Emeryt nie zapłaci już polskiego PIT od emerytury wypłacanej z Social Security. Jej kwota będzie miała tylko wpływ na wysokość podatku od polskich dochodów. Nowe zasady najprawdopodobniej będą dotyczyć już rozliczeń za 2014 r.

Na stronach Ministerstwa Finansów ukazały się wyjaśnienia przydatne dla osób mieszkających w Polsce i pobierających amerykańskie świadczenia emerytalne. Związane są z nową umową o unikaniu podwójnego opodatkowania ze Stanami Zjednoczonymi, jaką Polska podpisała 13 lutego 2013 r. Jej postanowienia wejdą w życie po zakończeniu procesu ratyfikacji, czyli prawie na pewno od 1 stycznia 2014 r.
Minister wyjaśnił, że osoby, które mieszkają w Polsce i pobierają amerykańskie świadczenie z prywatnych form zabezpieczenia emerytalnego odpowiadających naszemu III filarowi, będą płacić podatek tylko w naszym kraju. Ponadto zgodnie z art. 18 ust. 2 nowej umowy, jeśli taka emerytura byłaby zwolniona z podatku w USA, to daniny nie pobierze także Polska.
Inne reguły będą dotyczyć emerytur pobieranych przez reemigrantów z ubezpieczenia społecznego (Social Security). Takie świadczenia będą opodatkowane tylko w USA. W Polsce będą wykorzystane tylko do obliczenia stawki procentowej, jaką podatnik zastosuje do swoich krajowych dochodów.
Do tej pory wszystkie rodzaje emerytur były w praktyce opodatkowane w obu krajach. W umowie z 1974 r. wybrano jako sposób unikania podwójnego opodatkowania metodę zaliczenia proporcjonalnego, w związku z czym wracający do Polski emeryci musieli rozliczać się w obu państwach. W Polsce wprawdzie mogli pomniejszyć PIT o kwotę amerykańskiej daniny, ale tam z kolei często w ogóle jej nie płacili w związku z obowiązującą w USA wysoką kwotą wolną od podatku. Dlatego też najczęstszą sytuacją było pobranie 18-proc. polskiego podatku od kwoty zagranicznego świadczenia.
W komunikacie wyjaśniono zasady, według których osoby pobierające amerykańską emeryturę z III filaru będą rozliczać się w Polsce. Jeśli przekazywana jest za pośrednictwem banku lub poczty, a podatnicy nie mają dodatkowych dochodów w Polsce, nie chcą korzystać z odliczeń bądź preferencyjnych form rozliczenia i nie muszą doliczać żadnych kwot do podatku, to przed 10 stycznia roku następującego po podatkowym będą musieli złożyć płatnikowi oświadczenie PIT-12. Wtedy do 30 kwietnia bank lub poczta rozliczy taką osobę w urzędzie skarbowym na formularzu PIT-40.
Jeśli podatnik nie złoży takiego oświadczenia, to płatnik do końca lutego sporządzi i przekaże mu oraz urzędowi skarbowemu informację o osiągniętych dochodach i pobranych zaliczkach PIT-11. Na tej podstawie emeryt rozliczy się do końca kwietnia na formularzu PIT-36 wraz z załącznikiem PIT ZG.
Z kolei jeśli podatnik otrzymuje emeryturę bez pośrednictwa banku lub poczty, to sam będzie musiał wpłacać miesięczne zaliczki na podatek do 20. dnia następnego miesiąca po tym, w którym uzyskał dochód. Zaliczkę za grudzień wpłaci w terminie złożenia zeznania rocznego.