Rolnictwo – art. 15 ust. 1 pkt 4 oraz art. 53 ust. 1 pkt 5 w zakresie dotyczącym art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz.U. nr 144, poz. 1045)

Żegluga śródlądowa – art. 1 pkt 2 w zakresie dodawanych art. 47s, art. 47b, art. 47f–47i, art. 1 pkt 6 oraz art. 2 ustawy z 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 171, poz. 1057)
Finanse publiczne – art. 16 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241)
Węgorze – rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. z 2010 r. nr 104, poz. 654)
Cały akt wszedł w życie z dniem ogłoszenia, tj. 14 czerwca 2010 r., z wyjątkiem par. 1 pkt 4, mówiącego, że oczka sieci nie mogą być mniejsze niż dwudziestomilimetrowe, który wchodzi w życie 1 stycznia 2013 r.
Omówienie: Wielkość oczek sieci rybackich służących do połowu węgorzy nie może być od początku 2013 r. mniejsza niż 20 mm. Jednocześnie niedozwolony jest połów tych ryb w okresie ochronnym, czyli między 15 czerwca a 15 lipca. I jeśli czas ten rozpoczyna się lub kończy dniem ustawowo wolnym od pracy, to ulega on skróceniu.
Na wędkę wolno złapać w ciągu doby nie więcej niż dwa węgorze.
Informacje niejawne – art. 131 ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, który dotyczy art. 47b ustawy o żegludze śródlądowej mówiącego o części art. 47a ust. 2, w której dotyczy on informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228)
NIK – art. 69e–69g ustawy z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, mówiące o obsadzaniu stanowisk w NIK
Większość tej ustawy obowiązuje od 2 czerwca 2011 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 227, poz. 1482)
Ochrona środowiska – art. 1 pkt 5 w zakresie art. 4a ust. 1 pkt 7 oraz pkt 16 w zakresie rozdziału 4c ustawy z 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2010 r. nr 239, poz. 1592)
Wychowanie przedszkolne – art. 6 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011 r. nr 45, poz. 235)
Kontrola weterynaryjna – par. 1 ust. 1 pkt 3 oraz par. 2 pkt 3 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 14 marca 2011 r. w sprawie wymogów, do których kontroli jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, oraz rodzajów tej kontroli (Dz.U. z 2011 r. nr 57, poz. 295)
Uniwersytety – art. 1 pkt 83 w zakresie dotyczącym art. 105 ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 84, poz. 455)
Efektywność energetyczna – art. 12, art. 14, art. 23 ust. 3–6, art. 26, art. 27, art. 35 ust. 1 oraz art. 41 w zakresie wpływów z opłat zastępczych ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2011 r. nr 96, poz. 551)
Rachunkowość – art. 2 pkt 1 lit. b i pkt 3 oraz art. 3 pkt 1 lit. b i pkt 3 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 102, poz. 585)
Porządek w gminie – art. 1 pkt 17 w zakresie dodania art. 9x ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 2 i 3, art. 9y ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 2 i 3 oraz art. 9z ust. 1–3 ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
Większość ustawy weszła w życie 1 stycznia 2012 r., art. 9 pkt 2 – 9 sierpnia 2011 r., a art. 1 pkt 17 w zakresie dodania art. 9z ust. 4 wejdzie w życie 1 lipca 2013 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 152, poz. 897)
Żegluga śródlądowa – art. 1 pkt 3, art. 1 pkt 4 w zakresie dodawanego w art. 70 w ust. 1 pkt 3, art. 1 pkt 5 oraz art. 3 ustawy z 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2011 r. nr 168, poz. 1003)
Budżet państwa – par. 1 pkt 1 lit. l rozporządzenia ministra finansów z 29 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
Pozostała część rozporządzenia weszła w życie 1 stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 185, poz. 1098)
Sądy – art. 1 pkt 14, pkt 15 lit. a i c, pkt 21–24, pkt 25 w zakresie art. 34 pkt 4, pkt 77–79, art. 4 i art. 7 pkt 3 lit. a ustawy z 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 203, poz. 1192)
Większość ustawy weszła w życie 28 marca 2012 r., a art. 1 pkt 47–49, pkt 52, pkt 54, pkt 55, pkt 56 lit. c, pkt 57 i 58, pkt 63, pkt 69 lit. a w zakresie dodawanych par. 2d–2l, art. 2 pkt 7–9, art. 7 pkt 1–2, pkt 3 lit. b, pkt 4–5, pkt 8–11 weszły w życie 12 października 2011 r.
System oświaty – art. 1 pkt 31 lit. a w zakresie dotyczącym ust. 3 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 205, poz. 1206)
Bezpieczeństwo na wodzie – art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. nr 208, poz. 1240 )
Większość ustawy weszła w życie 1 stycznia 2012 r.
Omówienie: Od początku 2013 r. podmioty uprawnione do prowadzenia ratownictwa wodnego są dofinansowane przez wojewodów z dotacji celowych przyznawanych z budżetu państwa. A kiedy np. WOPR lub inny podmiot, który uzyskał stosowną zgodę ministra spraw wewnętrznych, organizuje i prowadzi szkolenia ratowników wodnych, może być dofinansowany przez swego ministra.
Wolontariat – art. 1 pkt 12 lit. c w zakresie dotyczącym ust. 6c–6e oraz lit. d ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw
Większość ustawy weszła w życie 3 listopada 2011 r., a art. 1 pkt 12 lit. a, b i c w zakresie dotyczącym ust. 6a i 6b weszły w życie 1 stycznia 2012 r. (Dz.U. nr 209, poz. 1244)
Dopuszczanie pojazdów do ruchu – par. 1 pkt 4 lit. a i lit. b w zakresie par. 11 ust. 2 pkt 30 lit. za i zb rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
Większość ustawy weszła w życie 1 stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 294, poz. 1737)
Recepty lekarskie – rozporządzenie ministra zdrowia z 23 grudnia 2011 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. z 2011 r. nr 294, poz. 1739)
Omówienie: Dane dotyczące przepisanych leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych obejmują:
• międzynarodową lub własną nazwę leku czy środka spożywczego specjalnego przeznaczenia lub handlową nazwę wyrobu medycznego,
• postać, w jakiej lek ma być wydany, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej postaci,
• dawkę leku, jeżeli występuje w więcej niż jednej dawce,
• ilość leku, a w przypadku leku recepturowego nazwę i ilość surowców farmaceutycznych, które mają być użyte do jego sporządzenia,
• sposób dawkowania w przypadku przepisania m.in. leku gotowego, który zawiera środek odurzający lub substancję psychotropową,
• odpłatność oznaczoną:
– B – dla leku, środka spożywczego specjalnego
przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego
wydawanego bezpłatnie,
– R – dla leku wydawanego za odpłatnością ryczałtową,
– 30 proc. – dla preparatów wydawanych za odpłatnością 30 proc. limitu finansowania,
– 50 proc. – dla leku wydawanego za odpłatnością 50 proc. limitu finansowania,
– 100 proc. – dla leku wydawanego za pełną odpłatnością.
Lekarz może zapisać jednemu pacjentowi jednorazowo nie więcej niż;
• dwa najmniejsze opakowania leku określone w wykazach refundowanych leków w przypadku recept na refundowane leki, 100 sztuk strzykawek do insuliny wraz z igłami, 100 sztuk pasków diagnostycznych, doustny środek antykoncepcyjny na 6 miesięcy – bez podawania na recepcie sposobu dawkowania;
• ilość leku niezbędną nawet do 90-dniowego stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania, jeżeli na recepcie podał sposób dawkowania.Koszty postępowania – rozporządzenie ministra zdrowia z 23 grudnia 2011 r. w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (Dz.U. z 2011 r. nr 294, poz. 1740)
Rejestry zakażeń – rozporządzenie ministra zdrowia z 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala (Dz.U. z 2011 r. nr 294, poz. 1741)
Informacje apteczne – rozporządzenie ministra zdrowia z 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.U. z 2011 r. nr 294, poz. 1742)
Rejestr PESEL – rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz.U z 2012 r., poz. 74)
Wejdzie w życie 1 stycznia 2013 r.
Omówienie: O nadaniu lub zmianie numeru PESEL minister właściwy do spraw wewnętrznych niezwłocznie informuje organ, który wystąpił o nadanie lub zmianę numeru PESEL. Sporządzenie nowego aktu urodzenia w wyniku adopcji skutkuje nadaniem nowego PESEL-u i usunięciem z tego rejestru oraz z rejestrów mieszkańców prowadzonych przez organy gmin właściwe ze względu na aktualne lub poprzednie miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy danych przysposobionego sprzed przysposobienia.
Dowody osobiste – rozporządzenie Rady Ministrów z 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 75)
Przekazywanie danych – rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 23 lutego 2012 r. w sprawie trybu i terminów przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi (Dz.U. z 20 marca 2012 r., poz. 294)
Omówienie: Przez rejestry centralne rozumie się:
• centralną ewidencję wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych, czyli CEWiUDP (w zakresie gromadzenia danych dotyczących paszportów),
• centralny rejestr danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego, czyli CRDoNiUOP,
• ogólnokrajową ewidencję wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, czyli OEWiUDO.
Przekazywanie danych między rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi odbywa się w sposób zapewniający ochronę danych osobowych i uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Dzieje się to w czasie rzeczywistym, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych.
Rezerwa oświatowa – ustawa z 2 marca 2012 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 30 marca 2012 r., poz. 354)
Rejestry danych – rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz.U. z 29 marca 2012 r., poz. 347)
Omówienie: Rejestracji danych w rejestrze PESEL dokonuje się – co do zasady – bezpośrednio, w trybie teletransmisji. Rejestr PESEL przekazuje zwrotnie potwierdzenie zarejestrowania tych danych. Przekazywanie danych z rejestru PESEL do rejestrów mieszkańców następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch dni roboczych. Właściwość rejestru ustala się, uwzględniając aktualne miejsce zameldowania na pobyt stały i czasowy osoby. W razie braku stałego meldunku wpis następuje do rejestrów mieszkańców właściwych ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały osoby. Imiona i nazwisko cudzoziemca urodzonego w Polsce są zapisywane w rejestrze PESEL i w rejestrach mieszkańców, a także w rejestrach zamieszkania cudzoziemców – zgodnie z pisownią wynikającą z aktu urodzenia.
Rozkłady jazdy – par. 11 ust. 1 pkt 3, par. 13 ust. 3, par. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a i ust. 4–6 rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. z 25 kwietnia 2012 r., poz. 451)
Opłaty za aplikację komorniczą – rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 9 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów komorniczych na pokrycie kosztów szkolenia (Dz.U. z 18 maja 2012 r., poz. 541)
Meldunki wojskowych – rozporządzenie Rady Ministrów z 24 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą (Dz.U. z 18 maja 2012 r., poz. 544 )
Funkcjonariusze inwalidzi – rozporządzenie ministra obrony narodowej z 15 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U. z 21 maja 2012 r., poz. 558)
Koniec NFI – ustawa z 30 marca 2012 r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 29 maja 2012 r., poz. 596)
Omówienie: W ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie tej ustawy spółki utworzone na podstawie ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji dokonają zmiany firmy tak, że nowa firma nie będzie zawierała oznaczenia (Narodowy Fundusz Inwestycyjny lub skrótu NFI). Powinny one również zgłosić tę zmianę we właściwym sądzie rejestrowym.
Emerytury i renty – ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 6 czerwca 2012 r., poz. 637)
Omówienie: Wiek emerytalny dla kobiet urodzonych po 30 września 1953 r. będzie wynosił co najmniej 67 lat.
Jeżeli uprawnionemu do renty z tytułu niezdolności do pracy przez co najmniej 5 lat poprzedzających badanie lekarskie brakuje mniej niż 5 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, w przypadku dalszego stwierdzenia niezdolności do pracy, orzeka się niezdolność do pracy do osiągnięcia tego wieku.
Podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego.
Ubezpieczonym, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego określonego, przysługuje emerytura częściowa, jeżeli spełnili łącznie takie oto warunki:
• mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn,
• skończyli co najmniej 62 lata w przypadku kobiet i co najmniej 65 lat, gdy chodzi o mężczyzn.
Wysokość emerytury częściowej wynosi 50 proc. emerytury i nie podlega podwyższeniu do kwoty najniższej emerytury.
Dzienniki urzędowe – rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 4 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzorów graficznych winiet dzienników urzędowych (Dz.U. z 8 czerwca 2012 r., poz. 639)
Emerytury żołnierzy – ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 14 czerwca 2012 r., poz. 664)
Wyjątkiem są przepisy art. 18i ustawy zmienianej w art. 1 i art. 18h ustawy zmienianej w art. 2, które wchodzą w życie 1 stycznia 2025 r.
Granice gmin – rozporządzenie Rady Ministrów z 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedziby władz gminy (Dz.U. z 31 lipca 2012 r., poz. 873)
Administracja rządowa – ustawa z 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 22 sierpnia 2012 r., poz. 951)
Wyjątkiem są art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 2 oraz art. 57 ust. 2 i 3, które weszły w życie następnego dnia po ogłoszeniu, tj. 23 sierpnia 2012 r.
Cena krwi – rozporządzenie ministra zdrowia z 13 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2013 r. (Dz.U. z 24 sierpnia 2012 r., poz. 958)System oświaty – art. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b – e ustawy z 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 30 sierpnia 2012 r., poz. 979)
Większość ustawy weszła w życie 31 sierpnia 2012 r.
Niezbędne wyposażenie:
• par. 53 ust. 1 rozporządzenia ministra infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. nr 32, poz. 262 ze zm.) w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w zakresie, który dotyczy wózka rowerowego,
• par. 53 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia ministra infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. nr 32, poz. 262 ze zm.) w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w zakresie, który dotyczy roweru,
• par. 53 ust. 1b rozporządzenia ministra infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. nr 32, poz. 262, ze zm.) w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,
• par. 56 ust. 1 pkt 2 1b rozporządzenia ministra infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. nr 32, poz. 262, ze zm.) w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem w zakresie, jaki dotyczy roweru i wózka rowerowego
określone w rozporządzeniu ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 3 sierpnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 7 września 2012 r., poz. 997)
Pasze – ustawa z 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o paszach (Dz.U. z 12 września 2012 r., poz. 1007)
Świadczenia zdrowotne – ustawa z 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 13 września 2012 r., poz. 1016)
Omówienie: Dokument elektroniczny potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zawiera imię i nazwisko, numer PESEL świadczeniobiorcy, a także informację (według stanu na dzień sporządzenia dokumentu) o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Jeżeli jednak osoba ubezpieczona nie ma takiego dokumentu, może po to, żeby się leczyć bez ponoszenia dodatkowych kosztów, okazać inny dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Jeśli go jednak nie posiada, wolno jej złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym jej prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.
W tego rodzaju oświadczeniu potrzebna jest klauzula: „Posiadam prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”.
Oświadczenie zawiera poza tym imię i nazwisko, adres zamieszkania, wskazanie podstawy prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, PESEL i wskazanie dokumentu, na podstawie którego świadczeniodawca potwierdził tożsamość świadczeniobiorcy. Świadczeniodawca albo niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona potwierdza podpisem na oświadczeniu dane identyfikujące dokument, na podstawie którego potwierdzono tożsamość. W przypadku małoletnich pacjentów i innych osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych oświadczenie składa jej przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny lub faktyczny.
Minimalne wynagrodzenie – rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz.U. z 17 września 2012 r., poz. 1026)
Omówienie: W 2013 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 1600 zł.
Klasyfikacja budżetowa – rozporządzenie ministra finansów z 14 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz.U. z 20 września 2012 r. poz. 1046)
Dokumenty wywiadu – rozporządzenie ministra obrony narodowej z 17 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U. z 25 września 2012 r., poz. 1062)
Legitymacje kontrwywiadu – rozporządzenie ministra obrony narodowej z 17 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz.U. z 27 września 2012 r., poz. 1073)
Drogi krajowe – rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 25 września 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (Dz.U. z 27 września 2012 r., poz. 1076)
Pozbawienie kategorii – rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 25 września 2012 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych (Dz.U. z 27 września 2012 r., poz. 1077)
Oznaczanie pacjentów – rozporządzenie ministra zdrowia z 20 września 2012 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku (Dz.U. z 4 października 2012 r., poz. 1098)
Omówienie: Pacjenta zaopatruje się w znak identyfikacyjny przy przyjęciu do szpitala, po ustaleniu jego tożsamości. Osobę, której tożsamości nie można ustalić przy przyjęciu do szpitala, zaopatruje się w znak identyfikacyjny z oznaczeniem „NN” i numerem, co ma pozwolić na identyfikację pacjenta do czasu ustalenia jego tożsamości. Tego, kto potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, zaopatruje się w znak identyfikacyjny niezwłocznie po zabiegu. Noworodka urodzonego w szpitalu zaopatruje się w znak identyfikacyjny niezwłocznie po narodzinach, w obecności matki lub osoby bliskiej obecnej przy porodzie.
Znak identyfikacyjny umieszcza się na opasce lub na zdjęciu. Fotografuje się – za zgodą matki – dziecko, które nie ukończyło sześciu lat, jeżeli niemożliwe jest założenie mu opaski. Zdjęcie umieszcza w widocznym miejscu na łóżku dziecka albo na inkubatorze, na którym umieszcza się znak identyfikacyjny.
Opaskę zakłada się na nadgarstek pacjenta, a gdy jest to niemożliwe albo niewskazane, to na kostkę nogi.
Noworodkom opaski zakłada się na oba nadgarstki albo na obie kostki nóg, albo na nadgarstek i kostkę nogi.
Zniesienie sądów rejonowych – rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 5 października 2012 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych (Dz.U. z 11 października 2012 r., poz. 1121)
Omówienie: Minister sprawiedliwości zniósł 79 sądów rejonowych.
Monitor Sądowy i Gospodarczy – rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 10 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U. z 22 października 2012 r., poz. 1143)
Omówienie: Ogłoszenia i obwieszczenia przeznaczone do zamieszczenia w monitorze są przyjmowane oraz przekazywane do Ministerstwa Sprawiedliwości za pośrednictwem sekretariatów sądów rejonowych, których wykaz określa załącznik do rozporządzenia, lub sekretariatów sądów prowadzących postępowanie w sprawie, jeżeli sąd postanowił o opublikowaniu ogłoszenia, lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez osobę, której został przydzielony unikalny adres internetowy (konto użytkownika) powiązany z niepowtarzalną nazwą i hasłem oraz ważnym kwalifikowanym certyfikatem użytkownika (zarejestrowany użytkownik). Opłaty za ich zamieszczenie uiszcza się z góry, na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości.
Opłata za ogłoszenie publikowane w toku postępowania sądowego oraz za ogłoszenie sprawozdania finansowego w przypadkach przewidzianych w ustawie o rachunkowości jest stała i wynosi 500 zł.Kredyt konsumencki – ustawa z 14 września 2012 r. o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 30 października 2012 r., poz. 1193)
Wyjątkiem jest art. 2, który wszedł w życie 14 listopada 2012 r.
Omówienie: W celu obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kredytu konsumenckiego należy przyjąć dodatkowe założenia:
• jeżeli umowa daje konsumentowi swobodę dokonywania wypłat, przyjmuje się, że całkowita kwota kredytu została wypłacona od razu i w całości,
• jeżeli umowa w zasadzie daje konsumentowi swobodę wypłat, ale przewiduje różne sposoby ich dokonywania, wprowadza ograniczenia kwotowe lub czasowe dotyczące kredytu, to przyjmuje się, że kwota kredytu została wypłacona w najwcześniejszym przewidzianym w umowie terminie i zgodnie z tymi limitami wypłat,
• jeżeli umowa przewiduje różne sposoby dokonywania wypłat z zastosowaniem różnych opłat lub różnych stóp oprocentowania kredytu, przyjmuje się, że całkowita jego kwota jest wypłacana z zastosowaniem najwyższej możliwej opłaty i stopy oprocentowania mających zastosowanie do najbardziej rozpowszechnionych mechanizmów w danym rodzaju umowy o kredyt,
• w przypadku kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym przyjmuje się, że całkowita pożyczona kwota została wypłacona w całości i na cały okres obowiązywania umowy o kredyt; jeśli natomiast okres, na jaki udzielono kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym nie jest znany, obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania dokonuje się przy założeniu, że czas kredytu wynosi trzy miesiące,
• w przypadku kredytu, innego niż w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, podlegającego pełnej spłacie w ciągu jakiegoś okresu lub po jego zakończeniu i w ramach którego, po dokonaniu spłaty istnieje możliwość dokonania ponownej wypłaty, gdy umowa o kredyt została zawarta na czas nieokreślony, to zakłada się, że:
– kredytu udziela się na jeden rok, począwszy od pierwszej wypłaty, a płatność końcowa dokonana przez konsumenta pokrywa ewentualny kapitał pozostający do spłaty, ewentualne odsetki i inne opłaty,
– kapitał spłacany jest przez konsumenta w równych ratach miesięcznych, przy czym pierwsza wnoszona jest po miesiącu od daty pierwszej wypłaty; w przypadkach gdy spłata kapitału
musi nastąpić w całości, w jednej płatności, w ramach każdorazowego okresu płatności, zakłada się, że kolejne wypłaty i spłaty całego kapitału przez konsumenta następują w ciągu jednego roku. Odsetki i inne opłaty stosuje się odpowiednio do tych wypłat i spłat kapitału oraz zgodnie z ustaleniami umowy o kredyt,
• w przypadku umowy o kredyt inny niż w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym
– jeżeli nie można ustalić terminu lub kwoty spłaty kapitału, do której zobowiązany jest konsument, zakłada się, że spłaty dokonano w najwcześniejszym terminie przewidzianym w umowie o kredyt, z zastosowaniem najniższej kwoty przewidzianej w umowie,
– jeżeli data zawarcia umowy o kredyt nie jest znana, zakłada się, że dzień pierwszej wypłaty to dzień ustalony na podstawie najmniejszego odstępu czasu między tym dniem a datą pierwszej płatności, do której zobowiązany jest konsument,
• jeżeli na podstawie umowy o kredyt nie można ustalić terminu lub kwoty płatności, do której zobowiązany jest konsument, zakłada się, że płatności dokonano zgodnie z terminami i warunkami wymaganymi przez kredytodawcę; jeśli natomiast i te nie są znane, zakłada się, że:
– odsetki podlegają zapłacie wraz ze spłatą kapitału,
– inna opłata wyrażona w pojedynczej kwocie podlega zapłacie w dniu zawarcia umowy o kredyt,
– opłaty inne niż odsetki wyrażone jako szereg płatności podlegają zapłacie w regularnych odstępach czasu,
począwszy od daty pierwszej spłaty kapitału, przy czym gdy kwoty takich płatności nie są znane, zakłada się, że kwoty te są jednakowe,
– płatność końcowa pokrywa ewentualny kapitał pozostający do spłaty, ewentualne odsetki i inne opłaty,
• jeżeli maksymalny pułap kredytu nie został ustalony, przyjmuje się, że wynosi on w walucie polskiej równowartość 1500 euro, ustaloną z zastosowaniem średniego kursu NBP z dnia obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania,
• jeżeli dla danego okresu lub dla danej kwoty oferuje się różne stopy oprocentowania kredytu i różną wysokość opłat, za stopę oprocentowania kredytu i opłaty w całym okresie obowiązywania umowy o kredyt przyjmuje się najwyższą stopę i najwyższe opłaty.
Koszty pobierania organów – rozporządzenie ministra zdrowia z 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów (Dz.U. z 6 listopada 2012 r., poz. 1215)
Wyjątkiem są przepisy par. 1 pkt 7 lit. a, b i d, które wchodzą w życie 1 stycznia 2014 r.
Omówienie: Koszty zabiegu pobrania narządu lub narządów ponoszone przez podmiot leczniczy, który pobrał narząd lub narządy albo wysłał zespół lekarsko-pielęgniarski do ich pobrania, ustala się, biorąc pod uwagę koszty:
• organizacji, transportu, ubezpieczenia i wynagrodzeń zespołu lekarsko-pielęgniarskiego wykonującego zabieg albo wysłanego do zabiegu pobrania narządu lub narządów,
• produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materiałów niezbędnych do pobrania narządu lub narządów i ich zabezpieczenia na okres transportu,
• transportu narządu lub narządów z podmiotu leczniczego, w którym pobrano narząd lub narządy, do podmiotu leczniczego, w którym dokonuje się przeszczepienia tego narządu lub narządów.
Osobowe koszty pobrania narządów związane z czynnościami podmiotu leczniczego wynoszą 1850,00 zł. 3350,00 to koszty materiałowe.
Statut dyrekcji – zarządzenie nr 91 prezesa Rady Ministrów z 26 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (M.P. z 5 listopada 2012 r., poz. 821)
Zniesienie sądów – rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U. z 8 listopada 2012 r., poz. 1223)
Omówienie: Minister zniósł 79 najmniejszych sądów rejonowych. Znikają sądy o limicie etatów do dziewięciu sędziów. W wyniku połączenia powstają sądy liczące co najmniej 12 sędziów.
Informacje dla pograniczników – rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 24 października 2012 r. w sprawie wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących przekazywania Straży Granicznej informacji przez przewoźników lotniczych (Dz.U. z 15 listopada 2012 r., poz. 1249)
Omówienie: Przewoźnik lotniczy przekazuje informację API za pośrednictwem lotniczej sieci telekomunikacyjnej obejmującej lotniczą łączność administracyjną (Aeronautical Telecommunication Network) na adres sieci wskazany przez właściwego komendanta placówki Straży Granicznej.
Linia lotnicza, która nie przekazuje informacji API w ten sposób, przesyła ją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez komendanta placówki Straży Granicznej:
• przez bezpieczne łącze internetowe zapewniające poufność przekazywanych informacji,
• stosując wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych.
Komendant, który tę informację otrzymał, przekazuje:
• zwrotnie potwierdzenie jej otrzymania lub
• zawiadomienie, że informacja API dotarła w postaci uniemożliwiającej jej odczytanie lub w formacie niezgodnym
z ustalonym.Świadczenia rodzinne – ustawa z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 15 listopada 2012 r., poz. 1255)
Omówienie: Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922,00 zł. Kwota ta oraz wysokość świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Trójstronna Komisja do spraw Społeczno-Gospodarczych po otrzymaniu propozycji i informacji Rady Ministrów uzgadnia wysokość kwot, przy których przysługuje zapomoga, i wysokość świadczeń rodzinnych. Czyni to do 15 czerwca danego roku kalendarzowego. Rada Ministrów ustala obie te wartości w rozporządzeniu, do 15 sierpnia danego roku, na poziomie nie niższym, niż wynika to z propozycji.
Normy szacunkowe – rozporządzenie ministra finansów z 13 listopada 2012 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. z 20 listopada 2012 r., poz. 1272)
PIT – ustawa z 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 20 listopada 2012 r., poz. 1278)
Omówienie: Koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Odliczenie wydatków na internet (w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 760 zł) przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.
Egzaminy kierowców – par. 1 pkt 5–9 i pkt 11 rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 13 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz.U. z 26 listopada 2012 r., poz. 1297)
Sądy e-wieczystoksiegowe – rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 29 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym (Dz.U. z 30 listopada 2012 r., poz. 1341)
Ułatwienia dla przedsiębiorców – ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 30 listopada 2012 r., poz. 1342)
Omówienie: Do przychodów finansującego zalicza się opłaty uzyskane z tytułu wszystkich umów leasingu przez niego zawartych, a dotyczących tego samego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, w części przewyższającej spłatę wartości początkowej. Jeżeli przedmiotem umowy leasingu zawartej na czas oznaczony są grunty lub prawo wieczystego użytkowania, a suma ustalonych w niej opłat odpowiada co najmniej wartości gruntów lub prawa wieczystego użytkowania równej wydatkom na ich nabycie, to do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat ustalonych w tej umowie, ponoszonych przez korzystającego w podstawowym okresie tej umowy z tytułu używania przedmiotu umowy.
W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury czy rachunku, a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia takiego dokumentu, to kwoty wynikającej np. z umowy, i nieuregulowania tej należności w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności, podatnik powinien zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. Jeśli natomiast termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów dokonuje się z upływem 90 dni od daty ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie. Jeśli natomiast po dokonaniu zmniejszenia zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w tym samym w miesiącu zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia.
Sprawy gospodarcze – rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 29 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U. z 30 listopada 2012 r., poz. 1343)
Prowadzenie ksiąg wieczystych – rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 29 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz.U. z 30 listopada 2012 r., poz. 1344)
Migracja ksiąg – rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 29 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz.U. z 30 listopada 2012 r., poz. 1345)
Sądy lustracyjne – rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 29 listopada 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z właściwości innych sądów okręgowych (Dz.U. z 30 listopada 2012 r., poz. 1346)
Właściwość sądów – rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz.U. z 30 listopada 2012 r., poz. 1347)
E-postępowanie upominawcze – rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 29 listopada 2012 r. w sprawie przekazania rozpoznawania spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym (Dz.U. z 30 listopada 2012 r., poz. 1348)
Omówienie: Sądowi Rejonowemu Lublin-Zachód w Lublinie przekazano rozpoznawanie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym z właściwości innych sądów rejonowych.
Sądy rodzinne – rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 29 listopada 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw należących do właściwości wydziałów rodzinnych i nieletnich z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (Dz.U. z 30 listopada 2012 r., poz. 1349)
Sądy pracy – rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 29 listopada 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (Dz.U. z 30 listopada 2012 r., poz. 1350)
Wojsko – rozporządzenie ministra obrony narodowej z 22 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby (Dz.U. z 6 grudnia 2012 r., poz. 1366)
Obrona państwa – rozporządzenie Rady Ministrów z 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2013 r. na rzecz obrony państwa (Dz.U. z 10 grudnia 2012 r., poz. 1379)
Omówienie: W 2013 r. limity świadczeń rzeczowych na rzecz obrony państwa wynoszą nie więcej niż:
• 400 nieruchomości (budynków lub ich części) – na potrzeby organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego wykonujących zadania związane z prowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
• 90 samochodów oraz 30 przyczep i 30 maszyn wraz z niezbędnym wyposażeniem – na potrzeby jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących zadania związane ze zwalczaniem klęsk żywiołowych i likwidacją ich skutków.
Zwolnienie z kas – rozporządzenie ministra finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 11 grudnia 2012 r., poz. 1382)
Omówienie: 48 rodzajów czynności minister finansów zwolnił z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych. Ułatwienie to nie powinno jednak trwać dłużej niż do 31 grudnia 2014 r.
W przypadku podatników świadczących usługi związane z krótkotrwałym zakwaterowaniem (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych), tych, którzy zajmują się wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi czy obsługą rynku nieruchomości, zwolnienie to jest stosowane, jeżeli w całości zostaną dokumentowane fakturą.
W przypadku podatników rozpoczynających w pierwszej połowie 2013 r. albo w pierwszej połowie 2014 r. świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, warunek, by wszystko zostało udokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę, i żeby liczba tego rodzaju świadczonych usług w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, zaś liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20, uznaje się za spełniony, jeżeli liczba świadczonych usług do końca tego roku nie przekroczy 50, a liczba odbiorców będzie mniejsza niż 20. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się wobec podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia.
Statut Agencji Wywiadu – zarządzenie nr 105 prezesa Rady Ministrów z 3 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu (M.P. z 11 grudnia 2012 r., poz. 935)
Wałbrzych – rozporządzenie Rady Ministrów z 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 12 grudnia 2012 r., poz. 1389)
Jednostki terytorialne – rozporządzenie Rady Ministrów z 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz.U. z 12 grudnia 2012 r., poz. 1390)
Zakłady poprawcze – rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 6 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U. z 12 grudnia 2012 r., poz. 1392)
Omówienie: W przypadkach uzasadnionych względami wychowawczymi lub organizacyjnymi minister sprawiedliwości – na wniosek dyrektora zakładu poprawczego – może okresowo, nie dłużej jednak niż na 6 miesięcy, zwiększyć liczbę wychowanków w grupie i oddziale szkolnym. Nie może jednak dokooptować więcej niż 3 wychowanków, z zachowaniem liczby grup w zakładzie. Arkusz organizacji pracy dyrektor zakładu opracowuje przy współpracy z nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze. Następnie przedkłada go do zatwierdzenia wraz – z akceptacją prezesa sądu okręgowego – ministrowi sprawiedliwości. Musi to zrobić do 31 maja każdego roku.
W przypadku wydania orzeczenia o umieszczeniu nieletniego w schronisku, Ministerstwo Sprawiedliwości niezwłocznie, czyli w ciągu 72 godzin, na ustny lub pisemny wniosek sędziego, wskazuje placówkę, w której nieletni ma zostać umieszczony. Powinno to być schronisko położone najbliżej miejsca stałego zamieszkania dziecka, chyba że ze względów wychowawczych lub organizacyjnych jest to niemożliwe. Tuż po wskazaniu schroniska, w którym ma zostać umieszczony nieletni, sędzia zwraca się do rodziców, względnie opiekunów, albo do Policji o doprowadzenie nieletniego do właściwego miejsca. Jeśliby natomiast przyjęcie nieletniego spowodowało przekroczenie limitu miejsc w schronisku, jego dyrektor przyjmuje nieletniego i zawiadamia Ministerstwo Sprawiedliwości.
Minister transportu – rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 3 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (Dz.U. z 12 grudnia 2012 r., poz. 1396)
Ewidencja ludności – art. 1 pkt 23 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
Większość tego aktu weszła w życie 31 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 14 grudnia 2012 r., poz. 1407)
Omówienie: Każdy, kto przebywa na terytorium Polski, musi zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu od przybycia do tego miejsca. Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i tylko potwierdza pobyt w tym lokalu. Przy zameldowaniu na pobyt stały osoba zgłaszająca przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Okazuje też dokument, z którego wynika tytuł prawny do lokalu. Może nim być przede wszystkim umowa, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu. Do potwierdzenia pobytu używa się formularza meldunkowego w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
Ewidencja ludności polega na rejestracji danych o miejscu pobytu osób, urodzeniach, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i nazwisk oraz o zgonach. Przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego należy przedstawić dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości. Osoba niepełnoletnia, nieposiadająca dokumentu stwierdzającego tożsamość, przedstawia skrócony odpis aktu urodzenia. Zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, wymeldować czy zgłosić wyjazd za granicę oraz powrót można przez pełnomocnika. Ten powinien legitymować się pełnomocnictwem pisemnym lub zgłoszonym do protokołu. Musi również wylegitymować się.Mniej polskich produkcji – rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 6 grudnia 2012 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich oraz w programie radiowym utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim (Dz.U. z 14 grudnia 2012 r., poz. 1411)
Omówienie: Nadawca telewizyjny (z wyjątkiem wyspecjalizowanych w nadawaniu programów dla dzieci lub dla mniejszości etnicznych) w pierwszym roku rozpowszechniania programu telewizyjnego przeznacza:
• co najmniej 25 proc. kwartalnego czasu nadawania na audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów,
• co najmniej 40 proc. kwartalnego czasu nadawania programu na audycje europejskie, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów.
Nadawca programu telewizyjnego przeznaczonego dla mniejszości narodowej i etnicznej, a także dla społeczności posługującej się językiem regionalnym, lub nadawca programu telewizyjnego rozpowszechnianego wyłącznie w systemach teleinformatycznych przeznacza co najmniej:
• 10 proc. kwartalnego czasu nadawania programu na audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji,
• 15 proc. kwartalnego czasu nadawania programu na audycje europejskie, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów.
Statut ministerstwa – zarządzenie nr 107 prezesa Rady Ministrów z 10 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego (M.P. z 14 grudnia 2012 r., poz. 971)
Doradztwo rolnicze – art. 1 pkt 3 ustawy z 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 17 grudnia 2012 r., poz. 1414)
Większość tego aktu wejdzie w życie 2 stycznia 2013 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 3, który wchodzi w życie 1 stycznia 2013 r.
Kontrola skarbowa – rozporządzenie ministra finansów z 6 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej (Dz.U. z 17 grudnia 2012 r., poz. 1416)
Właściwość prokuratur – rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 7 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. z 17 grudnia 2012 r., poz. 1417)
Dyrektor sądu – rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 6 grudnia 2012 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora sądu albo zastępcy dyrektora sądu (Dz.U. z 18 grudnia 2012 r., poz. 1418)
Omówienie: Termin do składania dokumentów nie może być krótszy niż 14 dni od opublikowania ogłoszenia o konkursie.
Przewodniczący komisji zawiadamia na piśmie – za potwierdzeniem odbioru – członków komisji i kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu. Czyni to co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą.
Konkurs składa się z trzech etapów, w których:
• oceniana jest wiedza kandydatów na podstawie pisemnego testu (muszą wykazać się znajomością przepisów prawa dotyczących finansów publicznych, prawa pracy oraz organizacji i funkcjonowania sądów),
• oceniane są predyspozycje i umiejętności kandydatów na podstawie pisemnego testu psychologicznego,
• także na piśmie kandydaci przedstawiają koncepcję działania na stanowisku, o które się ubiegają. W trzecim etapie prowadzone są również rozmowy kwalifikacyjne.
Uchwałę o wyniku i dokumentację z przebiegu egzaminu komisja przekazuje prezesowi sądu w terminie 7 dni.
Diagności laboratoryjni – rozporządzenie ministra zdrowia z 11 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym (Dz.U. z 18 grudnia 2012 r., poz. 1420)
Oświadczenia o prawie – rozporządzenie ministra zdrowia z 11 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 18 grudnia 2012 r., poz. 1421)
Świadczenia gwarantowane – lp. 6 załącznika do rozporządzenie ministra zdrowia z 6 grudnia 2012 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. z 18 grudnia 2012 r., poz. 1422)
Pozostała cześć aktu weszła w życie 19 grudnia 2012 r., z mocą od 1 lipca 2012 r.
Omówienie: Część załącznika obowiązująca od nowego roku dotyczy leczenia dzieci w śpiączce. Program ich dotyczący obejmuje kompleksowy sposób postępowania zgodnie z zaleceniami zespołu terapeutycznego i obejmuje:
• świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy i pielęgniarki,
• badania zlecone przez lekarza,
• leczenie farmakologiczne,
• leczenie bólu,
• leczenie spastyczności przy zastosowaniu toksyny otulinowej,
• leczenie innych objawów somatycznych,
• opiekę psychologiczną nad chorym dzieckiem i jego rodziną,
• rehabilitację,
• zapobieganie powikłaniom,
• żywienie dojelitowe i pozajelitowe,
• zaopatrzenie w wyroby medyczne i środki pomocnicze.
Weterynarze na granicy – rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 10 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii (Dz.U. z 18 grudnia 2012 r., poz. 1423)
Opłata za aplikację –rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 10 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską (Dz.U. z 18 grudnia 2012 r., poz. 1427)
Omówienie: Opłata roczna za aplikację radcowską jest równa 3,1-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, w wysokości obowiązującej w dniu rozpoczęcia roku szkoleniowego.
Przechowywanie faktur – rozporządzenie ministra finansów z 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 18 grudnia 2012 r., poz. 1428)
Omówienie: Faktury, do których nie mają zastosowania zwolnienia z VAT, może wystawiać w imieniu i na rzecz podatnika również upoważniona przez niego osoba trzecia, w szczególności jego przedstawiciel podatkowy.
A kiedy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej za pomocą kasy rejestrującej, do egzemplarza pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż. Kiedy natomiast faktura przesłana w formie elektronicznej dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy fiskalnej, to podatnik zostawia w dokumentacji paragon dotyczący tej sprzedaży z danymi identyfikującymi tę fakturę.
Faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostaje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik – sprzedawca.
Podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Podatnicy z siedzibą w Polsce muszą przechowywać faktury w kraju.
Rachunkowość UFG – rozporządzenie ministra finansów z 13 grudnia 2012 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz.U. z 20 grudnia 2012 r., poz. 1442)
Wyjątkiem są par. 32 i par. 33, które weszły w życie 21 grudnia 2012 r.
Telekomunikacja – art. 1 pkt 130 oraz pkt 131 ustawy z 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 21 grudnia 2012 r., poz. 1445)
Większość ustawy wejdzie w życie 21 stycznia 2013 r., natomiast:
• art. 1 pkt 50, wejdzie w życie 22 czerwca 2013 r.,
• art. 1 pkt 54 lit. d, pkt 105, pkt 122, pkt 123 w zakresie art. 174a i art. 174d, pkt 125 oraz pkt 126 wejdą w życie 22 marca 2013 r.,
• art. 1 pkt 59 w zakresie art. 77 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 wejdą w życie 1 stycznia 2015 r.,
• art. 10 wejdzie w życie 22 grudnia 2013 r.
Przekazywanie danych – rozporządzenie ministra zdrowia z 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego (Dz.U. z 21 grudnia 2012 r., poz. 1446)
Wyjątkiem są par. 5 pkt 2 lit. b, par. 9 pkt 7, par. 10 ust. 1 pkt 4 oraz par. 11 pkt 9, które wejdą w życie 1 stycznia 2015 r.
Korekta podatkowa – rozporządzenie ministra finansów z 14 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (Dz.U. z 21 grudnia 2012 r., poz. 1451)
Rozwój zawodowy – rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 20 grudnia 2012 r. w sprawie oceny pracy i opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego (Dz.U. z 24 grudnia 2012 r., poz. 1455)
Fundusz Pracy –rozporządzenie Rady Ministrów z 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz.U. z 24 grudnia 2012 r., poz. 1457)
Urządzenia dozoru technicznego –rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 27 grudnia 2012 r., poz. 1468)
Omówienie: Dozór techniczny tego rodzaju nie zajmuje się urządzeniami w elektrowniach jądrowych.
Przejścia graniczne – rozporządzenie Rady Ministrów z 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia (Dz.U. z 28 grudnia 2012 r., poz. 1473)
Dodatkowe przejścia –rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 13 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych (Dz.U. z 28 grudnia 2012 r., poz. 1474)
Inwestycje sądów – rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U. z 28 grudnia 2012 r., poz. 1476)
Kontrwywiad wojskowy – rozporządzenie ministra obrony narodowej z 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz.U. z 28 grudnia 2012 r., poz. 1477)
Egzamin notarialny – rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 14 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie notarialnym (Dz.U. z 28 grudnia 2012 r., poz. 1478)