Pytanie zadał współwłaściciel działki rolnej, który odziedziczył udział w nieruchomości. Spadkodawcy – małżeństwo rolników – wydzierżawili ją jeszcze w 1973 r. innym rolnikom. Dzierżawcy opłacali wprawdzie podatek rolny, ale po pewnym czasie przestali uiszczać czynsz dzierżawny. Pobierali natomiast pożytki z uprawianej ziemi, m.in. dzięki pozyskanym funduszom unijnym.
W związku z postępowaniem spadkowym doszło do aktualizacji danych w ewidencji gruntów. Wtedy to obowiązek opłacania podatku rolnego spoczął na nowych współwłaścicielach.
Dzierżawcy wnieśli o stwierdzenie nabycia gruntu poprzez zasiedzenie, ale sąd nie uwzględnił ich wniosku. Nakazał natomiast w 2019 r. wydać nieruchomość jej współwłaścicielom.
W 2020 r. doszło do ugody, na mocy której dotychczasowi dzierżawcy zgodzili się wypłacić współwłaścicielom łącznie 120 tys. zł tytułem odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu.
Jeden ze współwłaścicieli – autor wniosku o interpretację – uważał, że nie powinien płacić podatku od należnej mu części pieniędzy (12 tys. zł), bo – jak argumentował – ma ona swoje źródło w przychodach z gospodarstwa rolnego. Należałoby więc potraktować ją jako ekwiwalent za utracone dochody z nieruchomości – argumentował podatnik.
Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Wskazał, że właścicielom nieruchomości przysługuje od samoistnych posiadaczy wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu, na podstawie art. 224 par. 2 i art. 225 kodeksu cywilnego. Obejmuje ono spodziewane korzyści, które właściciel mógłby uzyskać, gdyby oddał nieruchomość do używania na podstawie określonego stosunku prawnego (np. umowy najmu, umowy dzierżawy). Wynagrodzenie to nie jest zatem wypłacane w celu naprawienia szkody wyrządzonej właścicielowi, a jest raczej zapłatą za korzystanie z należącej do niego rzeczy bez stosownej umowy. Podlega więc opodatkowaniu PIT jako przychód z tzw. innych źródeł – podsumował organ.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 15 lutego 2021 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.818.2020.1.AK