej – rozporządzenie ministra obrony narodowej z 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu inspekcyjnego dla jednostek pływających Marynarki Wojennej oraz trybu przeprowadzania przeglądów i inspekcji, a także ich rodzajów (Dz.U. z 10 grudnia 2013 r., poz. 1499)

Omówienie: Organem inspekcyjnym dla jednostek pływających Marynarki Wojennej jest dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych.

Karta podatkowa – rozporządzenie ministra finansów z 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (Dz.U. z 10 grudnia 2013 r., poz. 1501)

Substancje toksyczne – rozporządzenie ministra obrony narodowej z 20 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów (Dz.U. z 11 grudnia 2013 r., poz. 1502)

Omówienie: Minister obrony narodowej za pośrednictwem dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych sprawuje nadzór nad prowadzeniem działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów w jednostkach i komórkach organizacyjnych podporządkowanych ministrowi obrony narodowej oraz przez niego nadzorowanych, a także w przedsiębiorstwach państwowych, dla których jest on organem założycielskim.

Praca cudzoziemców – rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. z 11 grudnia 2013 r., poz. 1507)

Omówienie: Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji lub Ukrainy mogą w Polsce pracować nie dłużej niż przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12, niezależnie od liczby podmiotów powierzających im wykonywanie pracy, na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, jeżeli przed podjęciem przez cudzoziemca pracy powiatowy urząd pracy, właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, zarejestrował pisemne jego oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy temu cudzoziemcowi. Potrzebne jest w tym dokumencie określenie zawodu, miejsca wykonywania pracy, daty jej rozpoczęcia i okresu wykonywania. Określa się przy tym rodzaj umowy, wysokość wynagrodzenia brutto, informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku oraz o zapoznaniu się z przepisami związanymi z pobytem i pracą cudzoziemców.

Wojsko – rozporządzenie ministra obrony narodowej z 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu odbywania zasadniczej służby wojskowej (Dz.U. z 11 grudnia 2013 r., poz. 1509)

Omówienie: W początkowym okresie szkolenia żołnierz może być szkolony w centrach i ośrodkach oraz w wytypowanych jednostkach wojskowych. Przeniesienie żołnierza z centrum lub ośrodka szkolenia po zakończeniu szkolenia do innej jednostki wojskowej, w której będzie odbywał dalszą zasadniczą służbę wojskową, niezależnie od podporządkowania tej jednostki, następuje na podstawie rozkazu dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, dowódcy Garnizonu Warszawa lub komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej, któremu to centrum lub ośrodek podlega.

Opłata telekomunikacyjna – rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z 4 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej (Dz.U. z 11 grudnia 2013 r., poz. 1510)

Omówienie: W 2014 r. wskaźnik wynosi 0,05 proc.

Próbki do badań – rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 27 listopada 2013 r. w sprawie pobierania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych (Dz.U. z 11 grudnia 2013 r., poz. 1512)

Omówienie: W przypadku środków ochrony roślin w postaci gazowej, w tym aerozoli, próbkę do badań stanowi oryginalnie zamknięte opakowanie, w którym ten środek ochrony roślin jest wprowadzany do obrotu. Inspektor ochrony roślin i nasiennictwa właściwy ze względu na miejsce pobrania próbek do badań zapewnia niezwłoczne dostarczenie próbki do laboratorium wykonującego badania bezpośrednio albo za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłką rejestrowaną, nadaną w sposób umożliwiający uzyskanie dokumentu potwierdzającego odbiór. Laboratorium potwierdza przyjęcie próbki do badań albo stwierdza jej nieprzydatność przez dokonanie adnotacji w protokole.

Komisja wojskowa – rozporządzenie ministra obrony narodowej z 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce (Dz.U. z 12 grudnia 2013 r., poz. 1518)

Przeszkolenie absolwentów – rozporządzenie ministra obrony narodowej z 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych (Dz.U. z 12 grudnia 2013 r., poz. 1519)

Omówienie: Przeznaczenie absolwenta do odbycia przeszkolenia wojskowego polega na wstępnym określeniu dla niego specjalności wojskowej, a także rodzaju wojsk i służb. Można również określić jednostkę wojskową, w której będzie prowadzone szkolenie. Przy przeznaczeniu, w miarę możliwości, uwzględnia się wnioski absolwenta co do terminu i miejsca odbywania przeszkolenia.

Okresowa służba – rozporządzenie ministra obrony narodowej z 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz.U. z 12 grudnia 2013 r., poz. 1525)

Ewidencja wojskowa – rozporządzenie ministra obrony narodowej z 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej (Dz.U. z 12 grudnia 2013 r., poz. 1526)

Karty rejestracyjne KRK – rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 2 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień w postaci papierowej oraz szczegółowości umieszczanych w nich informacji (Dz.U. z 12 grudnia 2013 r., poz. 1528)

Omówienie: Karty rejestracyjne i zawiadomienia przesyła się za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłką poleconą, za pośrednictwem funkcjonariusza organu wysyłającego albo w inny sposób przewidziany odrębnymi przepisami prawa.

Sporządza się je pismem drukowanym. Opatruje się pieczęcią urzędową organu uprawnionego do ich sporządzania oraz wpisuje się datę sporządzenia.

Na formularzu zawiadomienia w postępowaniu karnym umieszcza się informacje o:

●odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności,

●zawieszeniu wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności,

●zamianie kary ograniczenia wolności na zastępczą karę pozbawienia wolności,

●zwolnieniu z odbycia reszty kary ograniczenia wolności,

●zamianie grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności albo na pracę społecznie użyteczną,

●wykonaniu kary,

●wykonaniu środków karnych,

●rozpoczęciu, zakończeniu i miejscu wykonywania środków zabezpieczających oraz o uchyleniu lub wykonaniu pozostałych środków zabezpieczających,

●zwolnieniu od kary pozbawienia wolności lub od kary ograniczenia wolności,

●umorzeniu postępowania wykonawczego,

●śmierci osoby, której dane osobowe zgromadzono w KRK,

●przerwie wykonania kary pozbawienia wolności,

●warunkowym zwolnieniu i odwołaniu takiego zwolnienia.

Równoważnik pieniężny – rozporządzenie ministra obrony narodowej z 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie (Dz.U. z 13 grudnia 2013 r., poz. 1531)

Stopnie wojskowe – rozporządzenie ministra obrony narodowej z 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz.U. z 13 grudnia 2013 r., poz. 1532)Ochrona jednostek wojskowych – rozporządzenie ministra obrony narodowej z 25 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez ministra obrony narodowej (Dz.U. z 13 grudnia 2013 r., poz. 1533)

Zezwolenie dla cudzoziemca – rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. z 13 grudnia 2013 r., poz. 1534)

Przydziały mobilizacyjne – rozporządzenie ministra obrony narodowej z 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką (Dz.U. z 13 grudnia 2013 r., poz. 1535)

Legitymacje agentów – rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz.U. z 13 grudnia 2013 r., poz. 1536)

Zwalczanie zanieczyszczeń – rozporządzenie Rady Ministrów z 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu (Dz.U. z 13 grudnia 2013 r., poz. 1538)

Ćwiczenia wojskowe – rozporządzenie ministra obrony narodowej z 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz.U. z 13 grudnia 2013 r., poz. 1539)

Drogi i autostrady – ustawa z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z 13 grudnia 2013 r., poz. 1543)

Kwalifikacje ochroniarza – rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 6 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony (Dz.U. z 13 grudnia 2013 r., poz. 1548)

Omówienie: Staż adaptacyjny wnioskodawca odbywa zgodnie z programem, pod nadzorem osoby wpisanej na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, którego to opiekuna wyznacza przedsiębiorca.

Pozostałości chemikaliów – rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 27 listopada 2013 r. w sprawie pobierania próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin (Dz.U. z 16 grudnia 2013 r., poz. 1549)

Omówienie: Próbki laboratoryjne umieszcza się niezwłocznie po ich pobraniu w czystym, wykonanym z obojętnych materiałów opakowaniu, które zabezpiecza je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i ubytkiem. Próbki owoców i warzyw liściastych, jeżeli jest to konieczne dla zachowania właściwości pobranego materiału, schładza się do temperatury uniemożliwiającej zmianę tych właściwości. Laboratorium wykonujące badanie potwierdza przyjęcie próbki do badań albo stwierdza jej nieprzydatność przez dokonanie odpowiedniej adnotacji na kopii protokołu pobrania próbek, którą pozostawia się w tym laboratorium.

OC ochroniarza – rozporządzenie ministra finansów z 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz.U. z 16 grudnia 2013 r., poz. 1550)

Opłaty za krew – rozporządzenie ministra zdrowia z 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2014 r. (Dz.U. z 16 grudnia 2013 r., poz. 1559)

Uznawanie kwalifikacji – rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 9 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz.U. z 16 grudnia 2013 r., poz. 1561)

Leki na zlecenie – rozporządzenie ministra zdrowia z 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 17 grudnia 2013 r., poz. 1565)

Wnioski koncesyjne – rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz.U. z 17 grudnia 2013 r., poz. 1566)

Ochrona wewnętrzna – rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 12 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz.U. z 17 grudnia 2013 r., poz. 1568)

Parametry lokalu – rozporządzenie ministra zdrowia z 12 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie (Dz.U. z 17 grudnia 2013 r., poz. 1570)

Egzaminy adwokackie – rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy ministrze sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego (Dz.U. z 18 grudnia 2013 r., poz. 1572)

Egzaminy radcowskie – rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy ministrze sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego (Dz.U. z 18 grudnia 2013 r., poz. 1573)

Krajowy rejestr odmian – rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 27 listopada 2013 r. w sprawie terminów składania wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru (Dz.U. z 18 grudnia 2013 r., poz. 1574)

Pomoc na innowacyjną gospodarkę – rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z 6 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do internetu na odcinku „ostatniej mili” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 (Dz.U. z 18 grudnia 2013 r., poz. 1575)

Komisja egzaminacyjna – rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego (Dz.U. z 18 grudnia 2013 r., poz. 1578)

Pytania testowe – rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych (Dz.U. z 18 grudnia 2013 r., poz. 1579)

Zwolnienie od akcyzy – rozporządzenie ministra finansów z 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 18 grudnia 2013 r., poz. 1580)

Ochrona terenów wojskowych – rozporządzenie ministra obrony narodowej z 11 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz.U. z 18 grudnia 2013 r., poz. 1582)

Zadania egzaminacyjne adwokatów – rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 10 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki (Dz.U. z 18 grudnia 2013 r., poz. 1583)

Zadania egzaminacyjne radców – rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 10 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski (Dz.U. z 18 grudnia 2013 r., poz. 1584)

Rejestr podziału terytorialnego – rozporządzenie Rady Ministrów z 6 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 18 grudnia 2013 r., poz. 1585)

Dysponowanie częstotliwością – rozporządzenie Rady Ministrów z 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz.U. z 18 grudnia 2013 r., poz. 1586)

Nomenklatura jednostek terytorialnych – rozporządzenie Rady Ministrów z 6 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz.U. z 18 grudnia 2013 r., poz. 1587)

Importowy VAT – rozporządzenie ministra finansów z 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz.U. z 18 grudnia 2013 r., poz. 1589)

Egzaminy na aplikację – rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego (Dz.U. z 19 grudnia 2013 r., poz. 1590)

Legitymacje służby ochrony – rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 12 grudnia 2013 r. w sprawie legitymacji wystawianych pracownikom wewnętrznej służby ochrony (Dz.U. z 19 grudnia 2013 r., poz. 1592)

Wpłata lotnicza – rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 13 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2014 r. (Dz.U. z 19 grudnia 2013 r., poz. 1595)

Omówienie: Wysokość wpłaty lotniczej na 2014 rok wynosi 11 189 045 zł.

Obszary właściwości sądów – rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 12 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U. z 19 grudnia 2013 r., poz. 1596)

Omówienie: Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim jest właściwy dla miast Skórcz i Starogard Gdański oraz gmin: Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, Skórcz, Smętowo Graniczne, Starogard Gdański i Zblewo. Sąd Rejonowy w Nowym Targu jest właściwy dla miasta Nowy Targ oraz gmin: Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko nad Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Rabka-Zdrój, Spytkowice, Szaflary i Szczawnica.

Wynagrodzenia zespołu – rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych (Dz.U. z 19 grudnia 2013 r., poz. 1600)

Omówienie: W 2014 r. podstawą ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego i członków zespołu jest przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2010 r.

Ochrona środowiska – rozporządzenie ministra obrony narodowej z 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi obrony narodowej albo przez niego nadzorowanych (Dz.U. z 20 grudnia 2013 r., poz. 1606)

Ruch drogowy – ustawa z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. z 20 grudnia 2013 r., poz. 1611)

Pomoc psychologiczna – rozporządzenie ministra obrony narodowej z 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny (Dz.U. z 20 grudnia 2013 r., poz. 1613)

Egzamin notarialny – rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego (Dz.U. z 20 grudnia 2013 r., poz. 1614)

OC rzeczoznawcy majątkowego – rozporządzenie ministra finansów z 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego (Dz.U. z 20 grudnia 2013 r., poz. 1620)