Tylko jedna czwarta ubezpieczeniowych funduszy w 2011 r. przyniosła zyski.
Miniony rok nie był dobry dla giełd. Nie mógł być więc pomyślny dla ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK), które są dostępne dla kupujących inwestycyjne polisy na życie. 304 spośród 1214 ubezpieczeniowych funduszy działających dłużej niż 12 miesięcy zakończyło 2011 r. na plusie. Średnia stopa zwrotu tych produktów w minionym roku wyniosła -11,7 proc.
Stopy zwrotu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w 2011 roku (proc.) / DGP
UFK lepiej wypadają w średnim horyzoncie. W ciągu ostatnich trzech lat zarobiły 27,1 proc., czyli średniorocznie 8,3 proc. W dłuższym już nie jest tak różowo – średnia stopa zwrotu dla ubezpieczeniowych funduszy działających dłużej niż 5 lat to -1,1 proc.
Najlepszym ubezpieczeniowym funduszem w ubiegłym roku był Ergo Hestia db Gwarancja – Złota Era. Przyniósł 30,4 proc. zysku. Jego aktywa są inwestowane w strukturyzowane papiery wartościowe Banku Barclays, oparte na cenie złota. A ta poszła w 2011 r. w górę o 12 proc. Jeśli jednak zacznie spadać i na koniec inwestycji stopa zwrotu będzie ujemna, fundusz ochroni kapitał.
W czołówce znalazły się jeszcze cztery inne UFK Ergo Hestii, wszystkie oparte na cenach surowców. W pierwszej dziesiątce jest także PZU Energia Medycyna Ekologia (25 proc. zarobku) – fundusz inwestujący w akcje spółek z tytułowych branż – oraz produkty oparte na papierach dłużnych oferowane przez grupy ING, PZU, Nordea i Aegon.
Najsłabiej spośród wszystkich UFK zaprezentował się fundusz Europa Strategia Libra II (oferowany przez TU Europa), który stracił 73,7 proc. Większość środków lokuje on w certyfikatach gwarantowanych przez bank BNP Paribas, opartych na indeksie BNP Paribas Libra Emerging Markets. Indeks odwzorowuje zachowanie kursów akcji spółek z krajów rozwijających się. Sytuacja posiadaczy polis z tym produktem jest trudna, bo co prawda gwarantuje on zwrot wszystkich zainwestowanych środków w dniu zakończenia działalności, ale to nastąpi dopiero w listopadzie 2025 r.
W ostatniej dziesiątce zestawienia fundusze oferowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe Europa (z serii Libra, New Frontier) okupują aż 9 pozycji. Wszystkie mają ujemne stopy zwrotu przekraczające 60 proc. Wyjątkiem jest fundusz Allianz Millennium Master I oparty na indeksie akcji wybranych spółek z całego świata.
Wśród tych UFK, które działają krócej niż rok, najlepiej spisują się te odwzorowujące sytuację na giełdach Ameryki Łacińskiej. Takie ubezpieczeniowe fundusze mają w swojej ofercie m.in. Nordea i Aegon.
Komornik nie zajmie polisy
Za polisami na życie z UFK przemawia nie tylko możliwość inwestowania. Dają one także korzyści podatkowe. Na przykład świadczenie wypłacane po śmierci ubezpieczonego jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn i dostępne bez postępowania sądowego. Wypłata wpłaconych składek (bez wypracowanych zysków) jest zwolniona od wszelkich obciążeń fiskalnych. Poza tym komornik może zająć tylko do 25 proc. wartości tych polis.