Spółdzielnia mieszkaniowa wystawiła jednak informację PIT-8C, w której jako przychód wykazała wartość zwrotu wkładu mieszkaniowego. Według podatniczki powinna ona być zwolniona z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Ze stanowiskiem tym zgodził się dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.

Organ podatkowy wyjaśnił, że zwrot wkładów wniesionych do spółdzielni to przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Nie oznacza to jednak, że zawsze będzie on opodatkowany. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50 tej ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni. Dyrektor izby skarbowej wskazał, że kwestię zwrotu wniesionego wkładu mieszkaniowego regulują przepisy ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 z późn. zm.).

Organ podatkowy uznał, że kwota zwróconego wkładu mieszkaniowego do wysokości wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej wkładu jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego. W przypadku gdy przychód korzysta ze zwolnienia, spółdzielnia mieszkaniowa nie jest obowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C.

Inaczej będzie, gdy pomiędzy wypłaconą wartością rynkową lokalu mieszkalnego a wniesionym wkładem wystąpi nadwyżka, a więc – przysporzenie majątkowe. Przy czym wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal mieszkalny w wyniku przeprowadzonego przetargu zgodnie z postanowieniami statutu.

Nadwyżka będzie stanowiła przychód z innych źródeł i nie będzie korzystała ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o PIT. W takim przypadku, tj. wypłaty świadczeń, od których płatnik nie ma obowiązku poboru zaliczki, jest on obowiązany sporządzić informację o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu.

Ważne

W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 6 czerwca 2012 r. nr IPTPB2/415-195/12-2/TS.